LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE V”


Zdjęcie Lokalna Organizacja Grantowa-
Stowarzyszenie "Żakus" w Anielinach
ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY
w ramach Programu "DZIAŁAJ LOKALNIE V"
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego we współpracy z
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce


Założenia i cel konkursu

Ważne terminy !!!
09.II.2007 – godz. 16:00 szkolenie w Szubińskim Domu Kultury nt. pisania wniosków, składania raportów i rozliczania budżetu
19.II-19.III – składanie ofert
22.II – posiedzenie komisji konkursowej
23.II – posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, zatwierdzenie wyników konkursu
29.III – podpisywanie umów

Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnych społeczności do rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie życiowych aspiracji mieszkańców małych miejscowości.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
- wynikają z potrzeb danej społeczności,
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
- przyczyniają się do poprawy sytuacji i osiągania trwałych zmian społecznych np. w zakresie kultury, edukacji, spraw społecznych, rozwoju lokalnego i innych,
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
- przyczynią się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców.

Fundacje i stowarzyszenia, lokalne instytucje oraz grupy nieformalne, które potrafią wspólnie z mieszkańcami zdefiniować lokalne problemy, ale nie mają pomysłu na to, jak im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program "Działaj Lokalnie" to już ponad 1400 zrealizowanych projektów oraz ponad 9 miliona złotych przekazanych w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie http://www.dzialajlokalnie.pl. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie.


Kto może ubiegać się o dotacje?

Program adresowany jest do organizacji nie nastawionych na zysk:
- podmiotów mających status fundacji lub stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS,
- lokalnych instytucji publicznych posiadających osobowość prawną (szkół, domów kultury, bibliotek, klubów sportowych, etc.)
- oraz grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja lub instytucja posiadająca osobowość prawną.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które:
- mają siedzibę w gminach: Kcynia, Mrocza, Sadki, Szubin i Nakło n.Not.,
- planują prowadzić działania w miejscowości liczącej do około 20 tys. mieszkańców. W konkursie mogą zostać dofinansowane również projekty adresowane do społeczności miast powyżej ok. 20.000 mieszkańców, ale łączna wartość dotacji na działania realizowane w tych miastach nie może przekroczyć 20% puli środków przyznanych LOG,
- mają prawną możliwość samodzielnej realizacji działań planowanych w ramach projektu i rozliczenia dotacji lub dysponują stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań;
- prowadzą pełną ewidencję księgową zgodną z przepisami prawa polskiego;
- oprócz "Działaj Lokalnie" równolegle realizują nie więcej niż jeden projekt finansowany ze środków PAFW¹ (w ramach programów Równać Szanse, English Teaching, RITA, Obywatel i Prawo lub Uniwersytety Trzeciego Wieku).

Do konkursu nie mogą składać wniosków fundacje skarbu państwa i ich oddziały oraz stowarzyszenia samorządów lokalnych.


Sposób wyłaniania grantobiorców

Lokalna Organizacja Grantowa dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:
1. projekt został złożony w terminie, tj. do 19.03.2007
2. projekt jest napisany według formularza wniosku Programu „Działaj Lokalnie”, jest czytelny i kompletny.
3. projekt jest złożony przez fundację lub stowarzyszenie² (bądź jej/jego oddział), lokalną instytucję publiczną posiadającą osobowość prawną lub grupę nieformalną, w której imieniu występuje organizacja lub instytucja posiadająca osobowość prawną.
4. organizacja/instytucja ubiegająca się o dotację załączyła do wniosku dokument potwierdzający posiadanie osobowości prawnej lub stosowne pełnomocnictwo od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu.
5. organizacja równocześnie realizuje/będzie realizować nie więcej niż 1 inny projekt finansowany ze środków PAFW.
6. projekt jest adresowany do społeczności do około 20.000 mieszkańców, a siedziba wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym konkursem przez LOG³.
7. projekt dotyczy aktywizowania lokalnych społeczności do rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie życiowych aspiracji mieszkańców małych miejscowości.
8. projekt będzie realizowany na obszarze objętym konkursem przez LOG.
8. harmonogram projektu jest przewidziany na okres między 1 kwietnia a 30 września 2007 roku.
10. przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony.
11. kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 4.000 złotych.
12. organizacja ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości całego przedsięwzięcia (minimum 10% wkładu własnego jest w postaci gotówkowej, a pozostałe 15% w postaci wkładu rzeczowego lub usługowego).
13. projekt wyklucza:
- zakup środków trwałych, który nie jest merytorycznie uzasadniony,
- prowadzenie działalności gospodarczej,
- bezpośrednią pomoc finansową dla osób fizycznych,
- udzielanie pożyczek,
- wspieranie podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z ustawy,
- finansowanie inwestycji (np. zakup gruntów, remonty i adaptacja pomieszczeń, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.),
- finansowanie podatku VAT, jeśli istnieje możliwość odzyskania tego podatku z Urzędu Skarbowego,
- finansowanie podatku dochodowego od osób prawnych,
- finansowanie kar, grzywien i odsetek karnych,
- budowę kapitału żelaznego,
- wspieranie celów religijnych i politycznych oraz uprawianie kultu religijnego,
- finansowanie działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności i długotrwałych rezultatów.

Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej Lokalnej Komisji Grantowej powołanej przy LOG.
Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
1. problem i/lub potrzeba przedstawione we wniosku oraz grupa osób, których one dotyczą, zostały klarownie zdefiniowane.
2. opisany problem i/lub potrzeba mają szansę zostać rozwiązane bądź zaspokojone poprzez realizację projektu; planowane działania są racjonalne, ciekawe i atrakcyjne z perspektywy ich odbiorców.
3. projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców.
4. planowane rezultaty i zmiany przewidywane w efekcie realizacji projektu są jasno przedstawione, wymierne i pokazują faktyczne korzyści dla grupy osób, których dotyczy konkretny problem i/lub potrzeba.
5. harmonogram działań jest przejrzysty, realny i spójny z oczekiwanymi rezultatami projektu.
6. realizacja projektu opiera się na współpracy z partnerami i wolontariuszami; liczba partnerów i wolontariuszy, zakres współpracy z ich strony, zaangażowanie przedstawicieli poszczególnych sektorów są jasno określone.
7. planowane działania dają szansę na podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu.
8. źródła i metody pozyskiwania środków gwarantują zebranie wymaganego wkładu własnego.
9. przedstawione w budżecie koszty, stawki, honoraria, są adekwatne do zaplanowanych działań.
Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację. LOG na wniosek Komisji będzie przedstawiać organizacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów.


Okres realizacji projektów i zasady finansowania

Działania muszą być planowane na okres od 1 kwietnia do 30 września 2007. Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków Programu "Działaj Lokalnie V" to 4.000 zł. Do niej organizacja lub instytucja musi dołożyć wkład własny.

całkowita wartość projektu
=
dotacja od LOG (75%)
+
wkład własny grantobiorcy (25%)
Na całkowitą wartość projektu składają się proporcjonalnie – maksymalnie w 75% dotacja przyznana przez LOG, a w pozostałych 25% wkład własny grantobiorcy. Grantobiorca zobowiązany jest pozyskać gotówkę na pokrycie minimum 10% całkowitej wartości projektu, a pozostałe 15% może zapewnić w postaci wkładu rzeczowego lub usługowego.

Przyznane dotacje są przekazywane na konto bankowe organizacji lub instytucji po podpisaniu umowy.


Termin nadsyłania wniosków

Wnioski (w 3 egzemplarzach) powinny dotrzeć do siedziby LOKALNEJ ORGANIZACJI GRANTOWEJ
– Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach
do dnia 19.03. 2007 roku na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia ”Żakus”
Anieliny 30
89-110 Sadki.

Decyduje data stempla pocztowego.

Komisja otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski kompletne (z wymaganymi załącznikami), czytelne i złożone w terminie. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.


Dodatkowe informacje na temat konkursu

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie V” można uzyskać: Pod nr tel. 052 587-09-09 lub 600 525 363 e-mail: sp_anieliny@wp.pl.


Załączniki do wniosku

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia dokumentów potwierdzających prawne możliwości aplikowania o środki w ramach lokalnego konkursu Lokalnej Organizacji Grantowej:
- organizacje nie nastawione na zysk, mające status fundacji lub stowarzyszenia zobowiązane są załączyć kopię aktualnego4 odpisu z KRS. Lokalne oddziały fundacji lub stowarzyszenia nie posiadające osobowości prawnej zobowiązane są załączyć pełnomocnictwo do samodzielnego przeprowadzenia projektu.
- instytucje publiczne powoływane przez samorząd (szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, muzea, etc.) zobowiązane są załączyć statut odpowiedniej jednostki terytorialnej potwierdzający jej możliwość powoływania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz wypis z ewidencji tych jednostek. Jeżeli statut danej instytucji publicznej określa, że organem uprawnionym do jej reprezentowania jest jednostka samorządu, podstawą do samodzielnego wnioskowania o dotację jest otrzymanie pełnomocnictwa od organu, któremu podlega. Przykładowy wzór dokumentu można otrzymać od LOG.
- instytucje lokalne nie podlegające jednostkom samorządu lokalnego tworzone przez ministrów oraz kierowników urzędów centralnych zobowiązane są załączyć odpis z rejestru prowadzonego przez ich organizatora. Jeżeli statut danej instytucji określa, że jest ona reprezentowana przez władze organu któremu podlega, podstawą do samodzielnego wnioskowania o dotację jest otrzymanie pełnomocnictwa. Przykładowy wzór dokumentu można otrzymać od LOG.
- kościelne osoby prawne (m.in. parafie, Caritas Polska) zobowiązane są załączyć odpis powiadomienia właściwego organu administracji rządowej o nowo utworzonej jednostce organizacyjnej oraz dokument informujący o powołaniu władzy kościelnej osoby prawnej (odpowiednio: proboszcz, administrator, dyrektor, etc.)
- organizacje kościelne zobowiązane są załączyć kopię aktu założycielskiego wydanego przez odpowiednią władzę kościelną oraz dokument potwierdzający powołanie osób do organu reprezentującego organizację.
- uczniowskie kluby sportowe zobowiązane są załączyć odpis z ewidencji prowadzonej przez starostwo powiatowe.
Informacji na temat dokumentów wymaganych w przypadku innych instytucji niż wymienione powyżej udziela LOG.¹ Środków pozyskanych w ramach innych programów PAFW nie można wykazywać jako wymaganego wkładu własnego do Programu "Działaj Lokalnie".
² Z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów oraz stowarzyszeń samorządów lokalnych.
³ Jeżeli obszar działania LOG obejmuje większe miasta, liczące powyżej ok. 20 tyś mieszkańców, wnioski do konkursu mogą składać również organizacje, które planują prowadzić działania na ich terenie, ale wartość dotacji na projekty realizowane w tych miastach nie może przekroczyć 20% puli środków, które LOG otrzymał od Akademii.
4 Jeżeli załączają Państwo odpis, który utracił ważność (ze względu na zmianę danych), prosimy o załączenie do odpisu kopii pisma do sądu z prośbą o zarejestrowanie zmian, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji.

metryczka


Wytworzył: ... (29 stycznia 2007)
Opublikował: Michał Moniak (1 lutego 2007, 09:12:06)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (24 października 2011, 07:45:28)
Zmieniono: przeniesiono do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2196