2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2008-2010

Rejestr interpelacji radnych (2013)100.29.05.2013
Andrzej Wrona
Radny zapytał, czy ktoś zastanowił się organizacją ruchu przy ul. Św. Marcina i Wyzwolenia. Zdaniem radnego organizacja ruchu w w/w miejscu powinna być zmieniona.Burmistrz Szubina odpowiedział, że sprawą zajmie się kierownik merytorycznego referatu urzędu.
99.29.05.2013
Hanna Adamczewska
Radna poprosiła, aby powrócił stojak na rowery, który został zdemontowany przy trwającym remoncie urzędu.Burmistrz odpowiedział, że stojak na rowery, który został zdemontowany przy trwającym remoncie urzędu zostanie zamontowany.
98.29.05.2013
Hanna Adamczewska
Radna poprosiła o zamontowanie dystrybutora zestawu higienicznego do psich odchodów w w/w parku.
Burmistrz odpowiedział, że przedmiotowy zestaw zostanie na prośbę radnej zamontowany.
97.29.05.2013
Hanna Adamczewska
Radna zwróciła się do Naczelnika Wydziału OŚiR UM w Szubinie z prośbą o zainteresowanie się stanem stawu w parku przy ul. Nakielskiej w Szubinie, a przede wszystkim losem żyjących tam kaczek. Zdaniem radnej należy natychmiast udrożnić studzienki, oczyścić rów, co pozwoli na odpływ wody, która obecnie nie przepływa i cała wyspa znajduje się pod wodą. Prośba o zwrócenie w trybie pilnym uwagi na poruszony problem.Burmistrz Szubina odpowiedział, że zaniedbany park jest wynikiem braku kultury niektórych mieszkańców Szubina. Dodał, że zgłoszenie przyjął do realizacji naczelnik merytorycznego wydziału urzędu.
96.29.05.2013
Hanna Adamczewska
Interpelacja dotyczyła remontu parkietu sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Szubinie. Radna zapytała, czy jest możliwe przy okazji trwającego remontu dokonać remontu sanitariatu.Odpowiedzi udzielił pan Marek Nowicki – Dyrektor MZOSiR w Szubinie. Dyrektor powiedział, że informację sprawdzi, ponieważ nikt nie zgłaszał, że toalety w w/w miejscu są nieczynne.
95.29.05.2013
Hanna Adamczewska
Radna zgłosiła interpelację dot. złego stanu technicznego dachu wieży ciśnień usytuowanej na dworcu PKP przy ulicy Dworcowej w Szubinie. Zwróciła się z prośbą o wystosowanie pisma do PKP w tej sprawie, ponieważ zaistniały stan stwarza zagrożenie bezpieczeństwa.Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystosuje pismo do PKP w tej sprawie z prośbą o dokonanie kontroli w/w stanu wieży i poinformowanie go o podjętych działaniach w tej sprawie.
94.29.05.2013
Hanna Adamczewska
Radna wnioskowała o przeprowadzenie kontroli wykonywania usług komunalnych, polegających na opróżnianiu koszy ulicznych przez firmę, która wygrała przetarg. Mieszkańcy skarżą się, że firma część śmieci segreguje, a część wywozi do kontenerów na targowisku.Burmistrz odpowiedział, że nie było żadnych skarg na działalność firmy KASUS i on sam jest zadowolony z pracy w/w firmy.
93.29.05.2013
Danuta Boruch
Poprosiła o usunięcie zapadliska na przepuście na drodze powiatowej Wąsosz – Chomętowo usytuowanym pomiędzy jeziorami: Żędowskim i Wąsoskim.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 92.
92.29.05.2013
Danuta Boruch
Radna również nawiązała do stanu dróg, ale powiatowych. Zgłosiła oberwanie nawierzchni na drodze powiatowej Chomętowo – Żnin. Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi w formie pisemnej do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o rozpatrzenie interpelacji.
91.29.05.2013
Beata Woźniak
Radna powróciła do regulaminu korzystania z fontanny, którego nadal nie ma na rynku w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że w/w regulamin zostanie zamontowany. Ponadto burmistrz poinformował, że zostanie również zainstalowana kamera na rynku i przy nowo postawionej tam toalecie, ponieważ dokonywane są, co chwila akty dewastacji mienia gminnego.
90.29.05.2013
Beata Woźniak
Radna poprosiła o ustawienie dwóch progów zwalniających na ul. Powstańców Wlkp. w Kołaczkowie, ponieważ mimo ograniczenia prędkości w tym miejscu, kierowcy nie stosują zasad ruchu drogowego.
Burmistrz odpowiedział, że sprawą zajmie się kierownik merytorycznego referatu urzędu.
89.29.05.2013
Beata Woźniak
Radna poprosiła o ponowny remont ulicy Pałuckiej od drogi krajowej nr 5 do torów kolejowych i dodała, że nadal nie są załatane dziury przy ul. Powst. Wlkp w Kołaczkowie.
Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 85.
88.29.05.2013
Beata Woźniak
Interpelacja również dotyczyła dróg. Radna poparła wcześniejsze wystąpienie radnej Stachowiak i Pianko. Radna również zauważyła i zwróciła uwagę na małą efektywność naprawy dróg.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 85.
87.29.05.2013
Maria Pianko
Interpelacja dotyczyła studzienki przy ul. Szkolnej w Rynarzewie. Radna zaapelowała o udrożnienie studzienki, aby w/w ulica mogła być użytkowana. Burmistrz Szubina odpowiedział, że do tego tematu powróci w terminie późniejszym.
86.29.05.2013
Maria Pianko
Radna interpelowała w/s dróg w Rynarzewie. Powiedziała, aby kierownictwo urzędu zwróciło uwagę na technologię wykonania napraw dróg. Poprosiła o zwiększenie środków finansowych na naprawy dróg szczególnie we wsiach.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 85.
