Konkursy grantowe na 2007 rok

1. Konkurs FIO 2007

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert na projekty dofinansowywane w 2007 ze środków Rządowego Programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich". Termin składania wniosków mija 7 lutego 2007 (decyduje data stempla pocztowego).

I. Składane projekty realizują cel strategiczny Podstawowych kierunków działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" w roku 2007, jakim jest: zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Osiągnięcie celu strategicznego będzie możliwe poprzez wsparcie:

 • indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych,

 • wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno-społecznego,

 • wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz sektora pozarządowego,

 • promocji dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania zasady pomocniczości, standardów współpracy, kształtowania demokratycznego ładu społecznego.

Uwaga: finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej.

II. Wysokość środków na finansowanie Programu FIO w roku 2007 wynosi 30 mln zł.

III. Maksymalny czas realizacji projektu: od 1 czerwca do 31 grudnia 2007 r.

IV. Ze względu na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na realizację Programu „FIO", istnieje możliwość złożenia nie więcej niż 2 wniosków w ramach ogłoszonego konkursu.

V. Maksymalna kwota dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy: 250 tys. zł, minimalna: 5 tys. zł. (łączna wnioskowana kwota dotacji dla wszystkich złożonych przez organizację wniosków nie może przekroczyć 250 tys. zł).

VI. Wymagany wkład własny:

 • co najmniej 10% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 25 tys. zł - wkład własny finansowy lub niefinansowy; dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 25 tys. zł do 150 tys. zł - wkład własny finansowy);

 • co najmniej 20% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 150 tys. zł do 250 tys. zł - wkład własny finansowy);

VII. Termin składania wniosków: od 8 stycznia 2007 r. do 7 lutego 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje: znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" w roku 2007. Informacje szczegółowe na temat Programu FIO będzie można uzyskać wyłącznie pod numerem telefonu (022) 661 14 02 (w godz. 13:00-15:00) lub wysyłając e-mail na adres
fio@mps.gov.pl.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 czerwca 2007 r.

2. Program UE "Uczenie się przez całe życie"

Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE (C 313/42) zaproszenie ogólne DG EAC/61/06 do składania wniosków w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". W zależności od programu szczegółowego termin składania wniosków mija 28 lutego, 15 marca, 30 marca i 30 kwietnia 2007.

Budżet dostępny w roku 2007 to kwota 784 mln euro.

Do najważniejszych celów programu należą: przyczynianie się do rozwoju Wspólnoty jako społeczeństwa opartego na wiedzy. W szczególności program ten ma wspierać rozwój uczenia się przez całe życie i służyć wymianie, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkoleń w obrębie Wspólnoty, tak by stały się światowym wzorcem jakości.

Termin składania wniosków

Karta Studenta Erasmus - 28 lutego 2007

Program Jean Monnet - 15 marca 2007

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig - 30 marca 2007

Program międzysektorowy i środki towarzyszące - 30 kwietnia 2007

Do najważniejszych, preferowanych przez komisję Europejską działań w 2007 roku należą:

 • Wdrażanie programu Edukacja i szkolenia 2010 zwłaszcza spójności poszczególnych etapów procesu edukacji,

 • Wzmocnienia roli nauczania i szkoleń w procesie celem wsparcia Agendy Lizbońskiej tj: podniesienie konkurencyjności gospodarki europejskiej, trwałego rozwoju i spójności społeczno-ekonomicznej.

 • Wzmocnienie roli i rangi uczelni wyższych celem podniesienia konkurencyjności poprzez wsparcie innowacyjności, w szczególności poprzez reformę systemów szkolnictwa wyższego i promowanie doskonałości i równości szans.

 • Poprawa jakości i atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego zwłaszcza promocje kształcenie zawodowego o charakterze nieformalnym.

 • Podniesienie poziomu uczestnictwa osób dorosłych w procesie kształcenia zawodowego.

 • Promowanie lepszej skuteczności i sprawiedliwości zwłaszcza poprzez pomoc osobom ze środowisk defaworyzowanych.

 • Podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej i nauczycieli zawodu.

