2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2008-2010

Rejestr interpelacji radnych (2011)


Lp. Data/
imię i
nazwisko
radnego
Treść interpelacji Odpowiedź na interpelację/
realizacja interpelacji
137 29.12.11
Andrzej Wrona
Radny wnioskował, aby na wszystkich przejściach dla pieszych, gdzie w pobliżu są słupy oświetleniowe, zwiększyć moc siły światła w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców. Burmistrz Szubina odpowiedział, że rozważy taką możliwość.
136 29.12.11
Maria Pianko
Interpelacja dot. świetlicy wiejskiej w Rynarzewie. Radna powiedziała, że istniejąca wentylacja mechaniczna jest zbyt głośna i prosi, aby zastosować inne rozwiązanie wentylacyjne lub klimatyzacyjne. Burmistrz odparł, że jeśli w przyszłości będzie planowany remont świetlicy to interpelacja będzie uwzględniona.
135 29.12.11
Maria Pianko
Interpelacja radnej dot. budżetu gminy na 2012 rok. Radna powiedziała, że jej zdaniem za mało pieniędzy jest przeznaczonych na remonty dróg wiejskich. Burmistrz Szubina odpowiedział, że jeśli będą większe możliwości finansowe to do tematu powróci.
134 29.12.11
Elżbieta Dittrich
Interpelowała o dobrą współpracę Burmistrza Szubina z innymi instytucjami działającymi na terenie miasta Szubina. Pan burmistrz odpowiedział, że dopóki ma możliwości robi wszystko, aby w Szubinie pozostało jak więcej filii innych instytucji (filia starostwa, Zus-u, prokuratury, sąd). Decyzje w tym zakresie nie wszystkie leżą w kompetencji burmistrza i nawet Rady Miejskiej w Szubinie.
133 29.12.11
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła oświetlenia. Radna zwróciła uwagę, że na ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie świeci co druga lampa. Sposób realizacji interpelacji – punkt 86.
132 29.12.11
Elżbieta Dittrich
Radna poprosiła o rozliczenie Wąsosza za 2011 r. na podstawie wydatków i postępujących prac remontowych w związku ze sprzedażą części działki. Rozliczenie kosztów związanych z utrzymaniem ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu będzie przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie, której przedstawione zostanie przedmiotowe rozliczenie.
131 24.11.11
Andrzej Wrona
Radny interpelował o profilaktyczne przebadanie w przyszłym roku wszystkich dzieci w zakresie cukrzycy. Badania profilaktyczne dzieci będą prawdopodobnie przeprowadzone na przełomie maja i czerwca 2012 r.
130 24.11.11
Elżbieta Dittrich
Interpelowała również o przywrócenie kursu autobusu PKS, który jeździł o godz. 22:30 z Bydgoszczy przez Tur do Szubina i Kcyni. Sposób realizacji interpelacji – punkt 127.
129 24.11.11
Teresa Stachowiak
Radna poprosiła o montaż dwóch wiat w Zamościu przy ul. Bydgoskiej na nowych zatokach autobusowych oraz montaż rozkładów jazdy przewoźników. Sposób realizacji interpelacji – punkt 30.
128 24.11.11
Teresa Stachowiak
Radna poparła interpelację radnego Nowakowskiego. Sposób realizacji interpelacji – punkt 127.
127 24.11.11
Emil Nowakowski
Radny interpelował w sprawie przywrócenia kursu autobusu PKS, który jeździł o godz. 22:30 z Bydgoszczy przez Tur do Szubina i Kcyni. W dniu 26 września 2011r. oraz 3 października 2011r. odbyły się w tut. urzędzie spotkania z przedstawicielem PKS Bydgoszcz Sp. z o.o. Panem Wojciechem Dziubą, na których omawiane były tematy związane z problemami komunikacyjnymi mieszkańców gm. Szubin, w tym przywrócenie kursu o godz. 22.30 z Bydgoszczy przez Tur do Kcyni. Niestety rozmowy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów z uwagi na względy ekonomiczne, którymi kieruje się przewoźnik. Mimo jednak uzyskanej negatywnej odpowiedzi, pismem z dnia 2 grudnia 2011r. Burmistrz Szubina ponownie zwrócił się do PKS Bydgoszcz o spotkanie celem prowadzenia rozmów dążących do przywrócenia zlikwidowanego kursu autobusowego Bydgoszcz Tur – Kcynia. W międzyczasie burmistrz wystąpił do Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie, celem uzyskania opinii w przedmiotowej sprawie. Komisja zaproponowała podjęcie rozmów z przewoźnikiem. Kilkakrotne monity i rozmowy telefoniczne z Kierownikiem Działu Przewozy Pasażerskie Panem Marcinem Pankau dot. przywrócenia przedmiotowego kursu i proponowanego spotkania dotychczas nie przyniosły pozytywnego rozwiązania. Każdorazowo udzielana była odpowiedź, że ze względu na małą liczbę pasażerów wieczorny kurs na linii Bydgoszcz – Tur - Kcynia jest nieopłacalny.
126 24.11.11
Hanna Adamczewska
Radna poruszyła problem zanieczyszczonego powietrza na Osiedlu Bydgoskim w Szubinie w wyniku spalania odpadów. Na sesji rady w dniu 24 listopada 2011 r. Burmistrz Szubina odpowiedział, że smog nie dotyczy tylko Osiedla Bydgoskiego, ale całego miasta. Na tym osiedlu jest to bardziej odczuwalne ze względu na ilość mieszkańców w tym miejscu. Poza edukacją i kulturą osobistą mieszkańców nie ma innego sposobu, aby dotrzeć do ludzi.
125 24.11.11
Tomasz Kaszewski
Interpelował, aby w planowanej docelowej organizacji ruchu po rewitalizacji rynku i przyległych ulic przewidzieć zamontowanie lustra przy przejściu dla pieszych przy ul. Paderewskiego – róg Św. Marcina oraz znaku zakazu wjazdu na ul. Kościuszki w Szubinie. Po zakończeniu prac związanych z rewitalizacją rynku i przyległych ulic w Szubinie zostanie wprowadzona nowa stała organizacja ruchu, w której uwzględniono usytuowanie lustra przy przejściu dla pieszych na ul. I. Paderewskiego róg Św. Marcina. Natomiast znak zakazu wjazdu na ul. T. Kościuszki został ustawiony przez wykonawcę robót po zakończeniu przebudowy ul. T. Kościuszki.
124 24.11.11
Roman Danielewski
Radny zwrócił się z prośbą o dokładne przeanalizowanie koncepcji trasy S-5 w Gminie Szubin. W miesiącu grudniu zorganizowano spotkanie w Urzędzie Miejskim w Szubinie dla Sołtysów Sołectw: Zamość, Rynarzewo, Szkocja, Kołaczkowo, Łachowo, Smolniki, Kowalewo, Wąsosz, Dąbrówka Słupska oraz radnych Rady Miejskiej i radnych Powiatu Nakielskiego z terenu Gminy Szubin, gdzie omówiono rozwiązania projektowe planowanej drogi ekspresowej S-5 przebiegającej przez teren gm. Szubin. Wnioski zostały przekazane projektantom tj. Scott Wilson z Poznania oraz inwestorowi GDDKiA w Bydgoszczy.
123 24.11.11
Maria Pianko
Radna poprosiła o wykonanie w pierwszej kolejności oświetlenia na odcinku drogi Żurczyn i Głęboczek oraz na ul. Leszczynowej w Rynarzewie. Sposób realizacji interpelacji - punkt 39.
122 24.11.11
Elżbieta Katafiasz
Interpelacja dotyczyła dokończenia remontu drogi powiatowej w Zalesiu. Radna zapytała, czy są zabezpieczone pieniądze w przyszłym roku w budżecie starosty na dokończenie remontu w/w drogi. Z informacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią wynika, że remont drogi powiatowej w Zalesiu zostanie dokończony w 2012 r. z oszczędności po przeprowadzonych przetargach.
121 24.11.11
Elżbieta Katafiasz
Radna zapytała, kiedy będą uzupełnione brakujące szyby w wiatach na przystankach autobusowych na trasie Zalesie – Ameryczka – Pińsko – Wolwark. Sposób realizacji interpelacji – punkt 119.
120 24.11.11
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dotyczyła stoisk handlowych przy cmentarzu. Radny zaproponował przeniesienie stoisk z kwiatami i zniczami z lewej strony na prawą. Sposób realizacji interpelacji – punkt 44.
119 24.11.11
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dotyczyła powybijanych szyb na przystankach autobusowych w Szubinie. Wiaty przystankowe na terenie gminy i miasta Szubin będą w miarę posiadanych środków na bieżąco naprawiane.
118 24.11.11
Zdzisław Pilarski
Radny wnioskował do Burmistrza Szubina o rozpoczęcie dyskusji w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza zaleca, by nie przygotowywać projektów uchwał rad gmin dotyczących nowego podziału gminy na okręgi wyborcze do czasu wydania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w trybie art. 373 kodeksu wyborczego zarządzenia o ustaleniu liczby radnych wybieranych do poszczególnych organów stanowiących jednostkę samorządu terytorialnego na kadencję 2014 -2018.
