2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Wykaz aktów prawa miejscowego (2012)

 1. Uchwała nr XVIII/129/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Szubińskiemu Domowi Kultury.
 2. Uchwała nr XVIII/131/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXIV/322/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Szubin oraz ustalenia jednolitych tekstów statutów sołectw.
 3. Uchwała nr XVIII/132/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Wrzosy.
 4. Uchwała nr XVIII/136/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 43/10 w Żurczynie, gmina Szubin.
 5. Uchwała nr XIX/146/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 6. Uchwała nr XX/149/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 7. Uchwała nr XXI/155/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin
 8. Uchwała nr XXI/157/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie.
 9. Uchwała nr XXI/160/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 10. Uchwała nr XXII/168/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 11. Uchwała nr XXII/170/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin
 12. Uchwała nr XXIII/175/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szubinie nr XXIV/217/05 z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin
 13. Uchwała nr XXIII/176/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Szubin oraz nauczycieli o różnym wymiarze godzin
 14. Uchwała nr XXIV/180/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2012 r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu drogowego i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin
 15. Uchwała nr XXIV/181/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 16. Uchwała nr XXIV/183/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 17. Uchwała nr XXV/190/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 18. Uchwała nr XXV/191/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 października 2012 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
 19. Uchwała nr XXV/192/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
 20. Uchwała nr XXVI/195/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze
 21. Uchwała nr XXVI/196/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Spółdzielczego
 22. Uchwała nr XXVI/198/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2013 rok
 23. Uchwała nr XXVI/199/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2012 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
 24. Uchwała nr XXVII/201/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012 w sprawie podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania
 25. Uchwała nr XXVII/202/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin
 26. Uchwała nr XXVII/203/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Szubin
 27. Uchwała nr XXVII/205/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 28. Uchwała nr XXVIII/209/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szubin
 29. Uchwała nr XXVIII/210/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 30. Uchwała nr XXVIII/211/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
 31. Uchwała nr XXVIII/212/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 32. Uchwała nr XXVIII/213/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 33. Uchwała nr XXIX/217/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok

metryczka


Wytworzył: Michał Moniak (30 marca 2012)
Opublikował: Michał Moniak (30 marca 2012, 09:57:51)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (24 września 2015, 11:58:19)
Zmieniono: Dodano uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11789