Priorytety dla wszystkich programów objętych tym konkursem znajdują się pod następującym adresem internetowym Komisji: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/call/part1_en.pdf

W zależności od konkursu aplikacje należy składać bądź do Krajowej Agencji Programu http://www.frse.org.pl/ bądź do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury: http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/index_en.htm.

Na tej stronie w drugiej połowie stycznia zostaną opublikowane dodatkowe informacje dotyczące całego konkursu.

3. Fundusz Pierwszy Krok - edycja 2007

Środki Funduszu przeznaczone są dla osób, które stały się niepełnosprawne w wyniku wypadku drogowego lub skoku do wody. Uzyskana pomoc ma służyć zwiększeniu samodzielności i aktywności tych młodych osób, które doznały uszkodzenia kręgosłupa. Wnioski można składać do 31 marca 2007.

Wysokość sumy przyznanej jednej osobie w ramach edycji Funduszu w 2007 r. nie przekroczy 4500 zł. Fundusz ma być pomocą dla osób, które nie posiadają własnych, wystarczających środków finansowych na rozwiązanie problemu związanego z niepełnosprawnością.

W ramach Funduszu można się ubiegać o dofinansowanie m.in. zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, szkolenie lub kurs, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, specjalistycznego oprzyrządowania, likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu wnioskodawcy.

Fundusz "Pierwszy krok" utworzony został na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją Sue Ryder oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Celem Funduszu jest ułatwienie "pierwszego kroku" w powrocie do aktywnego życia osobom niepełnosprawnym.

Wnioski i stosowne dokumenty należy składać w terminie:
od 1 stycznia do 31 marca 2007 r.
na adres:
Centrum Integracja,
ul. Piłsudskiego 6, 31-109
Kraków,
z dopiskiem „Fundusz Pierwszy Krok”
4. Nowy Program "Młodzież w Działaniu" 2007 - 2013

Program „Młodzież w Działaniu” to program Unii Europejskiej skierowany do młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat oraz do pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

Program „Młodzież w Działaniu” rozpoczął się w 2007 i potrwa do 2013 roku. Będzie bazował na doświadczeniach Programów: MŁODZIEŻ (YOUTH), Młodzież Dla Europy (Youth for Europe) i Wolontariat Europejski (European Voluntary Service), a także na konsultacjach z beneficjentami i dokumentach wspólnotowych dotyczących kierunków rozwoju polityki młodzieżowej.

Priorytety Programu „Młodzież w Działaniu”:

 • Aktywne obywatelstwo europejskie,

 • Aktywne uczestnictwo młodzieży,

 • Różnorodność kulturowa,

 • Włącznie młodzieży z mniejszymi szansami w działania Programu i w proces kształcenia nieformalnego.

Działania wspierane przez Program „Młodzież w Działaniu”:

Akcja 1. – Młodzież dla Europy

Akcja 2. – Wolontariat Europejski

Akcja 3. – Młodzież w świecie

Akcja 4. – Systemy wspierania młodzieży

Akcja 5. – Współpraca europejska w zakresie polityki młodzieżowej

W Programie "Młodzież w Działaniu" wnioski o dofinansowanie projektów na poziomie krajowym można składać pięć razy w roku:

 • dla projektów rozpoczynajacych się między 1 maja a 30 września - 1 lutego;

 • dla projektów rozpoczynających się między 1 lipca a 30 listopada - 1 kwietania;

 • dla projektów rozpoczynających się między 1 września a 31 stycznia - 1 czerwca;

 • dla projektów rozpoczynających się między 1 grudnia a 30 kwietnia - 1 września;

 • dla projektów rozpoczynających się między 1 lutego a 31 lipca - 1 listopada.

Wnioski o dofinansowanie projektów na poziomie europejskim można składać trzy razy w roku:

 • dla projektów rozpoczynajacych się między 1 lipca a 20 listopada - 1 lutego

 • dla projektów rozpoczynajacych się między 1 listopada a 30 marca - 1 czerwca

 • dla projektów rozpoczynajacych się między 1 stycznia a 31 lipca - 1 września.