117 26.10.11
Małgorzata Krall
Radna zwróciła uwagę na konieczność kontynuowania punktów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat przy szkołach podstawowych na terenie gminy. Zapytała, w związku z kończącym się w przyszłym roku unijnym programem „Bliżej do przedszkola”, jak kształtowałyby się koszty utrzymania w/w punków przedszkolnych przez gminę. Projekt „Bliżej do przedszkola’ w ramach, którego założono punkty funkcjonować będzie do końca roku szkolnego 2011/2012. W roku szkolnym 2012/2013 punkty przedszkolne mogą funkcjonować tylko z finansów gminy. Wielkość potrzebnych środków do końca 2012 r. to 80 000,00 zł.
116 26.10.11
Roman Danielewski
Interpelacja radnego dotyczyła prośby, aby autobus szkolny dowożący dzieci do szkół jechał przez Zielonowo. Autobus szkolny po uporządkowaniu drogi jeździ przez Zielonowo od listopada 2011 r.
115 26.10.11
Roman Danielewski
Radny podziękował burmistrzowi w imieniu mieszkańców miejscowości Wrzosy za wyremontowanie drogi asfaltowej na odcinku Dąbrówka Słupska – Wrzosy i poprosił, żeby wyremontować drogę tłuczniową biegnącą od tej drogi na Wrzosy. Ze względu na duże nakłady finansowe remont drogi tłuczniowej biegnącej na Wrzosy wymaga ujęcia w planie inwestycyjnym budżetu.
114 26.10.11
Maria Pianko
Radna zwróciła się z prośbą w imieniu sołtysa Szkocji, aby przyśpieszyć budowę świetlicy w w/w sołectwie. Jeżeli warunki finansowe gminy pozwolą oraz zostaną uruchomione specjalne programy pomocnicze Gmina Szubin przystąpi do budowy świetlicy wiejskiej w Szkocji.
113 26.10.11
Andrzej Wrona
Radny poprosił o remont drogi asfaltowej w Kornelinie. Właścicielem drogi asfaltowej biegnącej od drogi wojewódzkiej 246 do wsi Kornelin jest Nadleśnictwo Szubin. W sprawie tej od wielu lat toczy się postępowanie dot. przejęcia w/w drogi przez Gminę. W związku z tym, że droga ta służy mieszkańcom i miejscowym potrzebom została wyremontowana przez gminę. Ponadto wystąpiono do Nadleśnictwa Szubin (jako właściciela) o ujęcie w budżecie na rok 2012 remontu tej drogi.
112 26.10.11
Teresa Stachowiak
Radna ponowiła interpelację w sprawie postawienia wiat na przystankach autobusowych przy drodze powiatowej Zamość – Tur. Sposób realizacji interpelacji – punkt 30.
111 26.10.11
Remigiusz Kasprzak
Interpelacja radnego dotyczyła podziału geodezyjnego terenu przy ulicy Nakielskiej w Szubinie naprzeciwko cmentarza pod stoiska handlowe. Sposób realizacji interpelacji – punkt 44.
110 26.10.11
Remigiusz Kasprzak
Radny zwrócił się z prośbą o położenie w jak najszybszym terminie nawierzchni na odcinku drogi od ul. Nakielskiej do końca przedszkola przy ul. Dąbrowskiego po robotach kanalizacyjnych. W miesiącu grudniu wyremontowano ul. Dąbrowskiego w Szubinie na odcinku od ul. Nakielskiej do końca przedszkola. Remont ulicy obejmował: frezowanie nawierzchni bitumicznej, profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką żwirowo – wapienną, oczyszczenie i skroplenie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy wiążącej ścieralnej.
109 29.09.11
Stanisław Głowacki
Radny zwrócił się do Komendanta Policji i zaapelował o podjęcie interwencji w sprawie „szaleńców” na motocyklach, jeżdżących na ul. Kcyńskiej w Szubinie w porze nocnej. Sposób realizacji interpelacji – punkt 22.
108 29.09.11
Roman Danielewski
Interpelacja dotyczyła zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej nr 5 na obwodnicy Szubina poprzez ustawienie znaków pionowych zakaz wyprzedzania i wymalowania poziomych linii ciągłych na łuku tej drogi pod wiaduktem drogi wojewódzkiej nr 246 (droga Szubin – Łabiszyn). Wystąpiono do zarządcy drogi tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy o zmianę organizacji ruchu na drodze krajowej nr 5 na obwodnicy Szubina poprzez ustawienie znaków pionowych „zakaz wyprzedzania” i wymalowania poziomych linii ciągłych na łuku tej drogi pod wiaduktem drogi wojewódzkiej nr 246 (droga Szubin – Łabiszyn). Z informacji uzyskanej od zarządcy drogi wynika, że w związku z zachowaniem warunków widoczności organizacja ruchu na niniejszym odcinku drogi nie zostanie zmieniona.
107 29.09.11
Roman Danielewski
Radny interpelował w sprawie działki nr 81 w Żędowie, która stanowi własność Skarbu Państwa i prawdopodobnie decyzją wojewody jest przekazana na rzecz gminy. Zapytał, co dalej z tą działką. Działka nr 81 stanowi własność Gminy Szubin. Została nabyta na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 27 września 2011 roku.
106 29.09.11
Emil Nowakowski
Radny poprosił o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle o wycięcie krzewów rosnących przy drodze powiatowej na końcu wsi Jarużyn, w kierunku lasu. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w październiku i listopadzie 2011 r. dokonali jesiennego przeglądu stanu zadrzewienia i z pasa przedmiotowej drogi nie wytypowali do usunięcia żadnych drzew ani krzewów, o fakcie tym radny został poinformowany telefonicznie przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu.
105 29.09.11
Elżbieta Dittrich
Radna poprosiła o wycięcie krzewów, które zachodzą na remontowaną drogę Dąbrówka Słupska – Wrzosy. Sposób realizacji interpelacji – punkt 103.
104 29.09.11
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła ponowienia interpelacji w sprawie remontu grzybka na parkingu przy ul. Jana Pawła II w Szubinie. Remont przystanku murowanego usytuowanego przy ul. Jana Pawła II w Szubinie został w miarę możliwości i posiadanych środków wykonany w ramach robót publicznych.
103 29.09.11
Elżbieta Dittrich
Radna zapytała, dlaczego wykopuje się częściowo zazielenione drzewka (akacje) na ul. Jana Pawła II w Szubinie. W ramach bieżącego utrzymania zieleni i w ramach robót publicznych usunięto obumarłe drzewa przy ul. Jana Pawła II w Szubinie oraz wycięto drzewa i krzewy zawężające drogę gminną Dąbrówka Słupska – Wrzosy. Dosadzenie drzew rozpatrzone będzie po okresie zimowym i w miarę możliwości finansowych wykonane.
102 29.09.11
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła końcowego przystanku PKS w Szubinie. Radna zgłosiła, że mieszkańcy widzieliby inne rozwiązanie techniczne, niż obecne. Nowo powstały przystanek końcowy zlokalizowany przy ul. Sędziwoja Pałuki – Ignacego Paderewskiego w Szubinie został zaprojektowany i wybudowany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Zastosowane rozwiązanie komunikacyjne spełnia wymogi tej ustawy jak i przepisów wykonawczych.
101 29.09.11
Tomasz Kaszewski
Interpelacja dotyczyła przesunięcia istniejącej tablicy miejscowości Smolniki usytuowanej przy drodze wojewódzkiej nr 246 do granic administracyjnych wsi tj. do skrzyżowania z drogą biegnącą na Kornelin (w kierunku na Łabiszyn). W sprawie przesunięcia istniejącej tablicy miejscowości Smolniki usytuowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 246 do granic administracyjnych wsi wystąpiono do zarządcy tej drogi tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Tablica miejscowości została przesunięta do granic administracyjnych wsi.
100 29.09.11
Remigiusz Kasprzak
Interpelacja radnego dotyczyła rozebrania budynku byłej wymiennikowni usytuowanego na Osiedlu Spółdzielczym w Szubinie (za blokiem nr 12 przy ul. Dąbrowskiego). Zaproponował przełożenie rurociągu cieplnego, biegnącego przez ten budynek poza jego obszar. Ciepłociąg przebiegający przez budynek wymiennikowni usytuowany na terenie Osiedla Spółdzielczego w Szubinie jest własnością Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy. Przełożenie ciepłociągu poza budynek leży zatem w gestii KPEC, na którego decyzje Gmina nie ma wpływu. W powyższej sprawie są prowadzone rozmowy z zarządem KPEC-u.
99 29.09.11
Remigiusz Kasprzak
Radny zwrócił się z prośbą o przeniesienie trasy przejazdu autobusów PKS (dużych) z ul. Dąbrowskiego, Gen. Bema i Ogrodowej w Szubinie na inną trasę, ze względu na wąskie ulice i mało komunikacyjne skrzyżowanie. Z dniem 1 marca 2012r. przystanek usytuowany przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego w Szubinie zostanie zlikwidowany. O powyższym poinformowano wszystkich przewoźników, zainteresowane instytucje oraz Przewodniczącego Rady Osiedla Spółdzielczego w Szubinie.
