Wydział OŚiR

Wydział OŚiR

OŚWIADCZENIE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) wprowadzająca zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.   Jedna ze zmian dotyczy [...]

Dofinansowanie działań polegających na ochronie powietrza

o dofinansowanie działań polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Szubin [...]

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. [...]

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. [...]

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. [...]

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

o udostępnienie informacji o środowisku. [...]

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Szubin. do wniosku. [...]

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. [...]

Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

w sprawie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego. o osobistym prowadzeniu gospodarstwa. [...]

Zezwolenie na usunięcie drzew

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. [...]

Zaświadczenia potwierdzające, że grunty przeznaczone do zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty

w sprawie wydania:  1. zaświadczenia potwierdzającego, że grunty przeznaczone do zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, [...]

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:  1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  2. prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. [...]

metryczka