2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Wykaz aktów prawa miejscowego (2014)

 1. Uchwała nr XLIII/325/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zamość gm. Szubin
 2. Uchwała nr XLIII/326/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 3. Uchwała nr XLIII/327/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 4. Uchwała nr XLIII/328/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 5. Uchwała nr XLIV/334/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 marca 2014 w sprawie uchwały zmieniajacej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
 6. Uchwała nr XLIV/338/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 marca 2014 w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Skórzewo gm. Szubin
 7. Uchwała nr XLIV/341/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 marca 2014 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 8. Uchwała nr XLVI/349/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014 w sprawie utworzenia w „Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie" sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
 9. Uchwała nr XLVI/350/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014 w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania oraz zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2
 10. Uchwała nr XLVII/353/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy
 11. Uchwała nr XLVII/355/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
 12. Uchwała nr XLVII/356/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szubin
 13. Uchwała nr XLVII/360/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
 14. Uchwała nr XLVIII/373/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin
 15. Uchwała nr XLVIII/377/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
 16. Uchwała nr XLVIII/378/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
 17. Uchwała nr XLIX/382/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 sierpnia 2014 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Szubin
 18. Uchwała nr XLIX/390/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 sierpnia 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
 19. Uchwała nr L/392/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014 w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Szubin i Skórzewo gm. Szubin
 20. Uchwała nr L/393/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego
 21. Uchwała nr L/394/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Zamość
 22. Uchwała nr L/395/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014 w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Nadkanale
 23. Uchwała nr L/396/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014 w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze
 24. Uchwała nr L/398/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szubinie przy ul. Jana Pawła II 21
 25. Uchwała nr L/400/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
 26. Uchwała nr LI/404/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014 w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
 27. Uchwała nr LI/405/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014 w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
 28. Uchwała nr LI/408/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
 29. Uchwała nr LI/409/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
 30. Uchwała nr LII/411/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
 31. Uchwała nr LII/416/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2015 rok
 32. Uchwała nr LII/417/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
 33. Uchwała nr LII/418/14 >>>Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
 34. Uchwała nr LIII/421/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 listopada 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
 35. Uchwała nr II/6/14 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 grudnia 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (24 września 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (24 września 2015, 13:04:52)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (24 września 2015, 15:19:02)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2004