Formularze wniosków dostępne są na stronie: http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/18?idf=234&page=1

5. Fundacja Batorego - konkurs grantowy Dla Tolerancji

Fundacja Batorego ogłasza II edycję konkursu grantowego Programu dla Tolerancji „To, co wspólne / to, co różne”. Listy intencyjne można nadsyłać do 15 lutego 2007.

Działania prowadzone w ramach programu mają przyczynić się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych oraz do „rozbrajania” ksenofobicznych uprzedzeń i stereotypów.

Do 15 lutego 2007 organizatorzy czekają na listy intencyjne od organizacji, które chcą prowadzić działania edukacyjne i kulturalne, mające na celu przypominanie i odkrywanie korzeni wielonarodowej Polski i ochronę naszego wspólnego, wielokulturowego dziedzictwa. Program koncentruje się zwłaszcza na tematyce polsko-żydowskiej - na poznawaniu przeszłości, ale też na rozwijaniu toczącego się dziś dialogu, na szukaniu tego, co łączy Polaków i Żydów i przyczyn tego, co ich dzieli. Organizacje wybrane na podstawie listów intencyjnych zostaną zaproszone na wspólne spotkanie w Warszawie, by móc dopracować zgłoszone pomysły, nawiązać współpracę, poznać doświadczenia innych i zaczerpnąć inspiracji ze spotkań i rozmów z zaproszonymi gośćmi.

Więcej o konkursie „To, co wspólne / to, co różne” (schemat listu intencyjnego, harmonogram itd.) oraz o całym Programie dla Tolerancji: www.batory.org.pl/tolerancja/index.htm oraz dlatolerancji.pl.
Partnerem Programu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" (
www.e.org.pl).


6. Moja firma w Unii Europejskiej – konkurs dla młodych przedsiębiorców

Polska Fundacja im. Roberta Schumana wraz z Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego organizują konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszelkiego typu - Moja firma w Unii Europejskiej. Prace można nadsyłać do 28 lutego 2007.

· Myślisz o założeniu własnej firmy w przyszłości?
· Wiesz już czym będzie się zajmowała?
· Ile nowych miejsc pracy stworzysz?

Podziel się swoim pomysłem! Napisz biznes plan, prześlij go i wygraj atrakcyjne nagrody!

Polska Fundacja im. Roberta Schumana wraz z Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego organizują konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszelkiego typu - Moja firma w Unii Europejskiej. Aby wziąć udział w naszym konkursie wystarczy przygotować projekt biznes planu przedsiębiorstwa, które w przyszłości pragniecie otworzyć. Wszystkie informacje, które musi zawierać biznes plan znajdziecie w specjalnie przygotowanym przez nas formularzu. Wystarczy go wypełnić i przesłać do nas! Zanim zabierzecie się do pisania zapoznajcie się z regulaminem konkursu.

Specjalnie dla Was przygotowany został przykładowy biznes plan oraz poradnik. Uważna lektura tych dokumentów pomoże przebrnąć przez wytyczne zawarte w formularzu.

Formularz, regulamin konkursu, przykładowy biznes plan oraz poradnik znajdują się na stronie internetowej fundacji: www.schuman.org.pl

Specjalnie powołana Komisja Konkursowa oceniać będzie nadesłane biznes plany biorąc pod uwagę dwa najistotniejsze kryteria: prawidłowo wypełniony formularz oraz pomysłowość.

Termin nadsyłania prac mija 28 lutego 2007. Decyduje data stempla pocztowego.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Jakub Wojdecki
j.wojdecki@schuman.org.pl
Tel.: (22) 621 21 61; (22) 621 75 55
Faks: (22) 629 72 14

7. Konkurs „Gmina wiejska przyjazna dzieciom”

11 grudnia 2006 zainagurowano konkurs „Gmina wiejska przyjazna dzieciom”. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw i programów realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży na terenie gmin wiejskich oraz ich popularyzacja wśród innych społeczności lokalnych. Termin zgłaszania się do konkursu mija 6 lutego 2007.

Celem projektu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw i programów realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży na terenie gmin wiejskich oraz ich popularyzacja wśród innych społeczności lokalnych. Laureaci konkursu otrzymają prestiżowy tytuł „Gminy Wiejskiej Przyjaznej Dzieciom” nadany przez Kapitułę Konkursu.

