Zbiory danych osobowych

 1. Ewidencja skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Szubinie
 2. Ewidencja jednostek pomocniczych Gminy Szubin
 3. Ewidencja ławników
 4. Urząd Stanu Cywilnego w Szubinie
 5. Ewidencja zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Szubinie
 6. Budownictwo, Urbanistyka, Architektura
 7. Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
 8. Rejestr numerów porządkowych budynków
 9. Gospodarka Nieruchomościami
 10. Ochrona środowiska
 11. Utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz gospodarka odpadami
 12. Rejestr rolników, u których wystąpiły szkody łowieckie
 13. Ochrona zwierząt
 14. Rejestr rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi
 15. Zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o pracy w gospodarstwie rolnym
 16. Ewidencja plantatorów uprawy maku i konopi
 17. Ewidencja właścicieli lasów prywatnych
 18. Usuwanie drzew i krzewów
 19. Zbiór danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem w urzędzie, świadczeniem mu usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób uczących się
 20. Zbiory danych tworzone na podstawie przepisów dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów na urząd Prezydenta RP, burmistrza miasta oraz dotyczących referendum ogólnokrajowego i lokalnego
 21. Ewidencja ludności i dowody osobiste
 22. Ewidencja osób podlegających kwalifikacji wojskowej
 23. Podatki i opłaty lokalne oraz ulgi podatkowe
 24. Zbiór danych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej
 25. Gospodarka lokalowa Gminy Szubin
 26. Działalność gospodarcza
 27. Świadczenia rodzinne
 28. Świadczenia alimentacyjne
 29. Ewidencja osób składających oświadczenia majątkowe
 30. Korespondencja przychodząca i wychodząca
 31. Zawiadomienia o skazaniu i tymczasowym aresztowaniu
 32. Rejestr osób skierowanych do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne
 33. Ochrona przeciwpożarowa
 34. Ewidencja niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym
 35. Ewidencja finansowo-księgowa dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Szubinie
 36. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
 37. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 38. Udzielanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego
 39. Dokumentacja osobowa ze zlikwidowanych przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek organizacyjnych Gminy Szubin
 40. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
 41. Wydawanie zezwolenia na lokalizację nowego lub przebudowę istniejącego zjazdu
 42. Wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym urządzenia lub obiektu nie związanego z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu
 43. Wykaz osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych
 44. Wolontariusze
 45. Ewidencja decyzji administracyjnych w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony
 46. Wodociągi
 47. Straż Miejska w Szubinie
 48. Monitoring wizyjny budynków komunalnych
 49. Poświadczenia
 50. Młodzieżowa Rada Miejska w Szubinie
 51. Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków zewnętrznych
 52. Karta Dużej Rodziny
 53. Konkursy
 54. Formy ochrony przyrody w Gminie Szubin
 55. Ewidencja finansowo-księgowa dochodów i wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych i wychowawczych
 56. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednostek oświatowych
 57. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 58. Obowiązek nauki
 59. Stypendia dla uczniów
 60. Zbiór danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem w placówkach oświatowych i wychowawczych, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób uczących się
 61. Rada Seniorów Gminy Szubin
 62. Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
 63. Szubińska Karta Seniora 60+
 64. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

metryczka


Wytworzył: Renata Kabulla (15 marca 2013)
Opublikował: Michał Moniak (15 marca 2013, 10:13:23)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (6 grudnia 2017, 08:30:07)
Zmieniono: zaktualizowano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10500