Informacje dla wyborcy dotyczące wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

INFORMACJE  DLA WYBORCY
dotyczące wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.:
1. Właściwy dla mieszkańców Gminy Szubin okręg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego – Nr 2.

2. Lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na terenie gminy Szubin to:
1) lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie
2)  lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szubinie
3)  lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4- NZOZ Medyk sp. z o.o. w Szubinie
4)  lokal  Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 – Gimnazjum Nr 1 w Szubinie
5)  lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 – Szubiński Dom Kultury w Szubinie
6)  lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 – Szkoła Podstawowa w Turze
7)  lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 – Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie
8)  lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 – świetlica wiejska w Chomętowie.
Obwieszczenie Burmistrza Szubina dot. obwodów głosowania /kliknij tutaj/.

3. Wyborca niepełnosprawny może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (np. w jednym z obwodów wymienionych w pkt 2 niniejszej informacji), na obszarze gminy Szubin, i tam głosować w wyborach, pod warunkiem:
1) złożenia w terminie do dnia 12 maja 2014r. pisemnego wniosku do Urzędu Miejskiego w Szubinie:

Wydział Spraw Obywatelskich   ul. Kcyńska 12 , pok. 15 (parter),
nr tel. 52-391-07-43 , nr faksu 52-384-80-71,
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30;

2) podania we wniosku, następujących danych: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania.

4. Głosowanie w wyborach zostanie przeprowadzone w dniu 25 maja 2014 r. w godzinach od 7:00 do 21:00.

5. Informacje o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach zawiera informacja Państwowej Komisji Wyborczej (kliknij tutaj) www.pkw.gov.pl

6. Informacje o zarejestrowanych w okręgu wyborczym Nr 2 listach kandydatów na posłów będzie zawierało obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy, które zostanie podane do publicznej wiadomości do dnia 15 maja 2014r.

7. Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Nie ma prawa wybierania osoba, która jest: pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Kodeks wyborczy przewiduje następujące formy głosowania:
1) głosowanie osobiste w lokalu wyborczym;
2) głosowanie przez pełnomocnika (dot. wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat);
3) głosowanie korespondencyjne w stałych obwodach głosowania na terenie kraju (dot. wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności);
4) głosowanie korespondencyjne przez wyborców przebywających za granicą.
Wyborca (pełnomocnik wyborcy) głosuje w lokalu wyborczym obwodowej komisji wyborczej właściwej ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania. Kodeks wyborczy dopuszcza także głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania wyborcy.  
Udając się do lokalu wyborczego wyborca winien zabrać ze sobą dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (np. dowód osobisty). Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji wyborczych i mężów zaufania.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar takiego głosowania należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Szubinie:
Wydział Spraw Obywatelskich:
 ul. Kcyńska 12 , pok. 15 (parter),
nr tel. 52-391-07-43 , nr faksu 52-384-80-71,
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
– ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w terminie do dnia 5 maja 2014r. Zgłoszenie powinno zawierać: dane osobowe wyborcy (nazwisko i imię (imiona), imię ojca, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL), oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów oraz wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. ( wzór (32kB) pdf )
Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Zamiar takiego głosowania należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Szubinie:
Wydział Spraw Obywatelskich ul. Kcyńska 12 , pok. 15 (parter),
nr tel. 52-391-07-43 , nr faksu 52-384-80-71,
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, z podaniem danych osobowych oraz właściwego dla wyborcy obwodu głosowania, w terminie do dnia 12 maja 2014 r.

8. Informacji na temat uprawnień osób niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego udzielają upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Szubinie:
Lucyna Grzelczyk – pok. 15, tel. 52-391-07- 43
Danuta Musiał – pok.15, tel 52-391-07- 43
Katarzyna Błoch Kitkowska -pok.16, tel. 52-391-07- 40
Renata Kabulla – pok. 26, tel.52-391-07- 41

9. Do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania upoważnieni są pracownicy Urzędu Miejskiego w Szubinie:
      Katarzyna Błoch Kitkowska -pok.16, tel. 52-391-07- 40
      Renata Kabulla – pok. 26, tel.52-391-07- 41
Informacje dotyczące udziału w wyborach wyborców niepełnosprawnych dostępne są także   w internetowym portalu informacyjnym Państwowej Komisji Wyborczej – na stronie www.pkw.gov.pl.

10. Wyborcy niepełnosprawni oraz osoby powyżej 70 roku życia mogą skorzystać z publicznego transportu do lokalu wyborczego, zorganizowanego przez gminę Szubin. Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Szubinie:
Wydział Spraw Obywatelskich ul. Kcyńska 12 , pok. 15 (parter),
nr tel. 52-391-07-43 , nr faksu 52-384-80-71,
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
- ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, z podaniem danych osobowych oraz właściwego dla wyborcy obwodu głosowania, w terminie do dnia 23 maja 2014 r.


Burmistrz Szubina
/-/Ignacy Pogodziński

metryczka


Wytworzył: Renata Kabulla (30 kwietnia 2014)
Opublikował: Michał Moniak (30 kwietnia 2014, 10:51:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 660