Protokół kontroli Nr 12/15

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ NR 12/15

W dniu 1 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w sali nr 34, od godz. 11:00 do 14:30 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie.

Komisja o terminie posiedzenia została poinformowana przez przewodniczącego pisemnym zawiadomieniem.
Zawiadomienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Posiedzenie odbyło się w następującym składzie komisji:
  1. Hanna Adamczewska – przewodnicząca
  2. Barbara Nikodem – członek
  3. Maciej Rejment – członek.
Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczył pan Artur Michalak – Burmistrz Szubina oraz pani Wioletta Martek – Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca komisji pani Hanna Adamczewska przywitała zaproszonych gości i członków komisji. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia komisji. Uwag radnych nie było. W związku z powyższym został on przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia:
  1. Badanie wykonania budżetu Gminy za rok 2014:
- analiza sprawozdania z wykonania budżetu,
- analiza informacji o stanie mienia komunalnego,
- zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącą wykonania budżetu Gminy za rok 2014,
- analiza ulg i umorzeń podatku za rok 2014,
- analiza sprawozdania finansowego,
- opracowanie i przegłosowanie projektu opinii w sprawie stanowiska o wykonaniu budżetu Gminy Szubin za 2014 rok,
- opracowanie i przegłosowanie projektu wniosku wraz z uzasadnieniem w sprawie udzielenie bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Szubina za rok 2014.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.metryczka


Wytworzył: Beata Danielewska-Szymczak (8 czerwca 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (3 lipca 2015, 13:22:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360