Protokół Nr 16/12


Protokół Nr 16/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Dnia 16 stycznia 2012r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w sali nr 35, od godz. 15:30 do godz. 17:30 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie.
Zawiadomienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Tematem posiedzenia było:
  1. Analiza deklaracji rodziców o czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
  2. Poprawienie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie na rok 2012.

Protokolantem na posiedzeniu komisji była pani Izabela Mężykowska – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Przewodnicząca komisji pani Małgorzata Krall przywitała członków komisji i zaproszonych gości. Następnie z tytułu swojej dłużej nieobecności oddała głos radnej Adamczewskiej, która poprowadziła posiedzenie komisji.
W związku z powyższym pani Adamczewska rozpoczęła posiedzenie od omówienia punktu pierwszego tematów posiedzenia.
Radna Adamczewska powiedziała, że komisja dysponuje dokumentem będącym syntezą złożonych przez rodziców deklaracji o czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Ze sporządzonego zestawienia deklarowanych przez rodziców godzin pobytu dziecka w przedszkolu wynika, że nie został spełniony warunek zadeklarowania takiej ilości godzin, która zapewniałaby dotychczasową wysokość wpływów na konto gminy z odpłatności za przedszkole.
Następnie radna poprosiła pana Marka Nowickiego – Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty, Sportu i Rekreacji w Szubinie o pełną analizę deklaracji rodziców o czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Analiza stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Pan Nowicki powiedział, że zadeklarowano o 75 godz. więcej, co daje kwotę 6.694,60 zł. mniej wpływów od dotychczasowych dochodów z odpłatności.
Komisja postanowiła spotkać się z rodzicami w dniu 23 stycznia br. o godzinie 16:00 w celu poinformowania o wnioskach jakie wypływają z dokonanej analizy złożonych przez rodziców deklaracji.
Komisja dyskutowała również nad wysokością przedmiotowej stawki w przyszłym roku szkolnym 2012/2013. Założenia w budżecie nie zakładają podwyższenia stawki odpłatności za przedszkole. Komisja ma świadomość, że sytuacja gospodarcza kraju oraz wskaźniki inflacji są ruchome, co może wpłynąć na wysokość otrzymywanych z budżetu państwa subwencji na oświatę.
Zastępca burmistrza reasumując dyskusję stwierdził, że nie jest planowana podwyżka stawki za pozaprogramową godzinę zajęć, a dalsze analizy odnośnie odpłatności za przedszkole zależą m.in. od subwencji i realizacji budżetu.
Komisja przeprowadziła głosowanie nad utrzymaniem do końca roku szkolnego 2011/2012 stawki 2,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć przekraczającą podstawę programową.
Głosów za oddano – 4
          przeciw – 0
          wstrzymało się – 1.
Na tym zakończono dyskusję.

W dalszej części posiedzenia radna Adamczewska poinformowała członków komisji o spotkaniu z panią Renatą Kabullą – Sekretarz Gminy w dniu 9 stycznia br. na którym omawiane było tworzenie planu pracy rady i stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie. Pani Adamczewska przedstawiła wszystkie naniesione do planu pracy komisji zmiany, które są wynikiem potrzeby dostosowania planu pracy komisji do rocznego planu pracy rady.
W trakcie dyskusji nad planem pracy komisji radny Kaszewski zawnioskował o wysłanie do klubów sportowych działających na terenie gminy pisma z prośbą o poinformowanie komisji oświaty o terminach zebrań sprawozdawczych lub sprawozdawczo-wyborczych. Wnioskował również o przeprowadzenie kontroli z działalności w Ludowych Zespołach Sportowych (LZS) i w klubie „Szubinianka”. Dodał, że niezrozumiały jest dla niego sposób finansowania LZS przez oświatę.

Po wyczerpaniu tematów posiedzenia pani Hanna Adamczewska podziękowała wszystkim za przybycie na spotkanie.
Przewodnicząca komisji pani Krall ustaliła kolejne posiedzenie komisji na dzień 23 stycznia br., po spotkaniu z radą rodziców w/s odpłatności za przedszkola.

Na tym protokół zakończono.Protokolant

Izabela Mężykowska
Wiceprzewodnicząca Komisji

Hanna Adamczewskapobierz zeskanowany protokół (310kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (2 lutego 2012)
Opublikował: Michał Moniak (3 lutego 2012, 08:38:58)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 lutego 2012, 08:39:48)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 514