Protokół Nr 13/11


Protokół Nr 13/11
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 5 grudnia 2011 r.


Dnia 5 grudnia 2011 roku w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do 16:30, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani ustnie przez przewodniczącą komisji .

Lista obecności członków stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Tematem posiedzenia było:
  1. Omówienie projektu budżetu Gminy Szubin na 2012 rok.
  2. Sprawy bieżące.

Protokolantem na posiedzeniu komisji była pani Elżbieta Kopińska – pracownik Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Przewodnicząca Komisji Pani Teresa Stachowiak przywitała wszystkich serdecznie, przedstawiła zebranym porządek posiedzenia i rozpoczęła spotkanie. Oznajmiła, że tematem posiedzenia jest omówienie projektu budżetu Gminy Szubin na 2012 rok. Następnie zapytała członków komisji czy wnoszą uwagi oraz zmiany do przygotowanego projektu budżetu. Członkowie komisji i nie wnieśli uwag oraz nie zgłosili zmian. Następnie głos zabrała Pani Skarbnik Wioletta Martek.

W tym miejscu Pani Skarbnik powiedziała, że przedstawi pokrótce informacje o projekcie budżetu. Poinformowała, że projekt budżetu został opracowany w oparciu o przewidywane wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin za 2011 rok oraz wnikliwej analizy zadań bieżących i inwestycji ujętych w długoletnim planie inwestycyjnym, uchwalonym w latach poprzednich. Do opracowania przyjęto wskaźniki planowanych wielkości kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów, które zostały obliczone przy poziomie 4% wzrostu PKB i odpowiednio wynoszą na 2012 rok:
- subwencja oświatowa 14 201 139 zł,
- subwencja wyrównawcza 8 002 357 zł,
- subwencja równoważąca 736 299 zł.
Kwota subwencji oświatowej jest wyższa od subwencji przyznanej na 2011 rok o kwotę 819 834 zł. Wyższa jest również kwota subwencji wyrównawczej o 312 638 zł, a  subwencja równoważąca jest wyższa o 76 023 zł.
Ministerstwo Finansów podało również planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 9 393 453 zł, która jest wyższa od planu na 2011 rok o 1 433 513 zł. W związku ze 100% realizacją udziałów w 2011 roku do projektu budżetu na 2012 rok również przyjęto założenie Ministerstwa Finansów w pełnej wysokości.

Wojewoda Kujawsko–Pomorski również podał planowane kwoty dotacji z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych i zadań własnych. Ujęto planowane kwoty dotacji w wysokości 9 323 100 zł, z tego na zadania własne 1 187 200 zł, a na zadania zlecone w wysokości 8 133 900 zł, w tym na ochronę zdrowia 700 zł, na opiekę społeczną 7 909 300 zł, a na administrację publiczną 223 900 zł. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 2 000 zł.
Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano planowaną kwotę dotacji w wysokości 3 820 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Prognozowane dochody wynoszą 64 988 036 zł, z czego dochody majątkowe wynoszą 9 852 328 zł (w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 2 000 000 zł, z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 15 000 zł, z tytułu sprzedaży udziałów w KPEC 5 390 000 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - art. 5 ust.1 pkt. 2, 3 ustawy o FP 1 232 730 zł oraz z innych źródeł 1 214 598 zł). Dochody bieżące wynoszą 55 135 708 zł.
Planowane wydatki wynoszą po zmianie 68 124 952 zł i również dzielą się na majątkowe i bieżące i szczegółowo ujęte są w załączniku nr 2. Wydatki bieżące wynoszą 55 135 708 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 12 989 244 zł. W przedstawionym do uchwalenia projekcie budżetu na 2012 rok planowane dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 1 337 zł w związku z umową partnerską z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie”, którego promocja została przewidziana na przyszły rok.

Deficyt został zaplanowany w kwocie 3 136 916 zł, który planuje się pokryć kredytem bankowym. Przewidziany jest on zadania inwestycyjne (dokończenie Rewitalizacji Szubina i na nowe przedsięwzięcie zmianę sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3- go Maja w Szubinie). Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 6 360 896 zł, a rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wyniosą 3 223 980 zł.