85.29.05.2013
Teresa Stachowiak
Radna zwróciła uwagę na tragiczny stan dróg przy ul. Bukowej i ul. Składowej w Zamościu. Radna poprosiła, aby podjąć starania, by zmienić stan w/w dróg. Pomimo trudnego budżetu, tej sprawy nie można odpuścić. „Musimy zmienić kierunek myślenia i ruszyć w kierunku dróg”. Poprosiła o interwencję i odpowiedź pisemną na interpelację.Burmistrz poinformował, że był na posiedzeniu kolegium RIO w Bydgoszczy i udzielał wyjaśnień na temat przekroczenia przez gminę Szubin wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych i dodał, że nie podejmie żadnych działań, które spowodowałyby, żeby tego wskaźnika ponownie nie zachować. Jednocześnie dodał, że wszystkie dzisiaj słusznie zresztą zgłoszone interpelacje dotyczące dróg nie zostaną na dzień dzisiejszy zrealizowane z powodu braku środków finansowych. Burmistrz przypomniał, że wydatki bieżące i dochody bieżące to dwie odrębne kwestie. W związku z powyższym sytuacja na drogach będzie realizowana doraźnie.
84.29.05.2013
Zdzisław Pilarski
Radny poprosił o cofnięcie znaku drogowego – parking usytuowanego przy piekarni na ul. 3 Maja w kierunku ul. Nakielskiej, aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych na ul. 3 Maja.Burmistrz Szubina odpowiedział, że jest stała organizacja ruchu zatwierdzona przez Starostę Nakielskiego i obecne przepisy prawa o ruchu drogowym nie pozwalają na wyznaczenie dodatkowych miejsc do parkowania, gdyż nie będzie zachowana odległość 1,5 m ze względu na zawężający się chodnik.
83.29.05.2013
Zdzisław Pilarski
Radny poprosił o zaniżenie zejścia z ostatniego stopnia schodów przy ul. Broniewskiego 3 w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że informację przyjął kierownik merytorycznego referatu urzędu.
82.29.05.2013
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dotyczyła przystanku przy ul. Sienkiewicza. Radny zapytał, dlaczego w w/w miejscu nie zatrzymują się autobusy czy busy.Burmistrz odpowiedział, że urząd przymierza się do zakupu działki pomiędzy kościołem pw. Andrzeja Boboli, a bankiem PKO przy ul. Kcyńskiej, gdzie w przyszłości miałby powstać przystanek komunikacyjny o który od dłuższego czasu w imieniu mieszkańców interpelowali radni. Temat zostanie szczegółowo przedstawiony na komisjach rady w celu zaopiniowania w/w propozycji. Ponadto przystanek autobusowy przy markecie Netto na ul. Kcyńskiej prawdopodobnie pozostanie, tym bardziej nie widać sensu utworzenia przystanku przy ul. Sienkiewicza w Szubinie, zakończył swoją wypowiedź burmistrz.
81.29.05.2013
Zdzisław Pilarski
Radny zapytał w jakiej formie mieszkańcy będą dokonywać opłaty za odbiór odpadów komunalnych.Burmistrz odpowiedział, że wszystkie działania urzędu zmierzają do tego, aby nasi mieszkańcy płacili jak najmniej. Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy wprowadzenia książeczek opłat, ale nie wykluczamy, że one będą. Mieszkańcy będą dokonywać wpłat na konto ogólne urzędu. W późniejszym czasie być może mieszkańcy będą mieli konta indywidualne. Burmistrz dodał, że większość mieszkańców złożyła deklaracje, ale są też tacy którzy jeszcze nie złożyli z różnych przyczyn. Obecnie przygotowywana jest ulotka informacyjna na temat segregacji odpadów. Niewątpliwie problemy będą, ale należy do tego podejść ze spokojem.
80.18.04.2013
Małgorzata Krall
Radna poprosiła o wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej w Turze na zakup sztandaru. Burmistrz Szubina pozostawił interpelację do indywidualnej decyzji radnego.
79.18.04.2013
Hanna Adamczewska
Radna zwróciła uwagę, że 40 cm pas łączący dwa asfalty przy ul. Sędziwoja Pałuki w Szubinie ulega regularnej dewastacji. Radna poprosiła, aby w/w pas zlikwidować, ponieważ jest on i tak niszczony przez samochody ciężarowe.
Burmistrz odpowiedział, że w ramach remontu postara się zminimalizować zniszczenia.
78.18.04.2013
Hanna Adamczewska
Radna nawiązała do trafostacji energetycznej przy ul. Glinicy w Szubinie. Radna zapytała, czy można w jakiś sposób zobowiązać właściciela do uporządkowania terenu.
Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do ENEA Nakło z zapytaniem do kogo należy grunt na którym stoi dana trafostacja.
77.18.04.2013
Hanna Adamczewska
Radna zasugerowała postawienie tabliczek informujących o zakazie wprowadzania psów przy szkołach na tereny zieleni miejskiej.Burmistrz Szubina odpowiedział, że rozważy taką możliwość.
76.18.04.2013
Danuta Boruch
Radna zapytała, które przejście dla pieszych jest ważne przy Netto na ul. Kcyńskiej w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że ważne jest przejście pomiędzy dwoma postawionymi po obu stronach ulicy znakami.
75.18.04.2013
Danuta Boruch
Radna zwróciła uwagę na krytyczny stan drogi powiatowej w Chomętowie, na drogę w samym Chomętowie, na odcinku z Chomętowa do Żędowa w kierunku Wąsosza i drogi do Słupów i do Gąbina.Burmistrz powiedział, że starostwo zapewniło w rozmowach, że drogi powiatowe powinny być zrobione w ciągu 2 – 3 tygodni.
