2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Wykaz aktów prawa miejscowego (2013)

 1. Uchwała nr XXX/223/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 2. Uchwała nr XXX/224/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej oddanych w trwały zarząd Miejskiemu Zespołowi Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie
 3. Uchwała nr XXX/231/13 >>>Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralno – zachodniej części miasta Szubina, gmina Szubin
 4. Uchwała nr XXX/236/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – zachodniej części miasta Szubina
 5. Uchwała nr XXXI/242/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szubin
 6. Uchwała nr XXXI/248/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2013 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które związane są z realizacją nowej inwestycji
 7. Uchwała nr XXXII/253/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2013 w sprawie utworzenia oddziałów zamiejscowych Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Szubinie oraz Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Szubinie
 8.  Uchwała nr XXXII/254/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
 9. Uchwała nr XXXII/257/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2013 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 10. Uchwała nr XXXIII/258/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szubin
 11. Uchwała nr XXXIII/259/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 12. Uchwała nr XXXIII/262/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2013 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska przy ul. Winnica w Szubinie
 13. Uchwała nr XXXIII/263/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2013 w sprawie opłaty targowej
 14. Uchwała nr XXXIV/267/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo – usługowej w południowej części miasta Szubina, gmina Szubin
 15. Uchwała nr XXXIV/269/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Małe Rudy gm. Szubin
 16. Uchwała nr XXXIV/277/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
 17. Uchwała nr XXXV/280/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 1 sierpnia 2013 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Smolniki gm. Szubin
 18. Uchwała nr XXXVI/284/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2013 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kowalewo gm. Szubin
 19. Uchwała nr XXXVI/287/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2013 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 20. Uchwała nr XXXVII/290/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 września 2013 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
 21. Uchwała nr XXXVIII/296/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Małe Rudy gm. Szubin
 22. Uchwała nr XXXVIII/298/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2014 rok
 23. Uchwała nr XXXVIII/299/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
 24. Uchwała nr XL/305/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
 25. Uchwała nr XL/307/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Szubin
 26. Uchwała nr XL/308/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Samoklęski Małe gm. Szubin
 27. Uchwała nr XL/311/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 28. Uchwała nr XLII/318/13 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rokmetryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (22 września 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (22 września 2015, 16:57:15)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (24 września 2015, 13:03:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2023