Protokół Nr XII/11


Protokół Nr XII/11
z XII sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2011 r.


Dnia 29 września 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w sali nr 31, przy ulicy Kcyńskiej 12 odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

godnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Protokolantem XII sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 12:20.

XII sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie - radny Marek Domżała wypowiadając słowa: ”Otwieram XII sesję Rady Miejskiej w Szubinie”.
Oświadczył, że zgodnie z listą obecności na ogólny stan radnych w XII sesji Rady Miejskiej w Szubinie uczestniczy 18 radnych. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, liczba radnych obecnych na sesji stanowi wymagane kworum pozwalające na podejmowanie ważnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Następnie przewodniczący obrad przywitał zaproszonych gości, przedstawicieli jednostek samorządowych, Burmistrza Szubina, przedstawicieli Policji, sołtysów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4, 5 do protokołu.

Przewodniczący obrad zaproponował na sekretarza obrad radnego Remigiusza Kasprzaka, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad XII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

Przewodniczący obrad zaproponowaną kandydaturę poddał pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 18 radnych.
Głosów za oddano – 18     Przeciw – 0     Wstrzymało się – 0.
Sekretarzem obrad XII sesji Rady Miejskiej w Szubinie został radny Kasprzak.

Przystąpiono do punktu trzeciego porządku obrad.

Radni nie mieli uwag do zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie porządku obrad i został on przyjęty jednogłośnie.

Proponowany porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Szubinie:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 31 sierpnia 2011 r. do 28 września 2011 r.
 6. Zgłaszanie przez radnych wniosków i interpelacji.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szubin, wykonaniu planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2011 r.
 8. Informacja z działalności świetlic wiejskich oraz z realizacji zadań z zakresu utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Brzózki gm. Szubin.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011 – 2039.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 13. Wolne głosy.
 14. Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

Przystąpiono do punktu czwartego porządku obrad.

Przewodniczący obrad poinformował, że zapoznał się z protokołem z XI sesji Rady Miejskiej w Szubinie i zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania, albowiem radni mieli możliwość i obowiązek wcześniejszego zapoznania się z jego treścią.

Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy są uwagi co do treści protokołu.

Uwag radnych nie było.

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie w którym rada przyjęła jednogłośnie protokół z XI sesji.

Przystąpiono do punktu piątego porządku obrad.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 31 sierpnia 2011r. do 28 września 2011r. przedstawił pan Ignacy Pogodziński – Burmistrz Szubina. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Pytań radnych odnośnie w/w sprawozdania nie było.

Na sesję rady dołączyła radna Elżbieta Dittrich. Jednocześnie liczba radnych na sesji uległa zmianie i wynosiła 19 radnych.

Przystąpiono do punktu szóstego porządku obrad.

Radni wnieśli następujące interpelacje:
Radny Pilarski podziękował Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Szubinie w imieniu mieszkańców Osiedla Bydgoskiego za dobrą współpracę.
Druga interpelacja radnego dotyczyła prośby o naprawienie schodów betonowych przed budynkiem urzędu.

Radna Stachowiak zapytała na jakim etapie jest przygotowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji ściekowej w Zamościu.

Radny Kasprzak zwrócił się z prośbą o przeniesienie trasy przejazdu autobusów PKS (dużych) z ul. Dąbrowskiego, Gen. Bema i Ogrodowej w Szubinie na inną trasę, ze względu na wąskie ulice i mało komunikacyjne skrzyżowanie.
Druga interpelacja radnego dotyczyła rozebrania budynku byłej wymiennikowni usytuowanego na Osiedlu Spółdzielczym w Szubinie (za blokiem nr 12 przy ul. Dąbrowskiego). Zaproponował przełożenie rurociągu cieplnego, biegnącego przez ten budynek poza jego obszar.

Interpelacja radnego Kaszewskiego dotyczyła przesunięcia istniejącej tablicy miejscowości Smolniki usytuowanej przy drodze wojewódzkiej nr 246 do granic administracyjnych wsi tj. do skrzyżowania z drogą biegnącą na Kornelin (w kierunku na Łabiszyn).

Interpelacja radnej Dittrich dotyczyła końcowego przystanku PKS w Szubinie. Radna zgłosiła, że mieszkańcy widzieliby inne rozwiązanie techniczne, niż obecne.
Następnie radna zapytała, dlaczego wykopuje się częściowo zazielenione drzewka (akacje) na ul. Jana Pawła II w Szubinie.
Trzecia poruszona kwestia radnej dotyczyła ponowienia interpelacji w sprawie remontu grzybka na parkingu przy ul. Jana Pawła II w Szubinie.