74.18.04.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła zapytania, czy płacimy i ile za wywóz segregowanych odpadów w dzwonach.Burmistrz Szubina odpowiedział, że dzwony zostały zlikwidowane z posesji jednorodzinnych. W dalszym ciągu na terenie miasta znajdują się 42 pojemniki, ale tylko przy wspólnotach i budynkach wielorodzinnych. Poza tym 40 pojemników znajduje się przy większych sołectwach, większych zabudowach i na wsiach. Zostanie to utrzymane z uwagi na fakt, że jest to jeden ze sposobów segregowania śmieci.
73.18.04.2013
Elżbieta Dittrich
Radna zwróciła uwagę, że lampy oświetleniowe na terenie gminy włączane są na dzień dzisiejszy za późno (o 20:30).
Burmistrz Szubina odpowiedział, że oświetlenie jest włączane automatycznie zgodnie z zegarem słonecznym, co zostało ustalone z firmą ENEA.
72.18.04.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła lasu Wesółka i reaktywacji imprez w tym miejscu.Burmistrz Szubina powiedział, że należałoby porozmawiać o tym z organizatorami imprez, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo ludzi. Burmistrz powtórzył kolejny raz, że z powodu tego, że teren jest nieogrodzony i nie spełnia warunków bezpieczeństwa żaden organizator nie otrzyma pozwolenia na zorganizowanie imprezy większej niż na 300 osób.
71.18.04.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła zapytania, jak jest przygotowany Wąsosz na weekend majowy i jakie są z tym związane koszty.Burmistrz Szubina odpowiedział, że na dzień dzisiejszy poza opłatą stałą za prąd i wodę gmina nie ponosi żadnych kosztów. Wąsosz nie jest przygotowany na 1 maja. Burmistrz podjął decyzję, że najpierw sprzątane jest miasto i okolice, a później Wąsosz. Jednocześnie dodał, że Pan, który realizuje w Wąsoszu inwestycje będzie przygotowany na przyjęcie części gości na dzień 1 maja br. Burmistrz zapewnił, że na sezon letni Wąsosz będzie przygotowany tak, jak zresztą zawsze.
70.18.04.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła prośby o naprawę ulic w mieście i gminie, w szczególności na Osiedlu Leśnym.Burmistrz Szubina odpowiedział, że naprawy ulic są wykonywane sukcesywnie i w ramach bieżącego utrzymania dróg.
69.18.04.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła prośby o postawienie ławek dla mieszkańców Szubina na odcinku Osiedle Spółdzielcze do ogródków działkowych przy Gąsawce.Burmistrz Szubina odpowiedział, że na postawienie ławki przy danej nieruchomości musi być zgoda jej właściciela. Temat jest do przedyskutowania i jeżeli będą środki finansowe to można go zrealizować.
68.18.04.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła wniosku o postawienie toalety (lub toy–toya) przy nowo utworzonym przystanku PKS w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że w w/w miejscu nie będzie zainstalowanej toalety, ale będzie postawiona tablica informacyjna o tym, gdzie znajduje się najbliższa toaleta.
67.18.04.2013
Roman Danielewski
Interpelacja dotyczyła oznakowania ścieżki rowerowej znakiem informującym w kierunku Nowy Świat – Smolniki.
Burmistrz odpowiedział, że znaki zostaną zakupione i tym samym interpelacja będzie zrealizowana.
66.18.04.2013
Roman Danielewski
Radny nawiązał do interpelacji radnej Boruch z października 2012 roku dot. przyłącza prądu do prywatnych domów w miejscowości Gąbin i zwrócił się do burmistrza, aby wystosował odpowiedni wniosek do ENEA Nakło w sprawie sprawdzenia stanu technicznego przyłączy energetycznych istniejących w w/w miejscu. Burmistrz Szubina poinformował, że w tej sprawie do pionu inwestycyjnego firmy ENEA w Nakle wystąpiła mieszkanka Gąbina radna Danuta Boruch w imieniu i z upoważnienia wspólnot mieszkaniowych.
65.18.04.2013
Tomasz Kaszewski
Radny poprosił o dowiezienie gruzu na drogę z kamienia wapiennego ze Smolnik w kierunku Nowy Świat. Dodał, że mieszkańcy zobowiązali się, że ją wyrównają.Burmistrz Szubina odpowiedział, że naczelnik merytorycznego wydziału zajmie się tą kwestią i prośba zostanie zrealizowana.
64.18.04.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna zwróciła się z pytaniem, czy w dobie XXI wieku przy obecnie rozwiniętej technologii, naprawa dróg będzie się odbywała poprzez stawianie znaku zakazu ruchu na drodze, co ma miejsce na odcinku drogi powiatowej, gruntowej w kierunku Ciężkowa.Burmistrz odpowiedział, że zwróci się do Zarządu Dróg Powiatowych, aby zakaz nie obowiązywał ruchu lokalnego.
63.18.04.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna zapytała, czy Zalesie doczeka się remontu drogi na odcinku 400 – 500 m jadąc w kierunku kościoła i cmentarzaBurmistrz Szubina odpowiedział, że jeżeli chodzi o wykonanie danego odcinka drogi to jest zadanie priorytetowe zarówno dla niego jak i starosty. Gdy będą oszczędności poprzetargowe (z przetargu na drogę Zamość – Tur) to zostaną one wykorzystane właśnie na wykonanie wspomnianej drogi oraz na dokończenie całej drogi z Turu do Samoklęsk Małych.
62.18.04.2013
Zdzisław Pilarski
Radny poinformował, że od czterech lat nie świeci lampa przy ul. Mickiewicza w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.