Konkurs „Gmina wiejska przyjazna dzieciom” to oferta dla wszystkich tych, którzy na co dzień pracują z dziećmi, młodzieżą, organizując i myśląc o tym jak wypełnić im czas pozaszkolny: jak nauczyć ich funkcjonowania w grupie, wrażliwości na drugiego człowieka, rozwijania własnych zainteresowań, zmagania się z przeciwnościami oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu. Uczą ich również miłości do swoich małych ojczyzn.

Przedstawiciele samorządów gmin wiejskich zainteresowani udziałem w konkursie „Gmina wiejska przyjazna dzieciom” powinni przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do 6 lutego 2007 r. na adres: Biuro Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

Formularze zostaną przekazane gminom za pośrednictwem lokalnych jednostek policji (komendy miejskie, powiatowe), a także zostaną udostępnione na stronie www.policja.gov.pl .

8. Pilotażowy program stypendialny The Wasie Foundation

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University zaprasza uczniów klas maturalnych do wzięcia udziału w pilotażowym programie stypendialnym amerykańskiej Wasie Foundation. Wnioski stypendialne można przesyłać do 15 marca 2007 roku.

Celem programu jest wsparcie uzdolnionej, społecznie aktywnej młodzieży, posiadającej sprecyzowane plany edukacyjne i zawodowe.

W ramach programu zostanie przyznanych 10 stypendiów w wysokości 10 000 USD na pokrycie kosztów związanych z podjęciem edukacji na wyższym poziomie.

Wnioski stypendialne można przesyłać do 15 marca 2007 roku.

Informacje na temat programu oraz formularze aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej: www.wsb-nlu.edu.pl/wasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora programu Magdaleny Furmanek-Kopiec, tel. 18/44 99 118; e-mail: wasie@wsb-nlu.edu.pl.


9. Dotacje Fundacji Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania organizacji pozarządowych w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. Najbliższy termin składania wniosków na projekty lokalne upływa 1 grudnia 2006 a na projekty ponadlokalne - 15 lutego 2007.

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym przyjmowane są przez biuro Fundacji. Dokumenty należy składać w terminach:
do 15 lutego 2007 (decyzja - 26 kwietnia 2007)

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym składa się we właściwych terytorialnie Oddziałach Korporacyjnych Citibank Handlowy i Oddziałach CitiGold. Wnioski instytucji z województwa mazowieckiego przyjmowane są przez biuro Fundacji .

Dokumenty należy składać w terminach:
do 1 grudnia 2006 (decyzja - 25 stycznia 2007 r.)
do 2 kwietnia 2007 (decyzja - 31 maja 2007 r.)

Więcej na stronie www.kronenberg.org.pl.10. Program "Przemiany w Regionie - RITA" 2006

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza polskie organizacje pozarządowe oraz szkoły publiczne do udziału w najnowszej edycji programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - 'Przemiany w Regionie' - RITA (Region in Transition). Terminy składania wniosków o dofinansowanie upływają: 15 września, 15 października 2006 oraz 15 marca 2007.

Szczegółowe informacje o programie, formularze wniosków grantowych znajdują się na stronie domowej Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Bartosz Jędrzejczak, koordynator programu.

W ramach konkursów grantowych wspieramy projekty służące dzieleniu się ze społeczeństwami krajów byłego bloku wschodniego polskimi doświadczeniami w zakresie tworzenia ustroju demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Upowszechniając polskie doświadczenia Program powinien przyczynić się do kształtowania nowych elit lokalnych i centralnych w Europie Wschodniej, w tym zwłaszcza liderów intelektualnych, gospodarczych i politycznych, otwartych na wartości świata zachodniego, gotowych oraz zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej, społeczeństwa obywatelskiego

11. III edycja Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na rzecz Terenów Wiejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im Macieja Rataja informują, że wnioski w ramach kolejnej, III edycji Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Terenów Wiejskich można składać w terminie od 15 stycznia do 15 lutego 2007

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im Macieja Rataja informują, że wnioski w ramach kolejnej, III edycji Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Terenów Wiejskich można składać w terminie od 15 stycznia do 15 lutego 2007 r. na adres:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000"
01 - 842 Warszawa
Al. Reymonta 12 A
tel. 022 663 78 00

Informacje o programie: http://efrwp.com.pl/polish/programwio/

12. Małe Granty Banku Światowego

Ogłoszono Konkurs Małych Grantów Banku Światowego. Termin składania wniosków mija 23 lutego 2007.

