Protokół Nr 8/11


Protokół Nr 8/11
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego
z dnia 29 sierpnia 2011 r.


Dnia 29 sierpnia 2011 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:30 do 16:30, odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani pisemnym zawiadomieniem.
Zawiadomienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Tematem posiedzenia było:
  1. Omówienie materiałów sesyjnych.
  2. Sprawy bieżące.

Protokolantem na posiedzeniu komisji była pani Izabela Mężykowska – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Przewodnicząca komisji pani Beata Woźniak przywitała wszystkich serdecznie. Poinformowała obecnych, że w dniu dzisiejszym komisja dokonała wizytacji w stołówce im. Św. Faustyny w Szubinie i Szkole Podstawowej w Królikowie. Pani Woźnik powiedziała, że „szkoła w Królikowie budzi bardzo miłe wrażenie. Wszędzie jest pięknie, czysto i ładnie. Chciałoby się mieć wszystkie takie szkoły”. Natomiast po wizytacji stołówki im. Św. Faustyny przewodnicząca komisji powiedziała, że jest zszokowana tym, co tam zobaczyła. Ilość zgromadzonego, starego sprzętu gospodarstwa domowego przypomina złomowisko. Radna powiedziała, że „pierwsze wrażenie jest fatalne. Jak można w takich warunkach przygotowywać posiłki”. Ponadto pani Woźniak miała inne zastrzeżenia co do warunków wyposażenia stołówki. Brak toalety, brak wentylacji, niewymalowane sale. Ogólnie złe wrażenie wizualne.
W tym miejscu głos zabrał pan Mariusz Piotrkowski – zastępca burmistrza i powiedział, że być może pierwsze wrażenie dla kogoś kto tam nigdy nie był jest nieciekawe. Jednak wszystko idzie w dobrym kierunku. Systematyczny remont powoduje, że powoli stołówka nabiera wyglądu. Na wszystko potrzeba czasu i pieniędzy. W ostatnim roku został wywieziony kontener z niepotrzebnymi rzeczami.
O zabranie głosu poprosiła radna Elżbieta Dittrich i powiedziała, że niezrozumiałe jest dla niej, jak można zrobić generalny remont budynku za tak duże pieniądze zaczynając od pierwszego piętra, podczas gdy piwnica jest zawilgocona. Radna zapytała, kto nadzorował prace remontowe budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie. Dodała, że gdyby Sanepid na dzień dzisiejszy dokonał kontroli to z całą pewnością stołówka zostałaby zamknięta.
Wiceburmistrz powiedział, że tak naprawdę dopiero w tym roku budynek zaczął być generalnie remontowany. Jest zrobiona izolacja pozioma. Zostały wymienione drzwi i okna. Obróbka zostanie zrobiona.

Do dyskusji włączył się radny Andrzej Wrona, który powiedział, że zgadza się ze swoimi przedmówczyniami i potwierdza ich opinię. Zauważył jednak, że wiele rzeczy w w/w stołówce można zrobić bez wydawania pieniędzy. Zaproponował, aby zaprosić na posiedzenie komisji panią Danutę Siewkowską – Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Szubinie i porozmawiać na ten temat.
Na tym komisja zakończyła omawianie tematu.

