Protokół Nr 15/11


Protokół Nr 15/11
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.


Dnia 22 grudnia 2011 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 9:00 do 9:30, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali zawiadomieni ustnie przez przewodniczącą komisji w dniu 12 grudnia 2011 r.
Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Tematem posiedzenia było:
 1. Omówienie materiałów sesyjnych.
 2. Sprawy bieżące.

Protokolantem na posiedzeniu komisji była pani Izabela Mężykowska – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Przewodnicząca komisji radna Teresa Stachowiak przywitała wszystkich serdecznie i poprosiła panią Wiolettę Martek – Skarbnika Gminy o przedstawienie zmian do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.
Pani Wioletta Martek – Skarbnik Gminy powiedziała, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale pomoc społeczna:
 • w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 281 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 3 100 zł w oparciu o analizę rozliczenia budżetu na 2011 rok. Dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych w rozdziale 70005 w § 0770 o kwotę 127 510 zł i zwiększenia planu dochodów w § 0760 z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności o kwotę 178 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych realizowanych z dochodów własnych:
 • w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 50 000 zł (budowa wodociągu w Żurczynie),
 • w rozdziale 80101§ 6050 o kwotę 1 128 zł (monitoring w Szkole Podstawowej w Turze),
 • w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 24 000 zł (rekultywacja składowiska odpadów w Godzimierzu),
 • w rozdziale 92109 § 6059 o kwotę 20 000 zł (kultywowanie lokalnych tradycji),
 • w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 35 000 zł (bliżej gwiazd),
 • w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 1 010 zł (budowa krytego basenu w Szubinie-dokumentacja)
i zwiększając plan wydatków:
 • w rozdziale 70095 § 6050 o kwotę 1 867 zł (zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele bud. wielorodzinnego),
 • w rozdziale 92695 § 6050 o kwotę 1 939 zł (budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu).
Dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę 2 623 091 zł do wysokości 6 909 335 zł w związku z faktem zaplanowania realizacji inwestycji na rok następny oraz urealnienia zakończonych inwestycji do wysokości zrealizowanych wydatków sfinansowanych z kredytu wg poniższego wyszczególnienia:
 • "Budowa przystanku końcowego dla komunikacji autobusowej w Szubinie" (28 000 zł),
 • Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele bud. wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3 Maja w Szubinie" (1 521 916 zł),
 • "Dofinansowanie zadania pn. remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Rynarzewo-Małe Rudy (400 000 zł),
 • "Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Bydgoskim" (661 905 zł),
 • "Szklany Tur budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze" (50 181 zł),
 • "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie" (10 000 zł), zwiększono plan wydatku inwestycyjnego finansowanego z kredytu pn. "Budowa sieci wodociągowej w Żurczynie" o kwotę 48 911 zł.
Planowane przychody po zmianie wynoszą 9 748 703 zł. Planowane rozchody wynoszą 2 839 368 zł.
Dokonano przeniesień w planie wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 85401 edukacyjna opieka wychowawcza i 92605 kultura fizyczna na wniosek Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie wg potrzeb, wg poniższego wyszczególnienia:
 1. zmniejszono plan wydatków w następujących rozdziałach:
  • 80101§ 3020 (ekwiwalent) i § 4120 (fp) o kwotę 16 550 zł,
  • 80103 § 3020 (ekwiwalent) i 4010 (wynagrodzenia osobowe) o kwotę 33 000 zł,
  • 80104 § 4010 (wynagrodzenia osobowe), 4120 (fp) o kwotę 29 000 zł,
  • 80110 § 3020 (ekwiwalent), 4010 (wynagrodzenia osobowe), 4120 (fp), 4410 (podróże służbowe) o kwotę 29 040 zł,
  • 80146 § 4300 (pozostałe usługi) o kwotę 2 470 zł,
  • 85401 § 4010 (wynagrodzenia osobowe), 4110 (zus),4120 (fp) o kwotę 32 300 zł,
  • 92605§ 4210 (pozostałe zakupy) o kwotę 1 000 zł,
 2. zwiększono plan wydatków w rozdziałach:
  • 80101 § 4010 (wynagrodzenia osobowe), 4110 (zus), 4210 (pozostałe zakupy), 4300 (pozostałe usługi) o kwotę 74 405 zł,
  • 80104 § 4110 (zus) o kwotę 10 300 zł,
  • 80110 § 4110 (zus), 4210 (pozostałe zakupy) o kwotę 53 940 zł,
  • 80146 § 4210 (pozostałe zakupy) o kwotę 2 470 zł,
  • 80148 § 4010 (wynagrodzenia osobowe), 4110 (zus), 4120 (fp) o kwotę 1 245 zł,
  • 92605 § 4010 (wynagrodzenia osobowe) o kwotę 1 000 zł.
Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesień wg poniższego wyszczególnienia:
 • między rozdziałami 85214, 85216, 85219, 85228, 85295 na kwotę 6 263 zł w celu prawidłowego funkcjonowania ośrodka.
Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków:
 • w rozdziale 70095 § 6290 o kwotę 1 014 598 zł w związku z faktem realizacji zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele bud. wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3 Maja w Szubinie" w 2012 roku;
 • w rozdziale 92109 § 6207 o kwotę 25 000 zł w związku z realizacją zadania pn." Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizacje wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze" w 2012 roku;
 • w rozdziale 92601 § 6207 o kwotę 1 337 zł w związku z realizacją promocji zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie" w 2012 roku.
Zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 147 834 zł zwiększając plan wydatków bieżących:
 • w rozdziale 60016 § 4270 (remonty), 4300 (pozostałe usługi) o kwotę 62 042 zł,
 • w rozdziale 90003 § 4300 (pozostałe usługi) o kwotę 18 448 zł,
 • w rozdziale 90015 § 4260 (zakup energii) o kwotę 10 149 zł,
 • w rozdziale 90020 § 4300 (pozostałe usługi) o kwotę 1 404 zł,
 • w rozdziale 90095 § 4300 (pozostałe usługi) o kwotę 55 791 zł.
Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:
 • w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie z § 4700 przeniesiono kwotę 940 zł do § 4210 i 4410 na pozostałe zakupy i wyposażenie oraz podróże służbowe;
 • w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia z rozdziału 70005 § 4530 kwoty 14 540 zł do rozdziału 70095 § 4300 na pozostałe usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych oraz z § 4270 kwotę 3 697 zł do § 4590 na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z otrzymanym nakazem zapłaty. Powyższe zmiany zostały ujęte w uchwale na wnioski jednostek i komórek organizacyjnych, które podyktowane zostały koniecznością, w celu prawidłowej realizacji zadań.
Po przeprowadzeniu dyskusji nad poszczególnymi pozycjami projektu budżetu i po uzyskaniu przez radnych odpowiedzi na pytania, komisja budżetu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.
Pozostając przy głosie pani Martek powiedziała, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011 – 2039 został dostosowany do powyżej przedstawionego projektu uchwały. Dodała, że w załączniku nr 2 w części 1a dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP dokonano zmian limitów wydatków.

Po wyczerpaniu tematów posiedzenia pani Teresa Stachowiak podziękowała wszystkim za przybycie na posiedzenie komisji i zakończyła spotkanie.
Na tym protokół zakończono.Protokolant

Izabela Mężykowska
Przewodnicząca Komisji

Teresa Stachowiakpobierz zeskanowany protokół (323kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Stachowiak (2 lutego 2012)
Opublikował: Michał Moniak (8 lutego 2012, 14:16:24)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (17 lutego 2012, 10:54:51)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 483