61.18.04.2013
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dotyczyła prośby o załatanie dziur na drodze przy ul. Konopnickiej w Szubinie. Burmistrz po raz kolejny poinformował, że w projekcie na wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej na Osiedlu Bydgoskim przewidziane jest odtworzenie tej ulicy w ramach zadania inwestycyjnego. Droga zostanie naprawiona tylko w ramach remontu bieżącego.
60.18.04.2013
Zdzisław Pilarski
Radny zwrócił się z prośbą o odnowienie placu zabaw na Osiedlu Bydgoskim w Szubinie.Burmistrz Szubina powiedział, że temat jest mu znany. Gdy będą możliwości do pozyskania środków finansowych zostanie wykonany przed okresem letnim przegląd techniczny w/w placu, a następnie zostanie on odnowiony.
59.18.04.2013
Emil Nowakowski
Radny powiedział, że chciał zgłosić interpelację dot. spółki wodnej, która powinna oczyścić rowy po zimie, ale w związku z tym, że dzień wcześniej zauważył, że spółka zajęła się w/w sprawą, tylko informuje o tym radę.Burmistrz odpowiedział, że spółka realizuje swoje zadania statutowe w miarę posiadanych środków finansowych.
58.18.04.2013
Emil Nowakowski
Interpelacja dot. szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta. Radny zwrócił się z prośbą o podjęcie współpracy pomiędzy rolnikami a zarządcami kół łowieckich, działającymi na terenie sołectwa Stary Jarużyn w celu zabezpieczenia upraw przed dzikami.Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie wystąpi do koła łowieckiego działającego na terenie sołectwa.
57.18.04.2013
Emil Nowakowski
Radny zwrócił uwagę na fatalny stan techniczny drogi na odcinku Samoklęski Duże – Niedźwiady. Ponadto poprosił o wyrównanie lub utwardzenie drogi polnej do Chobielina.Burmistrz Szubina odpowiedział, że przetargi są rozstrzygnięte, naprawa dróg odbywa się cyklicznie i jest sukcesywnie realizowana. Na zadowalające efekty potrzeba kilku tygodni, nie da się wszystkiego naprawić od razu.
56.14.03.2013
Andrzej Wrona
Radny nawiązał do wystąpienia radnej Dittrich i radnego Kaszewskiego i zasugerował zabezpieczenie w budżecie na przyszły rok środków finansowych na wykonanie zatoczki dla autobusów i busów przy stacji paliw na ul. Kcyńskiej w Szubinie.
Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 33 i 44.
55.14.03.2013
Hanna Adamczewska
Radna zwróciła się do radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników wydziałów urzędu, aby mówili jednym głosem i nie podważali nawzajem swojej pracy na łamach prasy.Burmistrz Szubina pozostawił interpelację bez komentarza.
54.14.03.2013
Hanna Adamczewska
Interpelacja dot. prośby o posprzątanie placu przy ul. Wiewiórowskiego w Szubinie. Burmistrz Szubina odpowiedział, że istniejący plac jest utrzymywany w czystości przez pracowników interwencyjnych w ramach całorocznego utrzymania.
53.14.03.2013
Hanna Adamczewska
Radna poprosiła w imieniu mieszkańców Osiedla Spółdzielczego i ul. Dąbrowskiego w Szubinie o umieszczenie w przyszłym roku na słupach energetycznych ozdób świątecznych.Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy ozdoby będą utrzymane tam, gdzie są. Nic więcej w tym temacie nie będzie czynione chyba, że ulegnie zmianie sytuacja finansowa gminy.
52.14.03.2013
Hanna Adamczewska
Radna zwróciła uwagę, że nie palą się lampy przy Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do powiatu z prośbą o naprawienie.
51.14.03.2013
Małgorzata Krall
Radna odniosła się do uchwały w/s udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2013 rok, chodzi o  drogę powiatową Samoklęski Małe – Zamość, którą rada dzisiaj będzie podejmować i poprosiła o dopilnowanie wykonania dobrej jakości nawierzchni w/w drogi.Burmistrz Szubina powiedział, że postara się sprawę dopilnować.
50.14.03.2013
Beata Woźniak
Interpelacja dot. stanu dróg w Kołaczkowie.

Burmistrz odpowiedział, że w miarę możliwości i sprzyjających warunków atmosferycznych gmina przystąpi do łatania dziur.
49.14.03.2013
Beata Woźniak
Radna poprosiła o odśnieżenie chodnika przy ul. Ogrodowej w Szubinie wzdłuż nieruchomości szpitala. Burmistrz odpowiedział, że rozumie zaistniałe trudności. Pracownicy interwencyjni odśnieżają miasto w miarę możliwości.
48.14.03.2013
Zdzisław Pilarski
Radny poprosił o postawienie przystanku komunikacyjnego przy ul. Sienkiewicza i Bydgoskiej w Szubinie i pisemną odpowiedź na tą interpelację.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 33.
47.14.03.2013
Roman Danielewski
Radny zapytał, na jakim etapie jest sprawa przejęcia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnej pod boiska wiejskie.Burmistrz Szubina odpowiedział, że w w/w agencji nastąpiła zmiana kierownictwa i pracowników. W tej chwili inne jest podejście kierownictwa do sprzedaży i przekazywania gruntów gminom. Niestety cena gruntów wzrosła. Wcześniej było ustalone, że grunty najpierw oddawane są w dzierżawę z możliwościową późniejszego zakupu. Obecnie musimy poczekać na decyzję nowego kierownictwa w tym temacie.
46.14.03.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dot. braku parkingu przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie.
Burmistrz Szubina odpowiedział, że gdy będą wolne środki finansowe to do tematu powróci.
45.14.03.2013
Elżbieta Dittrich
Radna poprosiła o remont całej ulicy Leśnej w Szubinie, od wjazdu z ul. Kcyńskiej do końca ul. Leśnej.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 35. Ponadto burmistrz dodał, że nie wszystko można zrobić od razu. W pierwszej kolejności są uzupełniane największe ubytki.