Radna Boruch poprosiła o wycięcie krzewów, które zachodzą na remontowaną drogę Dąbrówka Słupska – Wrzosy.

Radny Nowakowski poprosił o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle o wycięcie krzewów rosnących przy drodze powiatowej na końcu wsi Jarużyn, w kierunku lasu.

Radny Danielewski interpelował w sprawie działki nr 81 w Żędowie, która stanowi własność Skarbu Państwa i prawdopodobnie decyzją wojewody jest przekazana na rzecz gminy. Zapytał, co dalej z tą działką.
Następnie radny zgłosił interpelację dotyczącą zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej nr 5 na obwodnicy Szubina poprzez ustawienie znaków pionowych zakaz wyprzedzania i wymalowania poziomych linii ciągłych na łuku tej drogi pod wiaduktem drogi wojewódzkiej nr 246 (droga Szubin – Łabiszyn). Na łuku tej drogi dochodzi często do wypadków i kolizji drogowych włącznie ze skutkiem śmiertelnym, jaki miał miejsce w miesiącu wrześniu br.

Radny Głowacki zwrócił się do Komendanta Policji i zaapelował o podjęcie interwencji w sprawie „szaleńców” na motocyklach, jeżdżących na ul. Kcyńskiej w Szubinie w porze nocnej.

Więcej interpelacji radnych nie było.

Przystąpiono do punktu siódmego porządku obrad.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szubin, wykonaniu planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2011 r przedstawił Burmistrz Szubina. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Głos zabrał radny Głowacki i przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie odnośnie przedstawionej informacji. Treść stanowiska jest załącznikiem nr 8 do protokołu.
Uchwała Nr 16/I/2011 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Szubina informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku została zaopiniowana pozytywnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Na sesję rady dołączył radny Stanisław Wypych. W tym momencie obrad liczba radnych na sesji wynosiła 20.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w informację.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
Głosów za oddano - 20
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Rada Miejska w Szubinie przyjęła jednogłośnie pozytywnie informację burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szubin, wykonaniu planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2011 r.

Przystąpiono do punktu ósmego porządku obrad.

W tym miejscu głos zabrał pan Edmund Karnowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Szubinie i powiedział, że informację z działalności świetlic wiejskich oraz z realizacji zadań z zakresu utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej radni otrzymali wcześniej. Wobec powyższego przedstawił krótką informację uzupełniającą w w/w sprawie.
Pan Karnowski dodał, że należy zauważyć, iż duże zaangażowanie w utrzymaniu miejsc pamięci i cmentarzy ewangelickich wykazują sołectwa Brzózki, Małe Rudy czy Kowalewo. W wielu sołectwach, gdzie nie ma świetlic np. w Szkocji, Gąbinie czy Brzózkach działalność jest znaczna poprzez zintegrowanie społeczne tych wsi na różnego rodzaju spotkaniach, imprezach na wolnym powietrzu. Pan Karnowski wspomniał o plenerze rzeźbiarskim we wsi Brzózki zakończonym przy obecności ościennych wsi oraz władz samorządowych m.in. wojewody kujawsko – pomorskiego, przedstawicieli władz nakielskich i sejmiku wojewódzkiego – pani Silvany Oczkowskiej oraz przedstawicieli władz Szubina i radnych.
Po tej wypowiedzi głos zabrała radna Adamczewska i w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie podziękowała działaczom społecznym w sołectwach, gdzie nie ma świetlicy za zaangażowanie i pracę na rzecz mieszkańców. Radna zwróciła się do radnych o przyjęcie niniejszej informacji.
Tu głos zabrała radna Woźniak i zwróciła uwagę na brak w przedstawionej informacji danych o planach pracy świetlicy, uprawnieniach osób działających w świetlicy i frekwencji dzieci.
Więcej uwag radnych nie było.
Następnie przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w informację.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
Głosów za oddano - 20
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Rada Miejska w Szubinie przyjęła jednogłośnie pozytywnie informację z działalności świetlic wiejskich oraz z realizacji zadań z zakresu utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.

Przystąpiono do punktu dziewiątego porządku obrad.

Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Brzózki gm. Szubin.
Pytań radnych nie było.
Sekretarz obrad odczytał projekt w/w uchwały bez uzasadnienia.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
Głosów za oddano – 20
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 20 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr XII/73/11.
Uchwała i jej uzasadnienie stanowią załącznik nr 10 do protokołu.

Po tym, przewodniczący rady ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu rady panu Andrzejowi Wronie.
W tym momencie obrad liczba radnych na sesji ponownie uległa zmianie i wynosiła 19 radnych. Sesję rady opuścił przewodniczący rady pan Marek Domżała.

Przystąpiono do punktu dziesiątego porządku obrad.

Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok przedstawiła pani Wioletta Martek – Skarbnik Gminy.
Pani Martek powiedziała, że Minister Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększył część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale różne rozliczenia 75801 § 2920 o kwotę 30 000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanego obiektu przy Szkole Podstawowej w Królikowie. Po stronie dochodów budżetowych dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 286 184 zł oraz zwiększenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności o kwotę 5 295 zł i ze sprzedaży majątku w rozdziale 90095 § 0870 o kwotę 705 zł, dokonując jednocześnie zmniejszenia po stronie wydatków inwestycyjnych na kwotę 280 184 zł (budowa sieci wodoc. Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo o kwotę 3 132 zł, przebudowę ulicy Powst. Wlkp. o kwotę 25 025 zł, budowa drogi gminnej w miejscowości Zamość-Nadkanale o kwotę 29 450 zł, przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie o kwotę 222 577 zł). Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.52.2011 z dnia 14 września 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 24 700 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. W związku ze zmianą źródła finansowania przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie " po stronie dochodów przeniesiono kwotę 237 000 zł z § 6300 do § 6207, a finansowanie wkładu własnego po stronie wydatków w kwocie 680 000 zł przeniesiono z § 6050 do § 6059. W związku ze złożonym wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile o dofinansowanie inwestycji pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3 Maja w Szubinie" zgodnie z kosztorysem dokonano zmian polegających na zwiększeniu kwoty dofinansowania o 1995 zł w rozdziale 70095 § 6290 oraz zmniejszenia wkładu własnego po stronie wydatków o kwotę 73 486 zł. Dokonano zmniejszenia dofinansowania o kwotę 930 zł w rozdziale 85219 § 6207 inwestycji "Pod dobrą opieką - poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie" oraz zmniejszenia wkładu własnego po stronie wydatków o kwotę 15 567 zł.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków:
 • w rozdziale 60016 § 0490 z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) o kwotę 23 800 zł z przeznaczaniem na zakup usług remontowych,
 • w rozdziale 60016 § 6207 o kwotę 1 zł w związku zaokrągleniem kwoty dofinansowania,
 • w rozdziale 90019 § 2710 z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (unieszkodliwianie i wywóz azbestu).
 • w dochodach własnych o kwotę 234 561 zł z przeznaczeniem na:
  • dodatki mieszkaniowe w kwocie 163 045 zł,
  • na usługi w rozdziale transport 60016 § 4300 o kwotę 6 516 zł,
  • na DPS o kwotę 65 000 zł.
Podpisano aneks nr 1 do umowy WPW.I.3043-2-73-623/2010 na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie gm. Szubin" na podstawie którego dokonano zmniejszenia dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 365 654 zł w rozdziale 80101 § 6207 oraz środków własnych o kwotę 71 485 zł w rozdziale 80101 § 6059, po rozstrzygniętym przetargu na wykonanie robót modernizacyjnych.
Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:
 • w rozdziale 70005 dokonano przeniesienia z § 4530 kwotę 25 000 zł do § 4300 w celu zlecenia wycen nieruchomości oraz podziałów geodezyjnych,
 • z rozdziału 60016 § 4170 przeniesiono kwotę 3594 zł do rozdziału 90015 § 4300 na naprawę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szubin,
 • z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 5 300 zł z przeznaczeniem na zasoby komunalne w rozdziale 70095 § 4300 kwotę 3 300 zł i w rozdziale 92109 § 4300 kwotę 2 000 zł,
 • w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa przeniesiono z § 4590 i z § 4270 kwotę 5 000 zł do § 4530 podatek vat,
 • w rozdziale 75023 urzędy gmin przeniesiono z § 4010 kwotę 2 000 zł do § 4700 na szkolenia pracowników i do § 4300 w rozdziale 70005kwotę 2 500 zł,
 • w dziale 852 opieka społeczna dokonano przeniesienia z rozdziału 85219 § 4040 kwoty 11 617 zł do rozdziału 85228 § 4170 kwotę 9500 zł i do § 4110 kwotę 2117 zł,
 • w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni dokonano przeniesienia z § 4300 kwotę 5000 zł do § 4210 na zakup paliwa do kosiarek.
Powyższe zmiany w planowanych wydatkach spowodowane są koniecznością dokonania przeniesień w celu prawidłowej realizacji zadań.
Planowane przychody po zmianie wynoszą 12 371 794 zł. Planowane rozchody uległy zmniejszeniu o kwotę 210 020 zł i po zmianie wyniosą 2 839 368 zł, ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył część z trzech udzielonych pożyczek na następujące inwestycje:
 1. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie” 84 690 zł;
 2. "Termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie" 300 000 zł;
 3. "Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno - ekologicznego dla OSP w Rynarzewie" 68 000 zł,
co daje razem kwotę umorzenia 452 690 zł z czego umorzenie przypadające na 2011 rok wynosi 190 960 zł, a na 2012 rok wynosi 261 730 zł. Zmniejszenie spłaty kredytu o kwotę 19 060 zł w 2011 roku nastąpiło, w związku z podpisanym aneksem do umowy kredytu inwestycyjnego nr 2010/2966.
Pytań radnych nie było.
Sekretarz obrad odczytał projekt w/w uchwały bez uzasadnienia.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 19 radnych.
Głosów za oddano – 19
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Wiceprzewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 19 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr XII/74/11.
Uchwała i jej uzasadnienie stanowią załącznik nr 11 do protokołu.