98 29.09.11
Teresa Stachowiak
Radna zapytała na jakim etapie jest przygotowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji ściekowej w Zamościu. W związku z trzykrotną odmową wydania przez Starostę Nakielskiego pozwolenia na budowę dla przedmiotowej kanalizacji wynikającej z przyczyn leżących po stronie projektanta oraz ze względu na to, że przekazana dokumentacja projektowa została opracowana niezgodnie z umową, Gmina Szubin odstąpiła od umowy. Nowy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w 2012 r.
97 29.09.11
Zdzisław Pilarski
Interpelacja radnego dotyczyła prośby o naprawienie schodów betonowych przed budynkiem urzędu. Sposób realizacji interpelacji – punkt 61.
96 29.09.11
Zdzisław Pilarski
Radny podziękował Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Szubinie w imieniu mieszkańców Osiedla Bydgoskiego za dobrą współpracę. Burmistrz Szubina podziękował za pozytywną ocenę pracy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Szubinie.
95 31.08.11
Beata Woźniak
Radna poprosiła o zwrócenie uwagi, w momencie odbioru inwestycji, na zamontowane parapety wewnętrzne w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie. W/w inwestycja dnia 30.09.2011 r. została zakończona i odebrana bez uwag.
94 31.08.11
Tomasz Wachowiak
Radny poprosił o zamontowanie lustra w Wąsoszu na zakręcie przy starej szkole. W sprawie ustawienia lustra przy drodze powiatowej Wąsosz – Buszkowo wystąpiono do zarządcy drogi tj. ZDP w Nakle nad Notecią. Zarządca drogi dokonał wizji w terenie przy udziale Sołtysa sołectwa Wąsosz podczas której ustalono, iż z uwagi na geometrię drogi stawianie lustra dla pojazdów wyjeżdżających z ul. Rybackiej ze względu na usytuowany budynek, który zasłania pole widzenia w lustrze jest fizycznie niemożliwe. W celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ZDP prześwietli konary drzewa rosnącego w obrębie skrzyżowania i przestawi znaki pionowe U-3a, które ograniczają widoczność.
93 31.08.11
Elżbieta Katafiasz
Radna wniosła sprostowanie do interpelacji radnego Głowackiego. Powiedziała: „to nie jest tak, że cała ulica Zalewska nie świeci, to jest awaria lamp”. Sposób realizacji interpelacji – punkt 86.
92 31.08.11
Stanisław Głowacki
Radny zapytał, „dlaczego wyłącza się oświetlenie ulic na wsiach w gminie Szubin. Rzecz dotyczy np. ul. Zalewskiej w Królikowie. Mieszkańcy interweniowali w Urzędzie Miejskim w Szubinie i otrzymali informację, że jest to planowane wyłączenie związane z oszczędzaniem energii elektrycznej”. Radny zapytał, jakie oszczędności zamierza Urząd z tego tytułu uzyskać. Sposób realizacji interpelacji – punkt 86.
91 31.08.11
Roman Danielewski
Radny interpelował w sprawie parkingu między bankiem a kościołem. Poprosił o wyrównanie tam dziur. Wyboje na parkingu między bankiem a kościołem przy ul. Kcyńskiej w Szubinie zostały zlikwidowane poprzez nawiezienie frezowin asfaltowych. Parking ten jest na bieżąco w miarę posiadanych środków i możliwości utrzymywany.
90 31.08.11
Danuta Boruch
Interpelacja dotyczyła drzew stojących wzdłuż drogi powiatowej Gąbin – Chomętowo. Radna zwróciła uwagę, że drzewa są stare i mają suche konary, co stwarza możliwość zaistnienia niebezpieczeństwa. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w październiku i listopadzie 2011 r. dokonali jesiennego przeglądu stanu zadrzewienia i pod koniec listopada 2011 r. do Burmistrza Szubina wpłynęły wnioski Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, o wydanie zezwoleń na usunięcie z pasa przedmiotowej drogi łącznie 4 szt. drzew. Sprawy są w toku, tj. projekty decyzji zezwalających na usunięcie tychże drzew zostały przesłane do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
89 31.08.11
Maria Pianko
Radna poprosiła o zwrócenie uwagi na problemy wiejskie. Wyraziła obawę, czy przy tak dużych potrzebach inwestycyjnych w mieście wystarczy pieniędzy na realizację inwestycji na wsi. Radna nawiązała do niezrobionych w dalszym ciągu ulic Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie. Na sesji rady w dniu 31 sierpnia 2011 r. zastępca burmistrza pan Piotrkowski odnośnie dróg w miejscowości Rynarzewo przypomniał, że w budżecie na 2012 rok zaplanowane jest 500.000 zł na współfinansowanie modernizacji ulicy Strażackiej.
88 31.08.11
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dotyczyła porzuconych samochodów na Osiedlu Bydgoskim oraz samochodów mieszkańców, którzy mają podwórka, ale auta garażują na ulicy. Radny zwrócił się z prośbą, żeby zrobić z tym porządek, ponieważ samochody blokują chodniki dla pieszych. Sposób realizacji interpelacji – punkt 22.
87 31.08.11
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dotyczyła ubezpieczenia dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szubinie. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została oferta złożona przez firmę WARTA TUnŻ S.A. ul. Modrzewiowa 15A 85-631 Bydgoszcz. Wszystkie dzieci przedszkolne i szkolne ubezpieczone są zgodnie ze złożoną ofertą.
86 31.08.11
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła szeregu spraw. Radna powiedziała, że zwróciła się do niej mieszkanka Szubina z prośbą o:
- wyremontowanie (odnowienie) chodnika przy ul. Sienkiewicza (od ogródków działkowych w stronę Łachowa),
- zapewnienie środków finansowych w budżecie gminy na wybudowanie chodnika w stronę Łachowa, by bezpieczniej się chodziło mieszkańcom tej wsi do miasta,
- odśnieżanie chodnika,
- oświetlenie ul. Sienkiewicza w Szubinie,
- oświetlenie ul. Wiejskiej w Szubinie,
- oświetlenie przystanków autobusowych „Łachowo”,
- zamiatanie piasku pozimowego, pośniegowego z jezdni przy ul. Sienkiewicza.

Kolejne interpelacje radnej dotyczyły wcześniejszych próśb, które jej zdaniem nie zostały zrealizowane, i tak:
1. przy wjeździe do Szubina na ul. Jana Pawła II jest zatoczka (grzybek), w której można odpocząć, ale pomimo wcześniejszych próśb, miejsce nie jest odnowione,
2. radna nawiązała do wystąpienia na ostatniej sesji Pana Luchowskiego i powiedziała, że widzi pracę dla niego w Szubinie, chociażby na Rynku (przy malowaniu ławek, wycinaniu krzewów – obok byłej policji),
3. nadal brakuje dwóch żarówek przy ul. Klonowej w Szubinie,
4. radna zwracała się o postawienie kosza w lasku „Wesółka”, ponieważ mieszkańcy wrzucają tam śmieci,
5. zwróciła się do przedstawiciela policji o częstsze kontrole w miejscu zwanym potocznie „dziewiczą górką” w Szubinie, które, jej zdaniem, stało się siedzibą narkomanów i pijącej młodzieży.
Sposób realizacji interpelacji - punkt 4.

Sposób realizacji interpelacji - punkt 39.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie przewiduje się remontu chodnika przy ul. H. Sienkiewicza w Szubinie (od ogródków działkowych w stronę Łachowa), ani budowy chodnika na dalszym odcinku drogi. Obecnie wydzielony jest krawężnikiem i utwardzony pas chodnikowy dla pieszych przy ul. Wiejskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odśnieżanie chodnika położonego przy ogródkach działkowych należy do obowiązków właściciela nieruchomości położonej przy tym chodniku tj. do Pracowniczych Ogródków Działkowych „Zgoda”. Po każdej zimie piasek z ul. H. Sienkiewicza jest usuwany poprzez zamiatanie mechaniczne ulic. Również na bieżąco w miarę możliwości usuwany jest w ramach robót publicznych. Ponadto utrzymanie czystości, tak jak w przypadku odśnieżania należy do Pracowniczych Ogródków Działkowych „Zgoda”. W ramach utrzymania czystości na terenie miasta Szubina lasek „Wesółka” jest na bieżąco utrzymywany. Dodatkowo postawiono w nim kosz na odpady komunalne.

Remont przystanku murowanego usytuowanego przy ul. Jana Pawła II w Szubinie został w miarę możliwości i posiadanych środków wykonany w ramach robót publicznych.

Awarie oświetlenia ulicy Powstańców Wielkopolskich i Klonowej w Szubinie oraz w Królikowie zostały zlecone zgodnie z umową zawartą w dniu 31.12.2010r. pomiędzy gminą a właścicielem urządzeń oświetleniowych ENEA SA Poznań do Rejonu Energetycznego w Nakle nad Notecią. Po otrzymaniu zlecenia rejon energetyczny dokonał naprawy oświetlenia. Gmina nie wyłączała żadnego oświetlenia na terenie gminy i miasta Szubin w ramach oszczędności.