44.14.03.2013
Elżbieta Dittrich
Radna poprosiła o uporządkowanie sprawy bezpiecznego przejścia dla pieszych przy stacji paliw na ul. Kcyńskiej w Szubinie.Burmistrz poinformował, że zostało zlikwidowane stare przejście dla pieszych. Nowe przejście jest zlokalizowane 10 m wcześniej w stronę centrum Szubina.
43.14.03.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dot. ul. Św. Marcina w Szubinie. Radna zwróciła uwagę, że przy tej ulicy nie można się zatrzymać samochodem, aby wejść na chwilę do sklepu, ponieważ miejsca parkingowe zajmują mieszkańcy w/w ulicy, pomimo tego, iż mają własne podwórka i miejsce na postawienie swojego auta. Burmistrz odpowiedział, że 50 m dalej jest parking przy ul. Plac Kościelny, gdzie można zaparkować samochód. Ponadto naczelnik merytorycznego wydziału porozmawia z mieszkańcami ulicy Św. Marcina.
42.14.03.2013
Elżbieta Dittrich
Radna poprosiła o wywiezienie śniegu z ulic 3 Maja i Nakielskiej w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że z powodu braku środków finansowych śnieg z w/w ulic nie zostanie wywieziony. W miarę możliwości pracownicy interwencyjni odśnieżają całe miasto.
41.14.03.2013
Teresa Stachowiak
Radna zwróciła uwagę, że stan dróg w całej gminie jest fatalny, jednak poprosiła o przystąpienie do wykonania chociaż tymczasowego odwodnienia ul. Bukowej w Zamościu. Burmistrz Szubina odpowiedział, że jest kończona dokumentacja na wykonanie kanalizacji w Zamościu.
40.14.03.2013
Teresa Stachowiak
Radna poparła interpelację radnej Pianko i radnego Kaszewskiego w/s utworzenia przystanku w centrum miasta Szubina.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 33.
39.14.03.2013
Maria Pianko
Radna zwróciła się z prośbą (również do rady) o napisanie wniosku o przyśpieszenie inwestycji S 5.Burmistrz poinformował, że droga S 5 od Gniezna przez Bydgoszcz do Grudziądza jest wpisana na nową listę rezerwową. Najprawdopodobniej jesienią tego roku może ruszyć stan prawny zmierzający do rozpisania przetargu na dokumentację – wykonanie 2015 – 2020.
38.14.03.2013
Maria Pianko
Radna powróciła do sprawy stanu technicznego ul. Dąbrowskiej w Rynarzewie. Dodała, że niszczeje ulica Orzeszkowa i Strażacka. Poprosiła burmistrza o uregulowanie w/w problemu.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 35.
37.14.03.2013
Maria Pianko
Radna poprosiła o zwiększenie czcionki na rozkładzie jazdy busów.Burmistrz Szubina przekaże naczelnikowi merytorycznego wydziału, który wystąpi w tej sprawie do przewoźników.
36.14.03.2013
Maria Pianko
Radna poprosiła o postawienie tablicy wskazującej, gdzie jest Urząd Pracy w Szubinie, ponieważ osoby zainteresowane nie mogą do niego trafić.
Burmistrz odpowiedział, że prośba zostanie zrealizowana.
35.14.03.2013
Maria Pianko
Interpelacja dotyczyła prośby o remont odcinka drogi ul. Bydgoskiej do S 5 i od Rynku do ul. Bydgoskiej i Szkolnej w Rynarzewie.Burmistrz odpowiedział, że rozważa możliwość remontu niektórych ulic, ale nie może tego zrobić z bieżących wydatków tylko poprzez zaciągnięcie kredytu. Aby otrzymać kredyt to musi być pozwolenie na budowę i spełnione normy projektów.
34.14.03.2013
Maria Pianko
Radna po raz kolejny poruszyła temat zlokalizowania przystanku komunikacyjnego w pobliżu szpitala. Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 33.
33.14.03.2013
Tomasz Kaszewski
Radny zwrócił się do Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego RM w Szubinie, aby powróciła do tematu przystanku w centrum miasta. Radny poinformował, że w ostatnim czasie Inspekcja Transportu Drogowego ukarała przewoźników za zatrzymywanie się na żądanie pasażera. Obecnie przewoźnicy zatrzymują się tylko na przystankach komunikacyjnych. Radny poprosił o stworzenie możliwości postoju dla busów na żądanie pasażera przy ul. 3 Maja w Szubinie (dla wysiadających). Burmistrz odpowiedział, że rozważane są różne koncepcje lokalizacji przedmiotowego przystanku. Jeżeli będą możliwości terenowe i finansowe to w przyszłości burmistrz powróci do tematu. Intencja jest niewątpliwie słuszna, natomiast nie ma na razie potencjalnych możliwości poszukania takich terenów, żeby w sposób prawidłowy i zgodnie z polskimi normami drogowymi zlokalizować przystanek.
32.14.03.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna poprosiła, aby w szpitalnej izbie przyjęć została wywieszona informacja o tym, która apteka odbywa w danym dniu dyżur.Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do zarządu spółki o wywieszenie w widocznym miejscu szpitalnej izby przyjęć rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie gminy Szubin.
31.14.03.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna zapytała, co stało się z wiatą przystankową w Pińsku. Czy została ona zniszczona przez wandali, czy zdemontowana przez właściciela i czy zostanie uzupełniona, ponieważ na dzień dzisiejszy szpeci wyglądem.Burmistrz odpowiedział, że zdewastowany przystanek PKS w Pińsku został na jego polecenie zdemontowany i w tej chwili znajduje się na terenie zaplecza urzędu w Szubinie. Burmistrz wspomniał również o drugim zniszczonym przystanku w Pińsku. Kwestię ponownego postawienia w/w przystanków pozostawia decyzji pani sołtys i społeczeństwa.