Przystąpiono do punktu jedenastego porządku obrad.

Wiceprzewodniczący rady poprosił panią Wiolettę Martek – Skarbnik Gminy o uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011 – 2039.
Pani Martek powiedziała, że w załączniku nr 1 dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2011 rok z dnia 29 września 2011 roku. W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono rozchody:
- w 2011 roku o kwotę umorzenia 190 960 zł oraz kwotę 19 060 zł wynikającą z aneksu nr 1 do umowy kredytu inwestycyjnego nr 2010/2966 zaciągniętego w 2010 roku na budowę sali gimnastycznej w Królikowie i Orlika w Rynarzewie, co daje kwotę zmniejszenia 210 020 zł;
- w 2012 roku zmniejszono spłaty o 261 730 zł z tytułu umorzenia części z trzech pożyczek i o kwotę 38 120 zł z tytułu wyżej wspomnianego aneksu do umowy kredytowej, co daje razem kwotę zmniejszenia 299 850 zł;
- w 2013 roku o kwotę 38 120 zł;
- w 2014 roku o kwotę 38 120 zł;
- w 2015 roku o kwotę 38 113 zł.
Skarbnik Gminy dodała, że jeżeli chodzi o załącznik nr 2, w którym zawarte są przedsięwzięcia to jest on zgodny z załącznikiem nr 3 z wieloletnich planów inwestycyjnych, gdzie zostały zmienione kwoty nakładów oraz kwoty planowanych wydatków na te inwestycje.
Pytań radnych nie było.
Sekretarz obrad odczytał projekt w/w uchwały bez uzasadnienia.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 19 radnych.
Głosów za oddano – 19     Przeciw – 0     Wstrzymało się – 0.
Wiceprzewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 19 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr XII/75/11.
Uchwała i jej uzasadnienie stanowią załącznik nr 12 do protokołu.

Przystąpiono do punktu dwunastego porządku obrad.

Odpowiedzi na interpelację udzielił Burmistrz Szubina.

Radnemu Pilarskiemu odnośnie podziękowania za dobrą współpracę z Wydziałem GKM Urzędu Miejskiego w Szubinie burmistrz podziękował za pozytywną ocenę pracy w/w wydziału.
Odnośnie drugiej interpelacji radnego dotyczącej prośby o naprawienie schodów betonowych przed budynkiem urzędu pan Pogodziński odpowiedział, że jest na etapie konsultacji spraw związanych z dokumentacją projektową na remont elewacji i termomodernizację budynku głównego urzędu. Realizacja interpelacji radnego nastąpi przy realizacji w/w projektu, chyba, że zajdzie potrzeba awaryjnego wykonania wspomnianych schodów wcześniej.