85 31.08.11
Beata Woźniak
Interpelacja dotyczyła spostrzeżeń komisji po dokonaniu wizytacji w Szkole Podstawowej w Królikowie, w stołówce im. Św. Faustyny w Szubinie, w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie i na rewitalizowanym Rynku w Szubinie. Spostrzeżenia komisji dotyczące spraw inwestycyjnych, które zostały tam wykonane są następujące:
- odnośnie przeprowadzonej wizytacji w szkole w Królikowie radna powiedziała, że chciałoby się mieć wszystkie takie szkoły,
- odnośnie stołówki im. Św. Faustyny radna powiedziała, że była zszokowana, gdy zobaczyła w jakich warunkach podawane są tam posiłki. Dodała, że niezrozumiałe jest dla niej, jak można zrobić generalny remont budynku za tak duże pieniądze zaczynając od góry, podczas gdy dół - piwnica jest zawilgocona,
- odnośnie rewitalizacji Rynku radna powiedziała, że komisja stwierdziła, iż jakość wykonania prac budzi zastrzeżenia, w sprawie szkoły w Kołaczkowie komisja stwierdziła, że inwestycja jest piękna, ale jakość wykonania pracy jest fatalna.
Stołówka prowadzona przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie jest aktualnie w trakcie kompleksowego remontu.

Inwestycja w Kołaczkowie została w dniu 30.09.2011r. zakończona i odebrana bez uwag.
84 26.07.11
Beata Woźniak
Radna poruszyła problem odwodnienia ulicy Słonecznej i Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie. W miarę posiadanych środków wykonano odwodnienie ul. Słonecznej i ul. Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie. Gmina zakupiła materiał, a mieszkańcy tych ulic wykonali odwodnienie.
83 26.07.11
Zdzisław Pilarski
Pan Pilarski odniósł się do sprawy umorzeń podatków dla dużych przedsiębiorców. Powiedział, że zgadza się z tym, że podatki należy umarzać, ale nie ciągle tym samym osobom. Burmistrz Szubina na sesji rady w dniu 26 lipca 2011 r. odpowiedział, że stara się pomagać przedsiębiorcom, z uwagi na to, że oni zatrudniają pracowników, a od ich wynagrodzenia płacony jest podatek. Dodał jeszcze, że na terenie gminy jest kilka przedsiębiorstw zagrożonych upadłością, więc jeśli my im nie pomożemy i nie umorzymy podatku, to firmy upadną.
82 26.07.11
Roman Danielewski
Radny poruszył także kwestię startu Burmistrza w wyborach do Sejmu. Odnośnie startu w wyborach parlamentarnych Burmistrz Szubina na sesji rady w dniu 26 lipca 2011 r. odpowiedział, że do udziału w wyborach namówili go koledzy z listy SLD, ale jest to „bezpieczna” pozycja. Jednocześnie zauważył, że warto mieć swoich przedstawicieli w Sejmie.
81 26.07.11
Roman Danielewski
Radny podziękował za należyty stan drogi rowerowej Kowalewo-Wąsosz, a także poprosił o odpowiednie zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów czterokołowych. Droga rowerowa o długości 5,3 km na odcinku Szubin - Wąsosz została odtworzona poprzez jej wyprofilowanie, miejscowe utwardzenia, wycięcie krzewów, podcięcie gałęzi, wyzbieraniu odpadów oraz wykonaniem zabezpieczeń przed ruchem pojazdów czterokołowych.
80 26.07.11
Maria Pianko
Radna zwróciła także uwagę na zły stan dróg, a także przypomniała o kostce brukowej, która czeka na założenie. Zakupiona w latach ubiegłych kostka brukowa betonowa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rynarzewo, została wykorzystana przy remoncie chodnika przy ul. Rynek i Ogrodowej w Rynarzewie.
79 26.07.11
Elżbieta Dittrich
Drugą sprawą poruszoną przez radną był rynek. Zwróciła uwagę na to, że w budżecie muszą się znaleźć pieniądze, aby rynek stał się bardziej kolorowy, przyjazny dla otoczenia. Interpelacja będzie zrealizowana.
78 26.07.11
Elżbieta Dittrich
Radna poruszyła kwestię umorzenia podatków. Sposób realizacji interpelacji – punkt 83.
77 26.07.11
Tomasz Kaszewski
Drugim tematem poruszonym przez radnego była sprawa Białego Orlika. Radny zapytał, czy Gmina przystąpi do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski, gdzie można otrzymać połowę kwoty potrzebną na realizację projektu. Gmina Szubin zdeklarowała chęć przystąpienia do programu Biały Orlik. Wstępnie zdeklarowano wykonanie lodowiska do końca 2013 r. Jednakże termin wykonania zależny będzie od posiadanych przez gminę środków finansowych.
76 26.07.11
Tomasz Kaszewski
Radny odniósł się do sprawy kąpieliska w Wąsoszu, zapytał czy jest to kąpielisko strzeżone, czy tylko i wyłącznie miejsce przeznaczone do kąpieli bez nadzoru ratowników. Na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu jest miejsce przeznaczone do kąpieli, które nie wymaga zatrudnienia ratownika. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osób kąpiących się gmina zatrudniła dodatkowo dwóch ratowników.
75 26.07.11
Hanna Adamczewska
Kolejna sprawa dotyczyła ustawienia znaków, które ograniczyłyby ruch samochodów ciężarowych na ulicy łączącej ulicę Kochanowskiego z ulicą Nakielską. Ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych na ulicy łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie zostanie rozwiązane przy planowanej budowie krytej pływalni przy ul. Kochanowskiego, w ramach której planuje się wykonanie połączenia w/w ulic. Należy zaznaczyć, że ruch samochodów ciężarowych na Osiedlu Bydgoskim jest ograniczony, gdyż obowiązuje zakaz ruchu pojazdów powyżej 7 ton.
74 26.07.11
Hanna Adamczewska
Druga kwestia związana była z biało-czerwonymi barierkami znajdującymi się przy rynku, które według radnej nie sprzyjają dobremu wizerunkowi rynku. Na temat barierek podczas sesji rady w dniu 26 lipca 2011 r. burmistrz odpowiedział, że zgodnie z przepisami takie muszą być. Dodał także, że na kolejny rok można zaplanować w budżecie odpowiednią sumę na dokwiecenie Rynku.
73 26.07.11
Hanna Adamczewska
Radna zapytała, czy w ramach dużego projektu związanego z rewitalizacją rynku, jest przewidziane zamontowanie choćby najtańszego monitoringu, który poprawiłby bezpieczeństwo. W ramach rewitalizacji Szubina nie jest planowany monitoring. Monitoring miasta zostanie ewentualnie wykonany w ramach odrębnego zadania. Jednakże termin wykonania zależny będzie od posiadanych przez Gminę środków finansowych.
72 26.07.11
Andrzej Wrona
Interpelacja dotyczyła stworzenia przy szpitalu lądowiska dla helikoptera. Radny powiedział, że „ostatnio ukazały się przepisy, które dotyczą danych technicznych dotyczących lądowisk helikopterów, samolotów itd”. Miejsce w którym lądują helikoptery przy szubińskim szpitalu nie spełnia już żadnej normy. Miejsce lądowania dla helikopterów zostało utworzone w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala w Szubinie przy ul. Tysiąclecia.
71 26.07.11
Tomasz Wachowiak
Interpelacja dotyczyła rozgraniczenia drogi w Żędowie, wytyczenia granic, w związku z coraz większym ruchem na danej drodze. Wytyczenie, odtworzenie i poszerzenie drogi w Żędowie zostało zaplanowane do wykonania w budżecie na rok 2012.
70 26.07.11
Teresa Stachowiak
Interpelacja dotyczyła stanu dróg w Zamościu, które po ostatnich ulewach były w katastrofalnym stanie i w niektórych miejscach nie szło nimi przejechać. Radna wnioskowała o doraźne rozwiązanie, aby pomóc mieszkańcom zalewanych ulic. Drogi w Zamościu utrzymywane są na bieżąco. W ramach robót publicznych likwidowane są wyboje za pomocą pokruszonego destruktu ceglano – betonowego lub frezowin asfaltowych. Ponadto drogi gruntowe po okresie zimowym zostały wyrównane równiarką. Budowa ulic będzie możliwa po wykonaniu kanalizacji sanitarnej, której wykonanie dokumentacji planuje się na 2012 r.
69 26.07.11
Zdzisław Pilarski
Radny podniósł także sprawę kosztów adaptacji budynku starego „Zenitu” na mieszkania socjalne. W grudniu 2011 został przeprowadzony przetarg na przebudowę budynku przy ul. 3-go Maja 33 na cele mieszkań socjalnych, natomiast w styczniu 2011 r. została podpisana umowa. Wartość robót budowlanych wynosi 1.316.329,81 zł w związku z czym koszt powierzchni użytkowej dla całego obiektu (mieszkania+korytarze+pomieszczenia gospodarcze dla mieszkań) wynosi 1788,47 zł/m2. Natomiast koszt powierzchni użytkowej tylko pomieszczeń mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki) wynosi 2671,07 zł/m2.
68 26.07.11
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dotyczyła dopłaty za ciepłą wodę w blokach przy ulicy Broniewskiego. Pan Pilarski zapytał, czy Burmistrz umorzy część lub całość sumy, którą muszą ponieść mieszkańcy. Lokatorzy mieszkań przy ul. Broniewskiego w Szubinie, którzy są zobowiązani do uregulowania dopłaty do kosztów zużycia ciepła, wynikającej ze szczegółowego rozliczenia tych kosztów w poszczególnych węzłach, systematycznie spłacają swoje należności. Nie ma podstawy do zaniechania poboru tych należności. Koszty ogrzewania mieszkań i podgrzania ciepłej wody użytkowej obciążają w całości lokatorów.