30.14.03.2013
Maciej Leciejewski
Radny złożył interpelację dotyczącą służby zdrowia. W imieniu licznej grupy mieszkańców gminy, zwrócił się do Burmistrza Szubina o rozpoczęcie procedury wystąpienia do działających na terenie miasta i gminy Szubin zakładów opieki zdrowotnej w sprawie powstania systemu rejestracji pacjentów do lekarza na umówioną godzinę oraz telefonicznie. Mieszkańcy skarżą się, że czas oczekiwania na wizytę jest bardzo długi często wielogodzinny.Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi w ramach interpelacji do szpitala i pozostałych zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie gminy z zapytaniem, czy będą chcieli się zdecydować na propozycje rady.
29.14.03.2013
Tomasz Wachowiak
Radny odniósł się do „ustawy śmieciowej” i powiedział, że na ostatnim posiedzeniu komisji rolnictwa pytał, czy dotychczasowi posiadacze umów z firmami wywożącymi odpady muszą wypowiadać umowy z dniem 1 lipca br. Otrzymał odpowiedź od naczelnika merytorycznego wydziału, że dla bezpieczeństwa warto wypowiedzenie umowy złożyć. Jednak radny w gazecie Pałuki czytał, że firma Remondis nie wymaga w/w wypowiedzenia, jeżeli otrzyma pismo informujące z urzędu, że z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina przejmuje wywóz odpadów komunalnych. W związku z powyższym radny poprosił o wyjaśnienie, jak postępować odnośnie nowego systemu gospodarki odpadami. Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do firm Remondis i Corimp z zapytaniem, czy wystosować pismo z informacją, że od 1 lipca 2013 r. Burmistrz Szubina przejmuje gospodarkę odpadami komunalnymi.
28.14.03.2013
Tomasz Wachowiak
Radny zauważył, że w ostatnim okresie na skutek różnych okoliczności uległ zmniejszeniu stan ilościowy policjantów. Zapytał więc, czy zostanie on uzupełniony w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa w gminie.Zastępca Komendanta Policji w Szubinie odpowiedział, że stan ilościowy funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Szubinie jeszcze w tym miesiącu zostanie uzupełniony o dwóch nowych funkcjonariuszy, którzy trafią do pionu prewencji.
27.07.02.2013
Hanna Adamczewska
Radna poprosiła o przypomnienie mieszkańcom, szczególnie mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych np. poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeniowych, o obowiązku odśnieżania i utrzymania czystości, ponieważ podczas zimy trudno było wyegzekwować ten obowiązek. Nadmieniła również, że warto byłoby doprecyzować regulamin w kwestii wpisania środków chemicznych, którymi można posypywać chodniki.Odpowiedzi na interpelację radnej udzieliła pani Iwona Kubiak - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Szubinie, która wyjaśniła, że na chwilę obecną gmina nie posiada regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Szubin, ponieważ wojewoda tą uchwałę uchylił. Po ponownym zaakceptowaniu regulaminu przez Sanepid, najprawdopodobniej na następnej sesji radni będą uchwalać nowy regulamin.
26.07.02.2013
Andrzej Wrona
Radny zauważył, że należałoby rozmawiać z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie rozważenia możliwości ustawienia fotoradaru na wirażu 77 na skrzyżowaniu drogi z Dąbrówką Słupską. Burmistrz odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie z pismem do GDDKiA.
25.07.02.2013
Andrzej Wrona
Interpelacja dotyczyła dziur zatoczki, przy przystanku autobusowym w Łachowie. Należałoby zatoczkę wyrównać bądź utwardzić, aby autobusy nie zatrzymywały się na głównej drodze lecz z niej zjeżdżały dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 2.
24.07.02.2013
Andrzej Wrona
Radny ponowił interpelację dotyczącą przeprowadzenia badań na cukrzycę, których nie udało się zrealizować w 2012 r. Poprosił, aby uwzględnić przeprowadzenie tych badań w roku 2013. Burmistrz poinformował, że kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie wspólnie z dyrektorem Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie, zorganizuje spotkanie z pielęgniarkami szkolnymi i dyrektorami placówek oświaty, na którym ten temat zostanie omówiony. Na ten cel zabezpieczone są w budżecie środki finansowe w wysokości 2 tys. zł i do końca roku szkolnego badanie to będzie przeprowadzone.
23.07.02.2013
Danuta Boruch
Radna interweniowała w sprawie przepustu z Chomętowa biegnącego na plażę Wąsosz oraz przepustu, który jest uszkodzony na głównej drodze Chomętowo – Wąsosz.Burmistrz wyjaśnił, że są to drogi powiatowe.
22.07.02.2013
Teresa Stachowiak
Interpelacja dotyczyła drogi powiatowej Zamość – Łochowo. Radna stwierdziła, że istnieje szansa podjąć rozmowy z gminą Białe – Błota i Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy o budowę drogi żużlowej przez las do Łochowa. Poprosiła, aby Burmistrz Szubina podjął rozmowy w tym kierunku ze starostwem w Nakle.
-
21.07.02.2013
Teresa Stachowiak
Radna złożyła ogólną interpelację, aby w przyszłym budżecie zwiększyć pieniądze na budowę i naprawy dróg gminnych. Jednocześnie zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza, pracowników Urzędu, aby podjąć również starania o pozyskanie funduszy, dofinansowania z innych źródeł na budowę dróg gminnych.Burmistrz poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma programów, ani w Urzędzie Marszałkowskim, czy schetynówek, które pozwoliły by na realizację wspólnych działań w tym zakresie. Nadmienił, że 70 % dróg w naszej gminie są to drogi powiatowe. Jeśli takie programy będą to gmina będzie startować.