Program Małych Grantów (PMG) wspiera działania związane z zaangażowaniem obywatelskim poprzez przyznawanie małych grantów administrowanych przez biura lokalne Banku Światowego. PMG wspiera działania, które umożliwiają obywatelom podejmowanie inicjatyw mających na celu wzmacnianie i wpływanie na efekty rozwoju. Działania te mają na celu wzmocnienie mechanizmów służących włączeniu do działań, odpowiedzialności i uczestnictwa oraz partnerstwa z sektorem publicznym, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i sektorem prywatnym.

Kto może złożyć wniosek?

 • Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mające siedzibę w Polsce i zajmujące się problemami rozwoju.

 • Organizacje społeczeństwa obywatelskiego muszą mieć dobrą kondycję, mieć na koncie pewne osiągnięcia społeczne i być wiarygodne finansowo; pierwszeństwo będą mieć organizacje, które nie były wspierane przez Program w poprzednich latach (organizacje nie mogą uzyskać więcej niż trzy granty z Programu Małych Grantów w okresie pięciu lat).


W bieżącej edycji, instytucje zainteresowane Programem Małych Grantów powinny zaplanować przesłanie swoich aplikacji
do 23 lutego 2007. Wnioski otrzymane po tym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

Telefon: (22) 520 8052

Pełna informacja znajduje się również na stronie internetowej: www.worldbank.org.pl13. Nagroda Evens Foundation dla oświaty

W piątej edycji konkursu Edukacja międzykulturowa "Nauczanie w różnorodności 2007" Evens Foundation będzie promować te działania - prowadzone na różnych poziomach szkolnictwa (w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach średnich) - które kładą nacisk na edukację międzykulturową (przybliżanie uczniom innych tradycji kulturowych) jako na jeden z fundamentalnych składników całego procesu kształcenia. Wszelkie propozycje powinny zostać nadesłane do dnia 1 marca 2007.

Nagroda pieniężna w wysokości 45.000 euro rozdzielona zostanie między placówki z trzech wymienionych poziomów kształcenia w trzech krajach, w których działa Evens Foundation, czyli Belgii, Francji i Polski.

Kryteria (w pliku poniżej), według których będą oceniani uczestnicy konkursu, zostały sformułowane przez Steunpunt Diversiteit & Leren (Centrum Edukacji Międzykulturowej) przy Uniwersytecie w Gent (Belgia). Fundacja jest świadoma tego, że są to kryteria ambitne, jednak zachęca uczestników do tego, by próbowali im sprostać. Nawet jeśli nie uda im się to w pełni, nie przekreśla to ich szans, gdyż Fundacja będzie brała pod uwagę także wysiłek zmierzający do spełnienia wysokich wymagań stawianych kandydatom.

Każda szkoła pragnąca zgłosić do konkursu projekt, proszona jest o przesłanie wstępnej, dwustronicowej prezentacji zawierającej:

 • krótką prezentację szkoły

 • skrócony opis projektu i – jeśli to możliwe - historię jego powstania i wdrażania

 • nazwę, adres, numery telefonów i faksu oraz adres e-mail koordynatora projektu.

do Maud Aguirre – Evens Foundation – Van Bréestraat 14 – B-2018 Antwerp – Belgium – maud.aguirre@evensfoundation.be.

Wszelkie propozycje powinny zostać nadesłane do dnia 1 marca 2007. W przypadku zakwalifikowania projektu do udziału w konkursie Evens Foundation skontaktuje się z Państwem do 30 marca 2007 w celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Bethke (29 stycznia 2007)
Opublikował: Michał Moniak (1 lutego 2007, 08:59:28)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (24 października 2011, 07:32:38)
Zmieniono: przeniesiono do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2405