67 22.06.11
Zdzisław Pilarski
Druga interpelacja radnego dotyczyła torów kolejowych z Szubina do Kcyni. Radny zapytał, czy to prawda, że tory na tej trasie zostaną zdemontowane. Z informacji uzyskanej od PKP w Bydgoszczy wynika, że tory kolejowe na trasie Szubin – Kcynia nie są obecnie przewidziane do likwidacji.
66 22.06.11
Zdzisław Pilarski
Radny zwrócił uwagę na nieskoszoną trawę na ulicy Sienkiewicza i Konopnickiej w Szubinie. Trawa na ul. H. Sienkiewicza i M. Konopnickiej została skoszona przez pracowników robót publicznych UM w Szubinie. Prace związane z utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Szubin prowadzone są na bieżąco.
65 22.06.11
Maria Pianko
Radna zapytała, ile razy jeszcze będzie przekładany remont w świetlicy w Rynarzewie. O ile sytuacja finansowa gminy nie poprawi się, remont świetlicy w Rynarzewie będzie możliwy prawdopodobnie dopiero wówczas, gdy pojawi się kolejna możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych. Wówczas zostanie też uregulowana kwestia wentylacji na sali. Do tego czasu będzie funkcjonowała istniejąca wentylacja wyciągowa, która zostanie wyciszona.
64 22.06.11
Elżbieta Dittrich
Radna zwróciła uwagę na nieskoszone pobocze chodnika prowadzące z Zalesia do szkoły w Mycielewie. Pobocze chodnika wzdłuż drogi woj. nr 247 prowadzącego z Zalesia do szkoły w Mycielewie zostało skoszone przez zarządcę drogi tj. Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi oraz pracowników robót publicznych Urzędu Miejskiego w Szubinie.
63 22.06.11
Teresa Stachowiak
Druga interpelacja radnej dotyczyła braku oznakowania drogi do miejscowości Podlaski i Bielawy. Wskazanie dojazdu do miejscowości Bielawy i Podlaski zostanie oznakowane tablicami kierunkowymi w roku 2012.
62 22.06.11
Teresa Stachowiak
Radna interpelowała w sprawie pozostawienia słupa radarowego w Zamościu, który jest przeznaczony do likwidacji. Po nowelizacji przepisów prawa o ruchu drogowym pozostawienie istniejącego fotoradaru leży w gestii Inspekcji Transportu Drogowego. Na tym odcinku drogi GDDKiA w Bydgoszczy przebudowała odcinek tej drogi w ramach programu poprawy bezpieczeństwa wyznaczając przejście dla pieszych, wysepki i oznakowanie pulsacyjne znaków pionowych.
61 26.05.11
Marek Domżała
Interpelacja dotyczyła zaniedbanej elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie. Radny zapytał, kiedy będą podjęte działania w sprawie odnowienia przedmiotowej elewacji. Dnia 6 lipca 2011 po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 euro została zawarta umowa nr OR.2510.1.2011 z Biurem Inżynierskim Anna Gontarz-Bagińska na „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji i termomodernizację budynku głównego Urzędu Miejskiego w Szubinie wraz z łącznikiem oraz rozbiórkę garaży i zagospodarowanie terenu przyległego”. Dokumentacja zostanie opracowana do 31.03.2012 r.
60 26.05.11
Andrzej Wrona
Interpelacja dotyczyła likwidacji poradni specjalistycznych w Szubinie. Radny powiedział, że mieszkańcy obawiają się, że nie będzie żadnych w/w poradni. Zaapelował do Burmistrza Szubina i rady o podjęcie działań w tym zakresie poprzez przywrócenie paradni kardiologicznej i reumatologicznej. Poradnia reumatologiczna nie została zlikwidowana. W sprawie poradni kardiologicznej wystosowaliśmy pismo do Prezesa NZOZ „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” Sp. z o.o.
59 26.05.11
Zdzisław Pilarski
Interpelował w sprawie strefy ekonomicznej w Kowalewie. Radny poprosił o informację w tym temacie. 26 lipca 2007 r. Rada Miejska w Szubinie podjęła Uchwałę Nr X/68/07 z dnia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą krajową nr 5, drogą powiatową nr 1946 i drogą gminną nr 090510C w obrębach geodezyjnych Kowalewo, Słupy i Wąsosz, gm. Szubin. Prace nad projektem wspomnianego planu zostały wstrzymane ze względu na brak pozytywnego uzgodnienia ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Teren wskazany w uchwale przewiduje się przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe oraz tereny składów, magazynów, produkcji i usług.
58 26.05.11
Roman Danielewski
Druga interpelacja pana Danielewskiego dotyczyła prośby o postawienie przy sklepie wiaty przystankowej dla autobusów i busów w miejscowości Dąbrówka Słupska. W sprawie ustawienia wiaty szkolnej we wsi Dąbrówka Słupska uzgodniono wspólnie z zainteresowanymi sołtysami sołectw Dąbrówka Słupska i Słonawy, że wiata usytuowana w Słonawach przy remizie strażackiej zostanie przeniesiona do wsi Dąbrówka Słupska.
57 26.05.11
Roman Danielewski
Radny poprosił o uwzględnienie w projekcie rozbudowy oświetlenia na terenie miasta i gminy Szubin wykonania oświetlenia w miejscowości Zielonowo i Nowy Świat, a w przypadku negatywnej odpowiedzi, radny poprosił o uwzględnienie prośby przy tworzeniu budżetu na rok 2012. Sposób realizacji interpelacji - punkt 39.
56 26.05.11
Maciej Leciejewski
Druga interpelacja pana Leciejewskiego dotyczyła zarządzenia burmistrza w sprawie wytycznych do sporządzenia arkuszy organizacyjnych szkół w Gminie Szubin. Dla radnego niezrozumiały jest pomysł tworzenia klas pierwszych w szkole podstawowej i gimnazjum w liczbie 30 uczniów. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza klasa nie może liczyć więcej niż 30 uczniów. W innym przypadku klasy dzielone są na dwa oddziały. W organizacji szkół żadna klasa nie liczy więcej niż 29 uczniów. Średnia klasy liczy w SP – 19 uczniów, a w gimnazjum 23 uczniów.
55 26.05.11
Maciej Leciejewski
Radny poprosił Burmistrza Szubina o informację dotyczącą dalszego przebiegu utrudnień komunikacyjnych w mieście. Prace związane z rewitalizacją Rynku i ulic św. Marcina, Wyzwolenia, Młyńskiej, Kilińskiego, Szkolnej i Placu Kościelnym przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na dzień dzisiejszy zakończono prace związane z przebudową Rynku w Szubinie. Ruch komunikacyjny w tym rejonie został przywrócony. Ponadto trwają prace związane z przebudową ul. Wyzwolenia w Szubinie. Utrudnienia w ruchu związane z realizacją prac w ul. Wyzwolenia, Plac Kościelny, św. Marcina zgodnie z umową potrwają do 30.06.2012 r.
54 26.05.11
Maria Pianko
Interpelacja dotyczyła budowy masztu telefonii komórkowej w Rynarzewie. Radna powiedziała, że mieszkańcy nie chcą masztu w centrum wsi. Zwróciła się z prośbą o umiejscowienie masztu w innym miejscu. Dla przedmiotowej inwestycji Burmistrz Szubina wydał w dniu 14.03.2011 r. decyzję Nr 9 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS wraz z linią zasilającą na ternie części działki nr 467/3 w miejscowości Rynarzewo. Decyzja stała się ostateczna 18.04.2011 r. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. nie można zakazać realizacji tego typu inwestycji na wybranym przez firmę terenie. Burmistrz nie może również zmienić lokalizacji masztu, ponieważ jest związany wnioskiem inwestora.
53 26.05.11
Elżbieta Dittrich
Druga interpelacja radnej dotyczyła placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie. Radna zwróciła uwagę na prowizoryczny płot jakim został ogrodzony przedmiotowy plac zabaw. Plac zabaw został ogrodzony zgodnie z projektem i wytycznymi programu „Radosna szkoła”, wykonano również dodatkowe ogrodzenie całej działki, która graniczy z Zespołem Szkół w Szubinie.
52 26.05.11
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła Osiedla Leśnego. Radna zwróciła uwagę na utrudnienia w ruchu pieszym przez wybudowane na chodniku ulicy Tysiąclecia w Szubinie złącza kablowo – pomiarowe. Płyty betonowe stanowiące pas chodnikowy dla pieszych usytuowane przy ul. Tysiąclecia w Szubinie jak i złącze kablowo - pomiarowe zlokalizowane są na terenie działek budowlanych. Obecnie ruch pieszych winien odbywać się nowo wybudowanym chodnikiem przy zmodernizowanej ul. Brzozowej.
51 26.05.11
Hanna
Adamczewska
Zasugerowała, że przy pasach dla pieszych, powinna być linia ciągła jako oznaczenie pasa dla rowerzystów. W mieście Szubinie nie ma wytyczonych dróg rowerowych w związku z czym, zgodnie z prawem o ruchu drogowym nie można wytyczyć przy przejściach dla pieszych pasa ruchu dla rowerzystów.