Następnie przewodnicząca komisji pani Woźniak przystąpiła do omówienia materiałów sesyjnych. O zabranie głosu poprosiła panią Wiolettę Martek – Skarbnik Gminy.
Pani Martek w pierwszej kolejności przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok. Powiedziała, że Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.39.2011 z dnia 20 lipca 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 181 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.44.2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku zwiększył również plan dotacji celowych w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 96 zł. oraz decyzją nr WFB.I.3120.43.2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 660 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Otrzymaliśmy dwie promesy udzielenia dotacji przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na łączną kwotę 20 753 zł, na przedsięwzięcie pn.: "Akcja wywozu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin" z przeznaczeniem na usługi związane z w/w przedsięwzięciem zgodnie z załącznikiem nr 7.
Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków:
- w rozdziale 75095 § 0960 o kwotę 1100 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki komunalnej,
- w rozdziale 90019 § 0570 o kwotę 2000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:
- z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 55 240 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych w wysokości 20% do planowanych wydatków w celu realizacji zapisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- w dziale 801 dokonano przeniesień z rozdziału 80101 § 4010 kwoty 17 000 zł do rozdziału 80103 § 4010 kwotę 15 000 zł do § 4110 kwotę 1 800 zł i do § 4120 kwotę 200 zł oraz z rozdziału 80114 § 4300 przeniesiono kwotę 1 500 zł do rozdziału 80114 § 3020 wg potrzeb MZOSiR,
- w rozdziale 75056 dokonano przeniesień między paragrafami w związku z interpretacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nakle n/Not. w sprawie potrącania składek na ubezpieczenia społeczne od dodatków spisowych i nagród spisowych, zgodnie z którą nie stanowią one podstawy naliczania składek ZUS oraz dokonano przeniesień między paragrafami wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 70095 dokonano przeniesień z § 4270 kwoty 8 968zł do § 4110 kwotę 68 zł , do § 4170 kwotę 2 900 zł i do § 4210 kwotę 6 000 zł,
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne przeniesiono z § 4270 i z § 4300 kwotę 5 000 zł do § 4210 w celu zapewnienia środków na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych,
- w rozdziale 92195 pozostała działalność przeniesiono z § 4300 kwotę 1 000 zł do § 4170 w celu realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Królikowo.
- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne § 6050 ujęto inwestycję pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 091019C dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrówka Słupska i Wrzosy gm. Szubin" w wysokości 175 000 zł. Inwestycja dofinansowana będzie ze środków FOGR w kwocie 35 000 zł.
Pytań radnych nie było.
Pozostając przy głosie pani Martek przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011–2039. Pani Martek powiedziała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest zmianą w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych. W załączniku nr 1 dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2011 rok z dnia 31 sierpnia 2011 roku. W załączniku nr 2 w części 1a dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP tzn. zmieniono łączne nakłady finansowe wg poniesionych kosztów. W części 1c dot. programów, projektów i pozostałych zadań w ramach wydatków majątkowych naniesiono zmiany wg załącznika nr 3 uchwały budżetowej wg limitów na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2014. W części 2 dot. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zmieniono nakłady finansowe wg kosztorysów inwestorskich.
Kolejny projekt uchwały, który omówił wiceburmistrz dotyczył gwarancji zapłaty za wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa Rynku i przyległych ulic (Św. Marcina, Młyńskiej, Kilińskiego, Wyzwolenia, Szkolnej, Plac Kościelny) wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie”. Pan Piotrkowski powiedział, że projekt w/w uchwały zostanie wprowadzony do porządku obrad XI sesji rady w dniu 31 sierpnia br. na wniosek Burmistrza Szubina. Dodał, że pismem z dnia 9 sierpnia 2011 roku Wykonawca zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Rynku i przyległych ulic (Św. Marcina, Młyńskiej, Kilińskiego, Wyzwolenia, Szkolnej, Plac Kościelny) wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie” zwracając się do Burmistrza Szubina zażądał gwarancji zapłaty w formie gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego. Instytucję „gwarancji zapłaty” regulują przepisy art. 649.1 - 649.5 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od Zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz ze zleceń dodatkowych. Gwarancji zapłaty udziela się w formie:
  1. gwarancji bankowej
  2. poręczenia bankowego
  3. akredytywy bankowej
  4. gwarancji ubezpieczeniowej.
Zgodnie z art. 649.4 § 1 k.c. jeżeli Wykonawca nie uzyska gwarancji zapłaty w terminie nie krótszym niż 45 dni od dnia złożenia wniosku, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia.
Komisja zaopiniowała pozytywnie wyżej omawiane projekty uchwał.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania co do materiałów sesyjnych.
Radny Wrona poprosił o wyjaśnienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”.
Wiceburmistrz Mariusz Piotrkowski wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wystąpił z pismem o uczestnictwo Gminy Szubin w Stowarzyszeniu Samorządowym "Salutaris". Celem Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenie "Salutaris" jest stworzenie, pielęgnowanie i wzmacnianie więzi solidarnościowych pomiędzy jego członkami w dziedzinie wzajemnego udzielania sobie pomocy w zakresie likwidowania skutków zdarzeń kryzysowych oraz zapobiegania im w przyszłości, szczególnie jeśli skutki tych zdarzeń zagrażają życiu lub zdrowiu. Fundusz powstaje ze składek samorządów wszystkich szczebli zrzeszonych w Stowarzyszeniu Solidarnościowym, jak również z darowizn, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej. Wysokość składki członkowskiej wnoszonej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie odpowiada równowartości 100% łącznej kwoty składek wszystkich pozostałych członków, których składka członkowska jest iloczynem liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego oraz stawki 0,50 zł w przypadku członka będącego gminą wiejską, wiejsko-miejską, miastem bądź powiatem ziemskim lub stawki 1,00 zł w przypadku członka będącego miastem na prawach powiatu. Z uwagi na fakt wzajemnej, doraźnej pomocy finansowej w zakresie likwidacji skutków zdarzeń kryzysowych, które znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego, podjęcie uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione, zakończył wiceburmistrz.
Pan Wrona zapytał, czy wiadomo, ile gmin przystąpi do tego programu.
Wiceburmistrz powiedział, że na dzień dzisiejszy nie posiada jeszcze takich danych, ponieważ gminy dopiero się określą w tym temacie.
Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.

Ponadto komisja rozmawiała o poparciu ze strony gminy Szubin dla Metropolii Bydgoskiej w przypadku jej powstania.

Na tym omawianie tematów posiedzenia zakończono.

Następnie komisja opuściła dotychczasowe miejsce spotkania tj. Urząd Miejski, w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie oraz prac na rewitalizowanym rynku w Szubinie.
Po dokonaniu wizji komisja stwierdziła, że jakość ułożonej na rynku kostki brukowej budzi wiele zastrzeżeń. W sprawie inwestycji w Kołaczkowie komisja miała wiele uwag co do jakości wykonanych i wykonywanych prac.

Po wyczerpaniu tematów posiedzenia przewodnicząca komisji pani Woźniak podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła spotkanie.

Na tym protokół zakończono.Protokolant

Izabela Mężykowska
Przewodniczący Komisji

Beata Woźniak
pobierz zeskanowany protokół (513kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Beata Woźniak (20 września 2011)
Opublikował: Michał Moniak (21 września 2011, 12:03:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 621