W tym miejscu głos zabrał Zastępca Burmistrza Szubina Pan Mariusz Piotrkowski i powiedział, że jedną z ważniejszych kwestii w budżecie gminy są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota dochodów z tytułu tychże udziałów został ujęta w projekcie budżetu na 2012 rok w oparciu o dochody zrealizowane z tego tytułu w 2011 roku i należy to traktować jako realne.

W dalszej części Pani Wioletta Martek poinformowała, iż Gmina Szubin otrzyma pomoc od Starosty Nakielskiego na budowę bieżni tartanowej na kwotę 200 000 złotych.

W tym miejscu Radna Stachowiak zapytała kto sfinansuje resztę inwestycji.

Pan Mariusz Piotrkowski powiedział, że gmina prowadzi rozmowy w tej kwestii z Powiatem Nakielskim oraz samorządem województwa. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego gwarantuje 30 % dofinansowania do każdej realizowanej inwestycji sportowej, natomiast kwota dotacji ze Starostwa Powiatowego nie jest satysfakcjonująca i Gmina Szubin podejmuje starania o kolejne dotacje na ten cel. Pan Piotrkowski dodał, że Gmina Szubin chciałaby uzyskać od Starostwa zapewnienie, że ich udział w inwestycji będzie na poziomie 400 000 lub 500 000 złotych. Natomiast cała wartość inwestycji szacuje się na 1200 – 1400 mln złotych. Idealna sytuacja byłaby gdy każdy z podmiotów wyłożył na inwestycję po 500 000 złotych.

W tym miejscu Radny Wypych zauważył, że w dłuższej perspektywie czasu będą z tej wybudowanej bieżni korzystać okoliczne gminy.

W tym miejscu Pan Zastępca Burmistrza dodał, że Gmina Szubin posiada zaplecze co do stadionów i innych obiektów sportowych. Ponadto dodał, że są na terenie gminy talenty lekkoatletyczne – Karolina Krajewska jest w kadrze narodowej. Żeby te talenty mogły się rozwijać, trzeba wybudować bieżnię.

W tym miejscu głos zabrała Pani Skarbnik poinformowała, że planowane dochody majątkowe na rok 2012 są na poziomie tych z 2011. Mniejszy udział, w porównaniu do roku 2011, w planowanych dochodach będą stanowić środki unijne. Jednak sprzedaż praw majątkowych - udziały KPEC-u pozwalają utrzymać dochody majątkowe na poziomie tych z 2011 roku. Ponadto planowana jest sprzedaż działek, stanowiących własność Gminy Szubin.

W tym miejscu głos zabrała Radna Stachowiak, która zapytała z jakich środków będą realizowane inwestycje oraz które będą realizowane.

Pan Mariusz Piotrkowski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy pewna jest realizacja inwestycji rewitalizacji rynku w Szubinie, uściślając dokończenie tej inwestycji. Następną inwestycją przewidzianą do realizacji w 2012 roku jest adaptacja budynku po Zenicie. To czy inwestycja będzie realizowana, uzależnione jest od ofert zgłoszonych do przetargu, jeśli będzie to tak jak w kosztorysie – wysoki koszt jednostkowy – to gmina odstąpi od realizacji. Wówczas Gmina będzie dysponować wolnymi środkami, które będzie można przeznaczyć na inne inwestycje tj. budowę bieżni tartanowej, pod warunkiem że będzie dofinansowanie, następnie inwestycja „Bliżej gwiazd” - duża kwota dofinansowania oraz jedna z kanalizacji – w pierwszej kolejności do realizacji. Realizacja innych inwestycji uzależniona jest od zbycia praw majątkowych przez Gminę Szubin.

Następnie Pani Teresa Stachowiak zapytała czy wykonanie dokumentacji budowy ulicy Składowej w Zamościu jest uzależnione od sprzedaży praw majątkowych.