50 26.05.11
Hanna
Adamczewska
Interpelacja dotyczyła prac budowlanych na Rynku w Szubinie. Radna zwróciła uwagę na:
- brak obniżenia krawężników dla osób niepełnosprawnych;
- oraz brak oznaczenia miejsc parkingowych dla tych osób.
Cała płaszczyzna Rynku jest obniżona, a projekt obejmuje miejsca parkingowe i zjazdy dla osób niepełnosprawnych.
49 18.04.11
Andrzej
Wrona
Zaproponował zakupienie defibrylatora do Urzędu. Interpelacja zostanie zrealizowana w I kwartale 2012 r.
48 18.04.11
Andrzej
Wrona
Poprosił o dokonanie przeglądu drzewostanu na terenie miasta, ze względu na częste wiatrołomy i zagrożenia. Przegląd drzewostanu na terenie miasta i gminy Szubin odbywa się regularnie i drzewa, które są obumarłe lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla osób i mienia są usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
47 18.04.11
Andrzej
Wrona
Zaproponował, aby teren przy ulicy Ogrodowej w Szubinie (po byłym osadniku inhoffa) zagospodarować jako np. pierwszy szalet dla psów. Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej w Szubinie (po byłym osadniku inhoffa) nie zostało zaplanowane w budżecie gminy na rok 2012. Do kwestii tej będzie można powrócić przy planowaniu kolejnych budżetów.
46 18.04.11
Maciej
Leciejewski
Poprosił o zwrócenie uwagi na jeżdżące po Osiedlu Leśnym w Szubinie skutery, które osiągają prędkość większą niż dopuszczalna. O wzmożenie kontroli na Osiedlu Leśnym dot. jeżdżących z nadmierną prędkością skuterów wystąpiono do Komisariatu Policji w Szubinie. Z informacji uzyskanej od Komisariatu Policji w Szubinie wynika, że w miarę posiadanych sił i środków kontrole zostaną wzmożone.
45 18.04.11
Tomasz
Kaszewski
Poprosił o postawienie wiaty przy przystanku autobusowym w Smolnikach. W wyniku przeniesienia przystanku końcowego z placu Kościelnego na plac przy ul. Sędziwoja Pałuki w Szubinie pozyskano wiatę, którą ustawiono w Smolnikach dla dzieci i młodzieży szkolnej.
44 18.04.11
Remigiusz
Kasprzak
Interpelacja dotyczyła podziału geodezyjnego terenu przy ulicy Nakielskiej w Szubinie. Radny zapytał, kiedy będzie wydzielony teren przy cmentarzu, aby można było postawić tam kioski (pawilony) do sprzedaży zniczy i kwiatów. 22 listopada 2007 r. Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę nr XV/106/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – zachodniej części miasta Szubina oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 lutego 1999 r., który określi ich przeznaczenie. Teren będący przedmiotem interpelacji położony przy ul. Nakielskiej objęty jest w/w uchwałą. Projekt tego planu obecnie jest na etapie uzgodnień z ustawowymi organami. Ewentualny podział terenu oraz wyznaczenie działek pod usługi będzie możliwy po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
43 18.04.11
Elżbieta
Katafiasz
Zwróciła się z zapytaniem, czy po wykonaniu drogi powiatowej zostaną zrobione zjazdy do ulicy Wierzbowej, Katynki i Okopowej w Królikowie. Zarząd Dróg Powiatowych w ramach przebudowy drogi powiatowej Zalesie – Górki Dąbskie poszerzył dodatkowo zjazdy do ul: Wierzbowej, Katynki i Okopowej w Królikowie.
42 18.04.11
Emil
Nowakowski
Zapytał, kiedy będzie oświetlenie drogi wojewódzkiej między Samoklęskami Małymi i Dużymi. Sposób realizacji interpelacji - punkt 39.
41 18.04.11
Zdzisław
Pilarski
Druga interpelacja pana Pilarskiego dotyczyła zieleni. Radny poprosił o zasadzenie róż na ulicy Sienkiewicza w Szubinie zamiast istniejącego tam żywopłotu. Posadzenie róż zamiast istniejących krzewów w pasie zieleni przy ul. H. Sienkiewicza w Szubinie zostanie rozpatrzone po zaplanowanej na 2012 r. rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Bydgoskim.
40 18.04.11
Zdzisław
Pilarski
Zapytał, jakimi chodnikami można jeździć rowerem. Poruszanie się rowerem zostało uregulowanie w znowelizowanym prawie o ruchu drogowym. Zgodnie z wprowadzoną definicją „drogi dla rowerów” rozumie się przez to drogę (w tym wydzieloną drogę dla rowerów) lub jej część (w tym chodnik) przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. Na terenie miasta żaden chodnik lub jego część nie jest przeznaczony dla rowerzystów, gdyż ich parametry nie spełniają wymogów technicznych dla dróg rowerowych.
39 18.04.11
Beata
Woźniak
Wniosła o zaplanowanie oświetlenia na ulicy Wiejskiej w Szubinie i wyrównanie tam dziur. W ramach umowy z dnia 4 listopada 2010r. dot. rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy i miasta Szubin, zamontowanych zostało 242 szt. opraw na istniejących słupach oświetleniowych. Obecnie trwają prace związane z rozbudową 94 nowych punktów świetlnych na nowych słupach. Umowa ta została zawarta na na okres od 04.11.2010r. do 30.11.2016r. Przez ten okres gmina będzie spłacała tę inwestycję w ratach miesięcznych. Oświetlenie ul. Wiejskiej, Sienkiewicza w Szubinie, ul. Leszczynowej w Rynarzewie, przystanków autobusowych w Łachowie, drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Samoklęski Małe a Samoklęski Duże, odcinka drogi gminnej Żurczyn - Olek - Głęboczek oraz miejscowości Nowy Świat i Zielonowo nie zostało ujęte w w/w planie rozbudowy oświetlenia. Rozbudowa oświetlenia wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i ewentualna dalsza rozbudowa zostanie rozpatrzona w latach następnych. Ponadto ulica Wiejska jak i pozostałe ulice gruntowe są utrzymywane na bieżąco.
38 18.04.11
Beata
Woźniak
Zwróciła uwagę na złą jakość wyrównanych równiarką dróg w Kornelinie i Skórzewie. Do czasu zgłoszenia odbioru robót przez wykonawcę, drogi gminne w Skórzewie i Kornelinie zostały ponownie wyrównane zgodnie ze sztuką drogową.
37 18.04.11
Małgorzata
Krall
Zwróciła się z prośbą o połatanie dziur na drodze Tur-Brzózki. Zlikwidowano powstałe wyboje i ubytki grysem i emulsją w drodze gminnej Tur – Brzózki. Ponadto droga ta utrzymywana jest na bieżąco, a po okresie zimowym każdorazowo naprawiana.
36 18.04.11
Małgorzata
Krall
Poprosiła o ustawienie dwóch progów zwalniających na ulicy Hutniczej w Turze. Ulica Hutnicza mieści się na osiedlu mieszkaniowym w Turze i oznakowana jest znakiem D-40 „strefa zamieszkania”. W strefie tej obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego m. in.: pierwszeństwo pieszych przed pojazdami oraz ograniczenie prędkości do 20 km/h. Dodatkowe fizyczne wymuszenie ograniczenia prędkości uzależnione będzie od posiadanych środków finansowych.
35 18.04.11
Elżbieta
Dittrich
Zasugerowała, żeby pracownik z Wydziału GKM UM w Szubinie codziennie wychodził w teren naszego miasta w celu dokonania oceny pod względem porządku. Utrzymaniem czystości czyli: opróżnianiem 176 koszy ulicznych usytuowanych na terenie Szubina oraz usuwaniem zwłok zwierząt domowych i dzikich lub ich części wraz z ich utylizacją oraz usuwaniem odpadów z ulic, chodników, przyulicznych pasach zieleni, przy pojemnikach do segregacji odpadów jak również worków z trawą i odpadami (ustawionymi przy ulicach przez pracowników robót publicznych Urzędu Miejskiego w Szubinie) oraz wywozem odpadów na składowisko odpadów zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o.o. w Szubinie. Firma ta codziennie dokonuje objazdu ulicami miasta. Pozostałe prace polegające na utrzymaniu czystości na terenie gminy i miasta Szubin wykonywane są w ramach robót publicznych nadzorowanych przez Referat Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Szubinie. Główne zadania, to prace porządkowe na terenach parków, na ulicach i drogach.
Ponadto pracownicy tego referatu dokonują objazdu i obchodu ulic. Jednak czystość w głównej mierze zależy od kultury mieszkańców.
34 18.04.11
Danuta
Boruch
Radna wnioskowała, aby powiat ograniczył prędkość poprzez zmianę tablicy w miejscowości Gąbin z zielonej na białą, która pozwoli ograniczyć prędkość do 50 km/h. W sprawie ograniczenia prędkości do 50 km/h w Gąbinie wystąpiono do zarządcy drogi tj. ZDP w Nakle nad Notecią. Ustawiono tablice - obszar zabudowany.
