Protokół Nr 12/11


Protokół Nr 12/11
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 listopada 2011 r.


Dnia 28 listopada 2011 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 9:00 do 9:50, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali zawiadomieni pisemnie.
Zawiadomienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Tematem posiedzenia było:
  1. Analiza wykonania budżetu za trzy kwartały 2011 roku.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.
  3. Omówienie materiałów sesyjnych.
  4. Sprawy bieżące.

Protokolantem na posiedzeniu komisji była pani Izabela Mężykowska – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Przewodnicząca komisji radna Teresa Stachowiak przywitała członków komisji i zaproszonych gości. Powiedziała, że komisja na początku zajmie się analizą wykonania budżetu za trzy kwartały 2011 roku. Poprosiła zatem panią Wiolettę Martek – Skarbnik Gminy o zabranie głosu w tym temacie.
Pani Wioletta Martek przedstawiła ogólne dane z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2011 roku. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radny Remigiusz Kasprzak zapytał panią Martek, ile kosztuje gminę roczna obsługa kredytu długoterminowego z Banku Spółdzielczego w Szubinie.
Pani Martek powiedziała, że „na dzień dzisiejszy jest to kwota około 4 mln. zł. Prowizji nie płaciliśmy. Kredyt został udzielony zgodnie ze złożoną ofertą według obowiązującego na dany dzień Wibor 1M + marża 0,79%. Dokładne dane będą znane po zakończeniu roku, kiedy to zostanie wyliczona kwota odsetek od faktycznego zaciągniętego kredytu”.
Drugie pytanie radnego Kasprzaka brzmiało: „co jest przyczyną niskiego wykonania spraw związanych ze sprzedażą majątku i przekształceniem prawa własności nieruchomości”.
Pani Martek odpowiedziała, że niskie zainteresowanie kupujących, ponieważ w obrocie prywatnym nieruchomości mają korzystniejsze ceny.
Więcej pytań radnych do powyższego tematu nie było.
Pozostając przy głosie pani Martek przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.
Pani Martek powiedziała, że zmiany są dwie. Pierwsza z dnia 22 listopada br. dotyczyła wstrzymania decyzji wojewody, który zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale pomoc społeczna ogółem na kwotę 177.516 zł. Zmienione zostały w tej uchwale załączniki nr 1, 1a, 2 i 2a oraz doszły nowe załączniki nr 8 i 9. Druga zmiana z dnia 23 listopada br. zmieniła załączniki nr 2 i 2a. Część normatywna uchwały nie uległa zmianie. Zmiana dotyczyła przeniesienia między działami. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 63.034.048 zł, a po stronie wydatków 72.566.474 zł. Minister Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększył część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale różne rozliczenia 75801 § 2920 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanego obiektu przy Szkole Podstawowej w Królikowie.
Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków:
  • w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 570 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011,
  • w rozdziale pozostała działalność 75095 § 0970 o kwotę 2.279 zł z tytułu odszkodowania za zalanie w Zespole Szkół w Szubinie.
Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 6.391 zł w związku z niższym dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji drogi gminnej we wsi Dąbrówka Słupska i Wrzosy. Jednocześnie kwotę tę pokryto ze środków własnych przenosząc z rozdziału 90001 § 6050. Dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 108.000 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków inwestycyjnych, w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 58.959 zł, w rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 9.041 zł, w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 40.000 zł. Dokonano przeniesienia w rozdziale 70005 z § 0770 kwoty 6.527 zł do § 0760 w celu urealnienia wykonania planu dochodów w tych paragrafach. Zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 593.007 zł zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 292.129 zł, w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 70.905 zł, w rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 229.973 zł.
Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:
  • z rozdziału urzędy gmin 75023 z § 4010 przeniesiono kwotę 20.000 zł do rozdziału 85215 § 3110 na dodatki mieszkaniowe;
  • w rozdziale 80104 z § 2310 i z § 2540 przeniesiono kwotę 27.300 zł do § 4010 na wynagrodzenia osobowe;
  • w rozdziale 80146 przeniesiono z § 4300 kwotę 3.500 zł do § 4210;
  • z rozdziału dowożenie uczniów do szkół 80113 § 4300 przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej 92605 § 4300 na usługi związane z utrzymaniem stadionu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.

Na zakończenie posiedzenia przewodnicząca komisji poprosiła pana Piotrkowskiego o wyjaśnienie do projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na Burmistrza Szubina.
Pan Piotrkowski – zastępca burmistrza powiedział, że pismem z dnia 3 października 2011 r. Państwo Renata i Henryk B. wnieśli skargę na Burmistrza Szubina do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie nie wywiązania się z zadania polegającego na sukcesywnym wywożeniu nagromadzonego osadu z drogi gminnej położonej w miejscowości Małe Rudy, wskazując jednocześnie organ Inspekcji Ochrony Środowiska jako kolejny urząd do którego zwracają się o pomoc. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy niezwłocznie przekazał skargę do rozpatrzenia według kompetencji radzie gminy, jednocześnie zawiadamiając o tym fakcie skarżących. Dnia 14 lutego 2011 r. Pan Henryk B. wystąpił z pismem do Burmistrza Szubina o podjęcie interwencji w sprawie usunięcia pokaźnych ilości substancji niewiadomego pochodzenia złożonej na drodze gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Małe Rudy. Substancja ta według wnoszącego podanie stwarza uciążliwość dla użytkowników drogi oraz powoduje zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Prosił również o wykonanie badań potwierdzających toksyczność nagromadzonego materiału. Zaraz po pisemnym zgłoszeniu Pana Henryka B., wskazany grunt został przebadany metodą organoleptyczną oraz poddany analizie sensorycznej w miejscu jego występowania przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Ekspertyzę określającą jakość gruntów zlecono firmie „APEGEO” pracownia hydrogeologii, geologii inżynierskiej i surowców z siedzibą w Bydgoszczy. W świetle wykonanych badań opartych na rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, stwierdzono brak zanieczyszczeń w zakresie zawartości metali ciężkich: kadmu, miedzi, ołowiu, chromu, niklu oraz ogólnego węgla organicznego i pH. Ze względu na uciążliwość jaką stwarzała droga dla mieszkańców poinformowano Pana Henryka B. o zamiarze sukcesywnego wywożenia części gruntu z drogi, już w okresie jesiennym br.

Po wyczerpaniu tematów posiedzenia pani Teresa Stachowiak podziękowała wszystkim za przybycie na posiedzenie komisji i zakończyła spotkanie.
Na tym protokół zakończono.Protokolant

Izabela Mężykowska
Przewodnicząca Komisji

Teresa Stachowiak

pobierz zeskanowany protokół (483kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Stachowiak (2 lutego 2012)
Opublikował: Michał Moniak (8 lutego 2012, 13:45:28)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (8 lutego 2012, 14:08:08)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 405