20.07.02.2013
Teresa Stachowiak
Radna poparła radną Elżbietę Dittrich i zgodziła się z jej zdaniem, że wszystkie drogi powinny być budowane z chodnikami, ale zauważyła również, że oni sami nie tak dawno podpisali się pod uchwałą budżetową na dofinansowanie do wykonania drogi powiatowej na odcinku Samoklęski – Zamość bez chodnika. -
19.07.02.2013
Teresa Stachowiak
Radna interweniowała, aby przy drogach powiatowych co jakiś czas odpowiednie firmy usuwały darń, która narasta na poboczach.-
18.07.02.2013
Teresa Stachowiak
Radna nawiązała do interpelacji radnego Danielewskiego dotyczącej problemów dróg. Zgodziła się z tym, że można ratować drogi robiąc rowki, które odprowadzają wodę. Zwróciła uwagę, że w niektórych miejscowościach zatrudnieni są pracownicy robót publicznych, których można byłoby wykorzystać przy pracach przy drogach i mogliby wykonywać rowki do odprowadzenia wody. Odpowiedź burmistrza interpelacja nr 15.
17.07.02.2013
Roman Danielewski
Interpelacja dotyczyła zapytania o stan przygotowania ustawy śmieciowej.Odpowiedź - interpelacja nr 14.
16.07.02.2013
Roman Danielewski
Interpelacja dotyczyła problemu dróg biegnących przez las. Radny obserwuje zjawisko, gdzie korzenie drzew podnoszą asfalt. Wystarczyłoby odkopać, przeciąć korzeń i problem byłby rozwiązany.
-
15.07.02.2013
Roman Danielewski
Radny podzielił się spostrzeżeniami dotyczącymi naprawy dróg. Według radnego przy formułowaniu warunków przetargu na wykonanie napraw dróg, należałoby uwzględnić wykonanie spadów wody, która powinna odpływać. Zauważył, że przy drogach gdzie nie ma spadów, a woda się gromadzi można byłoby zrobić rowek, za pomocą którego woda mogłaby odpłynąć. Jeśli się tego nie wykona to woda podmywa asfalt, robią się zatoczki, które wchodzą w głąb asfaltu. Radny zrobił rowki w kilku miejscach i stwierdził, że zdaje to egzamin. Tak samo jak na drodze leśnej, która biegnie ze Smolnik do Kowalewa, zrobione są rowki do odpływu wody przez nadleśnictwo i nie ma problemu. Zapytał, „czy lepiej remontować te wielkie zatoczki, które kosztują dużo pieniędzy, czy wziąć szpadel i przekopać”.Burmistrz odpowiedział, że przyjmuje uwagi radnego i przy pomocy pracowników publicznych i pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych będzie próbował z tego typu naprawami dróg walczyć.
14.07.02.2013
Remigiusz Kasprzak
Radny zapytał o stan przygotowania i wprowadzania ustawy śmieciowej. Zapytał między innymi: czy jest już specyfikacja zamówienia, czy wybrany kontrahent wyposaży gospodarstwa domowe w pojemniki, kiedy zakończenie, jaki będzie wyłoniony operator, bo od tego będzie zależało dalsze postępowanie.Odpowiedzi na interpelację udzieliła pani Iwona Kubiak - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Szubinie i wyjaśniła, że pracownicy w merytorycznym wydziale pracują nad kolejnymi projektami uchwał, opracowują specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wysyłają deklaracje. Nadmieniła, że część mieszkańców wypełnione deklaracje już przekazuje do urzędu. Poinformowała, że odpady będą odbierane 2 razy w m-c w domkach jednorodzinnych, natomiast wspólnoty i spółdzielnie będą miały duże kontenery i częstotliwość odbioru będzie dostosowana do ich wielkości. Powiadomiła, że nastąpi również zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W proponowanej zmianie ustawy jest zapis, że obowiązek podstawienia pojemników będzie ciążył na gminie. Ponadto ustawa wprowadzi również zmiany dotyczące możliwości wprowadzenia różnicowania stawek pobierania opłat za odpady. Ustawa dopuści możliwość zwalniania, umarzania oraz pozwoli wprowadzić różnice wielkości stawek w zależności od ilości osób przebywających na nieruchomości. Jeśli chodzi o czas, kiedy zostanie ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca, to trudno jest go określić. Informacje o zamieszczeniu przetargu muszą być ogłoszone na stronach internetowych przez ok. 40 dni. Przypuszczalny termin to maj br., ponieważ w specyfikacji trzeba określić ilość i wielkość pojemników, a to będzie wiadome dopiero po otrzymaniu wszystkich deklaracji, które mają być dostarczone do 31 marca br. Jednakże dołożone zostaną wszelkie starania, aby było to jak najwcześniej. Dodatkowo pracownicy wydziału przygotowują się, aby opracować program edukacji ekologicznej, który mógłby być wdrożony w kwietniu, w czasie kiedy zaczynają się Dni Ziemi. W szkołach i w urzędzie będzie możliwość przedstawienia prezentacji multimedialnej dla dzieci ze szkół i przedszkoli.
13.07.02.2013
Elżbieta Dittrich
Radna zaapelowała, aby wybudować chodnik w Samoklęskach, ze względu na bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły. Burmistrz powiedział, że robi to, na co gminę stać. Każdy ma życzenia odnośnie realizacji pewnych zadań w mieście i gminie Szubin, ale nie na wszystko są pieniądze. Gmina przy wielu zadaniach, które otrzymuje z Warszawy bez pokrycia finansowego, nie ma szans na realizację wszystkich inwestycji, ponieważ musi dokładać do wykonania tych zadań.