33 18.04.11
Danuta
Boruch
Radna poprosiła o interwencję w sprawie oceny faktycznego stanu wieży telefonii komórkowej stojącej w Chomętowie. Właścicielem wieży telefonii komórkowej w Chomętowie jest firma Polkomtel S.A. Wystąpiliśmy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powyższej sprawie.
32 18.04.11
Teresa
Stachowiak
Radna zapytała, na jakim odcinku w dokumentacji jest opisana przebudowa chodnika w Zamościu (w kierunku stacji paliw). Chodnik do stacji paliw został wykonany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy w ramach przebudowy drogi krajowej nr 5 poprawiając bezpieczeństwo na odcinku tej drogi.
31 18.04.11
Teresa
Stachowiak
Interpelacja dotyczyła nieprawidłowego wykonania przejazdu kolejowego w Zamościu. Problem z przejściem dla pieszych. Przebudowa przejazdu kolejowego usytuowanego w ciągu drogi powiatowej na ul. Bydgoskiej w Zamościu została wykonana przez zarządcę drogi tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią w ramach jej przebudowy.
30 18.04.11
Teresa
Stachowiak
Radna interpelowała w sprawie kończącej się inwestycji drogi powiatowej w Zamościu. w Związku z powyższym poprosiła o uzupełnienie powstałych nowych zatok przystankowych w wiaty autobusowe. Usytuowanie nowych wiat przystankowych na ul. Bydgoskiej w Zamościu na nowo wybudowanych zatokach przystankowych wykonanych w ramach przebudowy drogi powiatowej Samoklęski Małe – Zamość (ul. Bydgoska) uzależnione będzie od wielkości zabezpieczonych środków w budżecie gminy.
29 17.03.11
Elżbieta
Dittrich
Radna wyraziła kolejny raz sprzeciw wobec sprzedaży działki w Wąsoszu. Burmistrz Szubina, w celu wykonania uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wąsoszu oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 347/5 o pow. 0,6789 ha, wyznaczył komisję, która przeprowadziła pisemny przetarg ograniczony. Z ustalonym w wyniku przetargu nabywcą w dniu 20 czerwca 2011 r. została zawarta umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego.
28 17.03.11
Małgorzata
Krall
Radna zwróciła uwagę na zły stan dróg po zimie i niebezpieczeństwo wypadku na drodze powiatowej z Turu do Zamościa. W sprawie stanu drogi powiatowej Samoklęski Małe – Zamość wystąpiono do zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad. Notecią z prośbą o jej naprawę celem poprawy bezpieczeństwa. Wyboje na tej drodze zostały usunięte.
27 17.03.11
Zdzisław
Pilarski
Radny interpelował w sprawie reaktywacji Wesółki. Aktualnie imprezy odbywają się na targowisku miejskim, przy ruinach zamku oraz na placu przy ul. Bema, a w przyszłości odbywać się będą również na placu zrewitalizowanego Rynku w Szubinie. Reaktywowanie „Wesółki” w Szubinie wiąże się z dużymi nakładami finansowymi jak również brakiem zainteresowania organizatorów imprez ze względu na bezpieczeństwo.
26 17.03.11
Elżbieta
Dittrich
Interpelacja dotyczyła Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szubinie. Radna zwróciła uwagę na nieprofesjonalny personel. Burmistrz Szubina spotkał się ze starostą w tej sprawie i przekazał uwagi mieszkańców.
25 17.03.11
Roman
Danielewski
Radny interpelował w sprawie wiaduktu rowerowego z którego ktoś systematycznie kradnie kostkę brukową. Zwrócił uwagę na możliwość zaistnienia niebezpieczeństwa wypadku w związku z uszkodzonym wiaduktem. Kradzież kostki brukowej została zgłoszona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy do Komisariatu Policji w Szubinie. O zabezpieczenie miejsca i uzupełnienia brakującej kostki wystąpiono do w/w dyrekcji.
24 17.03.11
Elżbieta
Dittrich
Radna zwróciła uwagę, aby Policja kontrolowała sposób zatrzymywania się samochodów na parkingu należącym do administracji szkoły - Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, w taki sposób, by pozostawić zgodnie z prawem ruchu drogowego 1,5 m chodnika dla pieszych. W sprawie prawidłowego parkowania samochodów na parkingu przed Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kcyńskiej w Szubinie, tak aby zapewnić 1,5m szerokości chodnika dla pieszych zgodnie z prawem o ruchu drogowym wystąpiono do Komisariatu Policji w Szubinie celem wzmożenia kontroli. W 2012 r. rozważone zostanie dodatkowe oznakowanie poziome miejsc parkingowych.
23 17.03.11
Maciej
Leciejewski
Radny interpelował w sprawie zamieszkałej na obszarze działek Pelikan w Szubinie wielodzietnej rodziny. Zapytał Burmistrza Szubina, czy prawdą jest, że Urząd zalegalizował pobyt tej rodziny w tym miejscu. W myśl ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz.U. 2006 r. Nr 139, poz. 993) zgodnie z art. 10 pkt 1. „osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.” Ponadto z art. 9b ust. 2 pkt 1 w/w ustawy wynika, że adres w gminach, które uzyskały status miasta określa się poprzez podanie: nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu, nazwy województwa oraz kodu pocztowego. Jednocześnie art. 9 ust. 2b ustawy mówi, że zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu, co miało miejsce w tym przypadku.
22 27.01.11
Zdzisław
Pilarski
Zwrócił się z prośba o częstsze kontrole na osiedlu Bydgoskim, gdyż wjeżdżają tam samochody o większym tonażu, niż dopuszczalne 7 ton. O wzmożenie kontroli odnośnie wjeżdżających pojazdów o masie całkowitej powyżej 7t i parkowania samochodów na Osiedlu Bydgoskim oraz jeżdżących z nadmierną prędkością motocyklistów na ul. Kcyńskiej w Szubinie wystąpiono do Komisariatu Policji w Szubinie. Z informacji uzyskanej od Komisariatu Policji w Szubinie wynika, że w miarę posiadanych sił i środków kontrole zostaną wzmożone.
21 27.01.11
Tomasz
Kaszewski
Zasugerował utworzenie Straży Miejskiej w celu pilnowania porządku na terenie miasta. Burmistrz Szubina na sesji rady w dniu 27 stycznia 2011 r. odpowiedział, że utworzenie takiej staży to koszt ok. 250 tys. zł oraz dodatkowe problemy z tym związane i zasugerował przedyskutowanie tematu na posiedzeniu komisji komunalnej. Burmistrz dodał, że temat jest otwarty, ale trzeba się liczyć z dużymi kosztami.
20 27.01.11
Hanna
Adamczewska
Podziękowała P. Wiesławowi Stepczyńskiemu - Kierownikowi Referatu Zarządzania Drogami UM w Szubinie za szybką interwencję w sprawie naprawy chodnika na ul. Glinica w Szubinie, który został zniszczony przez firmę remontującą mieszkania w budynku byłych browarów. Interpelację pozostawiono bez komentarza.
19 27.01.11
Hanna
Adamczewska
Poprosiła w imieniu mieszkańców z ul. Reja w Szubinie o przejęcie przez gminę kanalizacji wybudowanej przez nich w latach 80-tych. Z opinii uzyskanej od Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie wynika, że przedsiębiorstwo to nie jest zainteresowane przejęciem kanalizacji wybudowanej przy ul. M. Reja w Szubinie przez mieszkańców tej ulicy.
Na sesji rady w dniu 2 lutego 2012 r. Burmistrz Szubina powiedział, że przedmiotowa kanalizacja wykonana przez mieszkańców nie może być przejęta przez KPWiK ze względu na stan techniczny i sposób wykonania, ponieważ nie spełnia norm, których musi przestrzegać KPWiK. Jedynym wyjściem jest wykonanie tam nowego przykanalika na całej długości ulicy lub na prywatnym gruncie właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorstwo nie jest zainteresowane przejęciem czegoś, co nie było robione zgodnie z dokumentacją i bez pozwolenia na budowę. Nowy przyłącz niestety muszą wykonać właściciele nieruchomości do istniejącej studzienki kanalizacyjnej.
18 27.01.11
Stanisław
Wypych
Zwrócił się z prośbą o poprawę bezpieczeństwa na drodze do SP nr 1 w Szubinie i o zmianę oznakowania na ul. Szkolnej. Do czasu zakończenia rewitalizacji starej części miasta Szubina na ul. Szkolnej wprowadzono ruch jednokierunkowy. W projekcie stałej organizacji ruchu opracowanym kompleksowo dla rewitalizowanych ulic pozostawienie ul. Szkolnej jako jednokierunkowej zostanie uwzględnione.
17 27.01.11
Elżbieta
Katafiasz
Zapytała, czy są robione starania, żeby sporządzić plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów Królikowa. 27 października 2005 r. Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę nr XXX/252/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin. Prace nad zmianą studium zostały wstrzymane ze względu na brak ostatecznego projektu przebiegu trasy ekspresowej S-5 przez tereny gminy Szubin. Zmienione studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin wskaże tereny wymagające opracowania planów miejscowych w poszczególnych miejscowościach.
