2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Wykaz aktów prawa miejscowego (2010)

 1. Uchwała nr XLV/337/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zasad trybu i przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Szubin
 2. Uchwała nr XLVI/344/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu sołectwa Zalesie.
 3. Uchwała nr XLVI/345/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Szaradowo.
 4. Uchwała nr XLVI/347/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 5. Uchwała nr XLVII/356/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy i Miasta Szubin na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 6. Uchwała nr XLVII/357/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2010 r. o zmianie w podziale gminy Szubin na stałe obwody głosowania.
 7. Uchwała nr XLVII/360/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Szaradowo.
 8. Uchwała nr XLVIII/361/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia w NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" Sp. z o.o. w Szubinie dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Uchwała nr XLIX/367/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Szubin.
 10. Uchwała nr XLIX/369/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szubin na lata 2010 - 2015.
 11. Uchwała nr XLIX/370/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szubin.
 12. Uchwała nr XLIX/371/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. zmieniająca Statut Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie.
 13. Uchwała nr L/383/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Brzózki.
 14. Uchwała nr L/384/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Pińsko.
 15. Uchwała nr L/385/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXIV/322/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Szubin oraz ustalenia jednolitych tekstów statutów sołectw.
 16. Uchwała nr L/391/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szubin.
 17. Uchwała nr LI/403/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Gminie Szubin.
 18. Uchwała nr LII/412/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
 19. Uchwała nr LII/413/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.
 20. Uchwała nr LII/414/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 21. Uchwała nr LII/424/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie.
 22. Uchwała nr LII/430/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody, rosnącego na terenie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie
 23. Uchwała nr LII/432/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego.
 24. Uchwała nr LII/433/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia w NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" Sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 25. Uchwała nr LIII/436/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
 26. Uchwała nr LIII/437/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2011 rok.
 27. Uchwała nr LIII/438/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 28. Uchwała nr LIII/444/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin.
 29. Uchwała nr LIII/445/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin.
 30. Uchwała nr LIII/448/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
 31. Uchwała nr LIII/449/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 32. Uchwała nr IV/13/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Szubin.

metryczka


Wytworzył: Renata Kabulla (6 lutego 2012)
Opublikował: Michał Moniak (6 lutego 2012, 20:26:32)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (14 lutego 2012, 13:01:39)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4098