Protokół Nr XIII/11


Protokół Nr XIII/11
z XIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 października 2011 r.pobierz zeskanowany protokół (1662kB) pdf


1. Załącznik Nr 1 (188kB) pdf - Zawiadomienie o sesji.
2. Załączniki Nr 2-5 (256kB) pdf - Listy obecności.
3. Załącznik Nr 6 (357kB) pdf - Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 29 września 2011 r. do 25 października 2011 r.
4. Załącznik Nr 7 (122kB) pdf - Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. dot. złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Miejskiej w Szubinie za 2010 r.
5. Załącznik Nr 8 (175kB) pdf - Informacja Burmistrza Szubina z dnia 26 października 2011 r. dot. złożonych oświadczeń majątkowych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminą, osób prawnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za 2010 r.
6. Załącznik Nr 9 (1276kB) pdf - Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy i miasta Szubin za lata 2009-2010.
7. Załącznik Nr 10 (550kB) pdf - Informacja z realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w roku 2011.
8. Załącznik Nr 11 (277kB) pdf - Informacja Burmistrza Szubina o wydanych decyzjach dotyczących naliczeia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - "renta planistyczna" za okres od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r.
9. Załącznik Nr 12 - (część 1) (8548kB) pdf | (część 2) (7162kB) pdf - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Szubin w roku szkolnym 2010/2011.
10. Załącznik Nr 13 (189kB) pdf - Opinia o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz Sądu Rejonowego w Szubinie.
11. Załacznik Nr 14 - Uchwała nr XIII/76/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Szubinie i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2012-2015.
12. Załacznik Nr 15 (75kB) pdf - Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2012-2015 sporządzony na sesji Rady Miejskiej w Szubinie w dniu 26 października 2011 r.
13. Załącznik Nr 16 (188kB) pdf - Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Szubinie na kadencję 2012-2015 sporządzonych na sesji Rady Miejskiej w Szubinie w dniu 26 października 2011 r.
14. Załącznik Nr 17 - Uchwała nr XIII/77/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szubinie na kadencję 2012-2015.
15. Załącznik Nr 18 - Uchwała nr XIII/78/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2012-2015.
16. Załącznik Nr 19 - Uchwała nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
17. Załącznik Nr 20 - Uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2012 rok.
18. Załacznik Nr 21 - Uchwała nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
19. Załącznik Nr 22 - Uchwała nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.
20. Załącznik Nr 23 - Uchwała nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011–2039.
21. Załącznik Nr 24 - Uchwała nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wniesienia składników majątkowych mienia komunalnego w drodze aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie.
22. Załącznik Nr 25 - Uchwała nr XIII/86/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowalewo.
23. Załącznik Nr 26 - Uchwała nr XIII/87/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2012.
24. Załącznik Nr 27 - Uchwała nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty.
25. Załącznik Nr 28 - Uchwała nr XIII/88/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 118/14 w obrębie geodezyjnym Żurczyn, gmina Szubin.
26. Załącznik Nr 29 - Uchwała nr XIII/89/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 51 w obrębie geodezyjnym Tur, gmina Szubin.
27. Załącznik Nr 30 - Uchwała nr XIII/90/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 27/28 w obrębie geodezyjnym Pińsko, gmina Szubin.
28. Załącznik Nr 31 - Uchwała nr XIII/91/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 25/11 w obrębie geodezyjnym Chraplewo, gmina Szubin.
29. Załącznik Nr 32 - Uchwała nr XIII/92/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 6/11 w obrębie geodezyjnym Wrzosy, gmina Szubin.
30. Załącznik Nr 33 - Uchwała nr XIII/93/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 18/6 w obrębie geodezyjnym Stary Jarużyn, gmina Szubin.
31. Załącznik Nr 34 - Uchwała nr XIII/94/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach: 78/6 i 78/7 w obrębie geodezyjnym Zalesie, gmina Szubin.
32. Załącznik Nr 35 - Uchwała nr XIII/95/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 245 w obrębie geodezyjnym Szkocja, gmina Szubin.
33. Załącznik Nr 36 - Uchwała nr XIII/96/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 179/1 w obrębie geodezyjnym Kornelin, gmina Szubin.
34. Załącznik Nr 37 - Uchwała nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach: 307, 308, 309, 310, 311, 312 i 313 w obrębie geodezyjnym Małe Rudy, gmina Szubin.
35. Załącznik Nr 38 - Uchwała nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXIV/322/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Szubin oraz ustalenia jednolitych tekstów statutów sołectw.
36. Załącznik Nr 39 - Uchwała nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Skórzewo.

metryczka


Wytworzył: Marek Domżała (24 listopada 2011)
Opublikował: Michał Moniak (24 listopada 2011, 08:54:30)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (16 grudnia 2011, 07:31:01)
Zmieniono: dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1046