16 27.01.11
Tomasz
Kaszewski
Poprosił w imieniu mieszkańców z ul. Poziomkowej w Szubinie o zapewnienie dojazdu do posesji. W związku z wysokim poziomem wód gruntowych oraz zalewaniem posesji przy ul. Poziomkowej, Porzeczkowej i Malinowej w Szubinie GZZK podjął działania polegające na ułożeniu wału przeciwpowodziowego z worków z piaskiem wzdłuż ul. Poziomkowej, odprowadzono wody do pobliskiego stawu przy udziale Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Szubinie. Ponadto doraźnie utworzono rów odprowadzający wodę do pobliskiego wyrobiska cegielni celem odprowadzenia wody z zalanego terenu przy w/w ulicach oraz utwardzono ul. Poziomkową i część Porzeczkowej.
15 27.01.11
Roman
Danielewski
Zwrócił się z prośbą o podjęcie działań dla mieszkańców z ul. Reymonta w Szubinie, którym woda gruntowa podchodzi pod posesję. W związku z wysokim poziomem wód gruntowych oraz zalewaniem posesji przy ul. Reymonta w Szubinie, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego podjął przy udziale Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie działania polegające na wypompowaniu wody do pobliskiego zbiornika wody.
14 27.01.11
Roman
Danielewski
Zwrócił się z prośbą do Burmistrza Szubina o uzyskanie mapy działań inwestycyjnych za ostatnie osiem lat. W dniu 14 marca 2011 r. podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie radny otrzymał wykaz najważniejszych inwestycji realizowanych przez Gminę Szubin w latach 2003-2011.
13 27.01.11
Stanisław
Głowacki
Interpelował w sprawie ustawienia tablicy dla osób niepełnosprawnych przy parkingu na ul. Bema, informującej o dwóch miejscach parkingowych, gdyż istniejące oznaczenie poziome jest zasypane śniegiem i niewidoczne. Dodatkowymi tabliczkami T-29 „informującymi o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się” oznakowano dwa miejsca na parkingu zlokalizowanym przy ul. Gen. J. Bema w Szubinie.
12 27.01.11
Beata
Woźniak
Zwróciła uwagę na wysoki stan wód gruntowych w Kołaczkowie. Wysoki poziom wód gruntowych wiązał się z gwałtownymi roztopami pokrywy śnieżnej w okresie zimowym oraz intensywnymi opadami w roku ubiegłym jak i bieżącym. W wyniku zalewania posesji w Kołaczkowie położonych przy ul. Słonecznej, Rzemieślniczej, Polnej i Powstańców Wielkopolskich, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego podjął następujące działania: przy udziale Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie wypompowano wodę z w/w ulic i stawu oraz udrożniono kolektor drenarski na trasie Łachowo - Kołaczkowo odprowadzający nadmiar wody z terenów przyległych do tych ulic.
11 27.01.11
Beata
Woźniak
Interpelowała w sprawie chodnika na ul. Pałuckiej w Kołaczkowie, która jest poniżej poziomu ulicy i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa. Chodnik przy ul. Pałuckiej w Kołaczkowie został wyremontowany poprzez podwyższenie krawężnika i ułożenie kostki brukowej, pozyskanej z rozbiórki chodników przy rewitalizacji starej części miasta Szubina.
10 27.01.11
Tomasz
Wachowiak
Interpelował o naprawę przepustu na drodze gminnej w Ameryczce, w związku z trudnym dojazdem do posesji jednego z mieszkańców. Przeczyszczono i podniesiono przepust do poziomu drogi gminnej w Ameryczce celem swobodnego przepływu wody oraz najazdu pojazdów przez przepust.
9 27.01.11
Maria
Pianko
Interpelowała w sprawie ul. Krótkiej i ul. M. Dąbrowskiej w Rynarzewie. Ulica Krótka nadal nie jest zrobiona,a przy ul. Dąbrowskiej, która łączy się z ośrodkiem zdrowia, nie ma gdzie zaparkować samochodów. Budowa ul. Krótkiej i M. Dąbrowskiej w Rynarzewie wymaga ujęcia w planie inwestycyjnym budżetu. Budowa tych ulic będzie rozpatrywana po wykonaniu odwodnienia ul. Strażackiej w Rynarzewie ujętego w ramach przebudowy drogi powiatowej. Z informacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią wynika, że przebudowa tej drogi planowana jest na rok 2012.
8 27.01.11
Maria
Pianko
Interpelacja dot. wyrażenia niezadowolenia z powodu plagi bezpańskich psów w Rynarzewie, które zdaniem radnej stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia mieszkańców. Gmina zawarła, z firmą VET-AGRO SERWIS z siedzibą w Trzciance, umowę na kolejny rok świadczenia usług w zakresie wyłapywania, przyjmowania i utrzymywania bezpańskich psów z terenu gminy Szubin. Przyjęte psy mają zapewnioną tam pełną opiekę weterynaryjną łącznie ze sterylizacją. W miarę możliwości poszukiwani są dotychczasowi właściciele lub osoby zainteresowane adopcją bezpańskich psów odwiezionych do schroniska.
7 27.01.11
Maria
Pianko
Ponowiła interpelację radnej Stachowiak w sprawie rowów melioracyjnych. Sposób realizacji interpelacji – punkt 2.
6 27.01.11
Zdzisław
Pilarski
Podziękował Burmistrzowi Szubina za uporządkowanie placu przy ul. Dworcowej, po byłym miasteczku komunikacyjnym. W ramach robót publicznych uporządkowano teren placu przy ul. Dworcowej w Szubinie, po byłym miasteczku komunikacyjnym. Prace porządkowe polegały na: rozbiórce budynku którego stan techniczny stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa, wywiezienia gruzu, wyzbieraniu odpadów i wykoszeniu terenu.
5 27.01.11
Zdzisław
Pilarski
Interpelował w sprawie parkingu przy banku PKO w Szubinie. Zapytał, do kogo należy teren. Teren położony pomiędzy bankiem PKO a kościołem w części należy do Gminy Szubin (działki nr 1689/11 i 1689/15 o łącznej pow. 0,1254 ha), a pozostała część stanowiąca działkę nr 1689/16 o pow. 0,0734 ha jest własnością PZU S.A. Wspomniane działki znajdują się na obszarze objętym Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr XLVI/351/10 z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralno-zachodniej części miasta Szubina. Obecnie jego projekt jest na etapie uzgodnień z ustawowymi organami. Plan obejmuje powierzchnię ok. 20 ha. Projekt planu przewiduje przeznaczenie w/w terenu na cele parkingu. W celu realizacji ustaleń planu, gmina podejmie działania zmierzające do nabycia od PZU działki stanowiącej jej własność.
4 27.01.11
Zdzisław
Pilarski
Prośba o wzmocnienie nadzoru Policji na ogródkach działkowych w Szubinie. O wzmożenie kontroli okolic ogródków działkowych oraz terenu przy Nadleśnictwie Szubin na terenie Szubina wystąpiono do Komisariatu Policji w Szubinie. Z informacji uzyskanej od Komisariatu Policji w Szubinie wynika, że w miarę posiadanych sił i środków kontrole zostaną wzmożone.
3 27.01.11
Emil
Nowakowski
Interpelacja w sprawie zdewastowanych wiat i wzmożenia nadzoru Policji, w miejscowości Wymysłowo. Sposób realizacji interpelacji - punkt 1.
2 27.01.11
Teresa
Stachowiak
Interpelacja dot. interpelacji złożonej przez radną na sesji we wrześniu 2010 r. w sprawie przeglądu rowów melioracyjnych. Wyraziła niezadowolenia z powodu uzyskania odpowiedzi nie na temat i ponowiła interpelację. Burmistrz Szubina podczas sesji rady w dniu 27 stycznia 2011 r. odpowiadając na interpelację poinformował, że każdy obywatel może się zgłosić do starosty nakielskiego w sprawie odtworzenia rowów melioracyjnych lub innych urządzeń, które zostały zniszczone przez sąsiadów. Burmistrz zwrócił uwagę, że większość mieszkańców nie przyznaje się do tego, że na ich nieruchomościach były rowy. Jednakże w urzędzie marszałkowskim dostępna jest baza danych, w której ujęte są wszystkie rowy.
1 27.01.11
Teresa
Stachowiak
Interpelowała w sprawie bezpieczeństwa na gminnych terenach wiejskich. Wniosła o wzmożenie patroli Policji z uwagi na licznie dokonywane akty dewastacji mienia gminnego (wiaty). O wzmożenie kontroli okolic wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Szubin wystąpiono do Komisariatu Policji w Szubinie celem ograniczenia dewastacji wiat. Z informacji uzyskanej z Komisariatu Policji w Szubinie wynika, że kontrole zostaną wzmożone, jednak aby skutecznie przeciwdziałać niszczeniu wiat społeczeństwo winno być bardziej wrażliwe i ściśle współpracować z policją. Każda dewastacja wiat zgłaszana jest do firmy ubezpieczeniowej celem uzyskania odszkodowania. Należy jednak zaznaczyć, że większa kwota wypłat odszkodowania wiąże się z wyższą stawką ubezpieczenia wnoszoną przez gminę.

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (1 marca 2011)
Opublikował: Michał Moniak (8 marca 2011, 08:21:01)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (22 lutego 2012, 12:39:25)
Zmieniono: zaktualizowano rejestr

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6567