12.07.02.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła dróg. Radna po raz kolejny wnioskowała, aby naprawy dróg były wykonywane dobrze. Burmistrz zaproponował, aby Rada wystąpiła do Sejmu, Senatu, aby Rząd zmienił ustawę o zamówieniach publicznych. Burmistrz nie ma możliwości określenia z jakich surowców na być robiona naprawa. Ponadto przepisy zmuszają do wyboru najtańszych ofert.
Burmistrz powiedział, że dobrze byłoby, aby drogi robione były z nowej masy bitumicznej, ale to kosztuje. Trzeba patrzeć na możliwości finansowe gminy.
Jednocześnie Burmistrz przekazał zebranym, że jest po rozmowach z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych i ekipy remontowe zaczęły naprawy dróg powiatowych.
11.7.02.2013
Maria Pianko
Interpelacja dotyczyła kwestii przystanków autobusowych. Tak jak radna Katafiasz, zwróciła uwagę, że przystanki są rzeczywiście w złym stanie, niejednokrotnie poobklejane ogłoszeniami i plakatami. Zaapelowała również o czytelne rozkłady jazdy.-
10. 7.02.2013
Maria Pianko
Radna poparła swoją poprzedniczkę radną Bembnistę, ponieważ ona również wielokrotnie składała interpelację w sprawie ulicy Dąbrowskiej, biorąc pod uwagę fakt, że mieszkańcy dojeżdżają tą drogą do ośrodka zdrowia. Dodała, że jej również zarzuca się, że wnioski nie są przez nią składane. Odpowiedź burmistrza interpelacja nr 1.
9. 7.02.2013
Beata Bembnista
Interpelacja dotyczyła ul. Dąbrowskiej w Rynarzewie. Mieszkaniec tej ulicy napisał pisma o uwzględnienie w budżecie na 2013 r. Naprawy ul. Dąbrowskiej. Otrzymał pismo z odpowiedzią, że nie uwzględniono wniosku do budżetu, ponieważ wniosek taki nie wpłynął. Radna zapytała, czy składane wnioski są czytane, ponieważ zarzuca się jej, że wnioski nie są przez nią składane. Burmistrz wyjaśnił, że wnioski te wpływają od 2011 r. I za każdym razem Pan Józef P. odpowiedzi otrzymuje. Wielokrotnie były także interpelacje w tej kwestii składane przez Panie radne na posiedzeniach sesji, ale ze względu na środki finansowe nie będzie ta ulica naprawiana.
8. 7.02.2013
Beata Woźniak
Radna złożyła interpelację dotyczącą oświetlenia. Spostrzegła, że jest już na tyle jasno, że powinno ulec przesunięciu załączanie się i wyłączanie oświetlenia. W Kołaczkowie światło świeci się jeszcze o 8:00. Burmistrz poinformował, że od 3 tygodni obowiązuje nowy terminarz załączania i wyłączania oświetlenia na terenie miasta i gminy Szubin. Natomiast obserwuje się, że w Kołaczkowie występuje błąd, który wskazuje na to, że funkcjonuje tam oświetlenie zmierzchowe. W tej sprawie zwróci się z pismem do ENEA SA o wyjaśnienie.
7. 7.02.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna zwróciła się z prośbą o remont ul. Szkolnej w Królikowie. Burmistrz odpowiedział, że stan drogi nie jest taki zły, droga jest przejezdna.
6. 7.02.2013
Elżbieta Katafiasz
Interpelacja dotyczyła wiat przystankowych, które szpecą gminę. Radna zapytała, kiedy będą uzupełniane, bądź naprawiane. -
5. 7.02.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna ponownie zwróciła się z wnioskiem o wycięcie krzewów przy drodze powiatowej, która łączy Ciężkowo - Słupy. Poinformowała, że był wykonawca, który miał te krzewy wyciąć, ale są pewne utrudnienia z rzekomym właścicielem gruntu, na którym te krzewy rosną. -
4. 7.02.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna zapytała o drogę w centrum Słupów, czy jest uwzględniona przez Zarząd Dróg Powiatowych do naprawy. Odpowiedź burmistrza interpelacja nr 1.
3. 7.02.2013
Zdzisław Pilarski
W związku z obecnością przedstawiciela Komisariatu Policji w Szubinie radny zaapelował, aby rozważyć możliwość zmiany ograniczenia prędkości na odcinku ul. Sienkiewicza, ul. Bydgoskiej z 60 km/h do 40 km/h. Jednocześnie podziękował za patrole policyjne na ul. Bydgoskiej, bo dzięki ich obecności jest bezpieczniej. Interpelację pozostawiono bez komentarza.
2. 7.02.2013
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dotyczyła braku przejścia dla pieszych w miejscowości Łachowo, przy przystankach autobusowych. Burmistrz odpowiedział, że rozważy możliwość wykonania tego przejścia.
1. 7.02.2013
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dotyczyła dróg w całym Szubinie, a w szczególności dróg na Osiedlu Bydgoskim. Radny zauważył, że na ul. Kochanowskiego od strony Bydgoszczy nie można wjechać, ponieważ droga jest rozjechana. Nie ma też możliwości przejścia na ul. Wiejską. Wnioskuje o naprawę dróg na w/w osiedlu. Burmistrz Szubina powiedział, że najtragiczniej jest na drogach powiatowych, szczególnie cały rejon południowy łącznie z Chomętowem, Retkowem, Ciężkowem, Słupami i Chraplewem. Burmistrz podtrzymuje propozycję, aby w przyszłym roku dołożyć 500 tys. zł Staroście do dróg, aby w tym rejonie załatwić problem dróg.

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (17 kwietnia 2013)
Opublikował: Izabela Mężykowska (17 kwietnia 2013, 11:13:48)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (13 stycznia 2014, 10:16:20)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5144