Pan Mariusz Piotrkowski odpowiedział, że wykonanie tej dokumentacji nie jest ściśle związane ze sprzedażą praw majątkowych. Jednak bezcelowe jest przygotowywanie dokumentacji budowy ulicy Składowej, gdy nie ma środków na realizację tej inwestycji. Pan Zastępca Burmistrza Szubina dodał ponadto, że Gmina Szubin musi dokończyć inwestycję budowy ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie.

Następnie głos zabrała Pani Wioletta Martek, która oznajmiła, że dnia 5 grudnia 2011 roku wpłynęły do urzędu 3 uchwały, Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wydane w dniu 2 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2012 rok, w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Szubin na 2012 rok oraz opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy postanowił pozytywnie zaopiniować projekt budżetu na 2012 rok i możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok, jak również pozytywnie zaopiniować projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie WPF gminy Szubin na lata 2011-2039. Skład Orzekający RIO w Bydgoszczy stwierdził, że przedstawione projekty uchwał w świetle obowiązujących przepisów są prawidłowe pod względem formalno-prawnym.

Następnie Radna Stachowiak zapytała czy ujęto w budżecie Gminy na 2012 rok remont w świetlicy w Grzecznej Pannie oraz w Słonawach.

Pan Zastępca Burmistrza Szubina odpowiedział, że środki na remont świetlicy w Grzecznej Pannie oraz w Słonawach zabezpieczone zostały w ramach remontów i modernizacji oraz w ramach funduszu sołeckiego. Pan Piotrkowski dodał, że chciałby by został zrealizowany remont łazienki w budynku komunalnym przy ul. Kcyńskiej w Szubinie. Ponadto jeśli znajdą się na to środki finansowe, to ze środków na modernizację, planuje się docieplić dach w budynku komunalnym położonym przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie.

W tym miejscu Radny Kasprzak zauważył, że docieplenie dachu nie jest kosztowne i należy to zrobić.

W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Mariusz Piotrkowski i powiedział, że remont elewacji budynku Urzędu został ujęty w budżecie na 2012 rok. Remont elewacji jest uzależniony od sprzedaży prawa majątkowych.

Następnie głos zabrał Radny Kasprzak i stwierdził, że pierwszej kolejności realizowane są wszystkie inwestycje z udziałem środków z zewnątrz.

Na co Pan Mariusz Piotrkowski powiedział, że 2011 roku wszystkie realizowane przez Gminę Szubin inwestycje, to inwestycje z dofinansowaniem unijnym. Bez tego dofinansowania Gminie Szubin ze środków własnych nie udałoby się zrealizować tych inwestycji.

Następnie Radny Wypych zauważył, że przy nowo wybudowanej świetlicy w Turze należałoby wybudować parking.

Pan Piotrkowski powiedział, że nie ma na to pieniędzy w budżecie.

Następnie przewodnicząca komisji Pani Teresa Stachowiak zapytała, czy członkowie komisji zgłaszają uwagi i zmiany do projektu budżetu Gminy Szubin na 2012 rok.

Nie zgłoszono uwag.

W tym miejscu głos zabrał Radny Wypych, który zauważył, że subwencja oświatowa nie jest duża i samorząd dopłaca do nauczycieli z własnych środków.

Następnie głos zabrała Radna Bembnista i powiedziała, że praca nauczycieli jest trudna i zasługują na wypłacane im wynagrodzenie.

Potem przewodnicząca komisji odniosła się do pisma wystosowanego do wszystkich komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Marka Domżały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego komisji. Radna Stachowiak zaproponowała na wiceprzewodniczącego Pana Stanisława Wypych. Komisja zaakceptowała wybór jednomyślnie.

Po wyczerpaniu tematów przewodnicząca komisji Pani Teresa Stachowiak podziękowała za przybył gościom oraz członkom komisji i zakończyła spotkanie.Protokolant

Elżbieta Kopińska
Przewodnicząca Komisji

Teresa Stachowiakpobierz zeskanowany protokół (420kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Stachowiak (1 marca 2012)
Opublikował: Michał Moniak (1 marca 2012, 13:16:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 630