Radnej Stachowiak, która zapytała, na jakim etapie jest przygotowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji ściekowej w Zamościu burmistrz odpowiedział, że dokumentacja jest u pana starosty i czekamy na wydanie pozwolenia na budowę.

Radnemu Kasprzakowi, który zwrócił się z prośbą o przeniesienie trasy przejazdu autobusów PKS (dużych) z ul. Dąbrowskiego, Gen. Bema i Ogrodowej w Szubinie na inną trasę Burmistrz Szubina odpowiedział, że ma nadzieję, że problem zostanie rozwiązany gdy zostanie oddany do użytku przystanek PKS przy ul. Paderewskiego, Sędziwoja Pałuki.
Odnośnie drugiej interpelacji radnego, która dotyczyła rozebrania budynku byłej wymiennikowni usytuowanego na Osiedlu Spółdzielczym w Szubinie burmistrz odpowiedział, że będzie rozmawiał w tej sprawie z firmą KPEC Bydgoszcz. Dodał, że przełożenie rurociągu cieplnego, biegnącego przez ten budynek poza jego obszar i likwidacja tego budynku to duży koszt i są możliwe dopiero w roku 2012.

Radnemu Kaszewskiemu odnośnie interpelacji w sprawie przesunięcia istniejącej tablicy miejscowości Smolniki usytuowanej przy drodze wojewódzkiej nr 246 do granic administracyjnych wsi burmistrz powiedział, że to sprawa oczywista i wystąpi do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zmianę.

Na interpelację radnej Dittrich, która dotyczyła końcowego przystanku PKS w Szubinie burmistrz odpowiedział, że rozważane były różne koncepcje tego przystanku, jednak możliwości są ograniczone powierzchnią działki. Przystanek jest zaprojektowany i wykonany zgodnie z przepisami i możliwością umiejscowienia go na w/w działce.
Odnośnie wykopanych częściowo zazielenionych drzew (akacji) na ul. Jana Pawła II w Szubinie burmistrz odpowiedział, że fachowcy twierdzą, że drzewa te na wiosnę już nie odżyją.
W sprawie trzeciej dotyczącej prośby o remont grzybka na parkingu przy ul. Jana Pawła II pan Pogodziński odpowiedział, że gdy będą pieniądze, to grzybek będzie naprawiony. Na dzień dzisiejszy nie ma pieniędzy.

Radnej Boruch, która poprosiła o wycięcie krzewów przy drodze Dąbrówka Słupska – Wrzosy burmistrz odpowiedział, że sprawa zostanie załatwiona.

Radnemu Nowakowskiemu w sprawie krzewów rosnących przy drodze powiatowej na końcu wsi Jarużyn, w kierunku lasu burmistrz odpowiedział, że wystąpi do starosty z prośbą o wycięcie krzewów.

Radnemu Danielewskiemu, który zgłosił interpelację dotyczącą zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej nr 5 na obwodnicy Szubina pan Pogodziński odpowiedział, że wystąpi do GDDKiA z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa o rozważenie możliwości zmiany organizacji ruchu poprzez wymalowanie linii ciągłej na łuku przedmiotowej drogi tj. 300 m przed wiaduktem od strony Kowalewa.
Odnośnie interpelacji radnego w sprawie działki nr 81 w Żędowie, która stanowi własność Skarbu Państwa i prawdopodobnie decyzją wojewody jest przekazana na rzecz gminy burmistrz odpowiedział, że w momencie przejęcia działki przez gminę zostaną odtworzone na nowo granice tej działki i łącznie z radą sołecką podjęte będą stosowne decyzje o sposobie zagospodarowania.

Radnemu Głowackiemu w sprawie „szaleńców” na motocyklach, jeżdżących na ul. Kcyńskiej w Szubinie w porze nocnej burmistrz odpowiedział, że sprawę wyjaśni obecny na sali Komendant Komisariatu Policji w Szubinie.

Na tym Burmistrz Szubina odpowiedzi na interpelacje radnych zakończył.

Przystąpiono do punktu trzynastego porządku obrad.

W wolnych głosach jako pierwszy wystąpił pan Mirosław Rzeszowski – Dyrektor Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie i poinformował obecnych jako Prezes Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego, że 21 września 2011 r. zostało odsłonięte miejsce pamięci na dawnym cmentarzu żydowskim w Szubinie. Podziękował władzom Szubina za pomoc w tej sprawie.

Następnie wystąpiła mieszkanka Szubina i zapytała, kiedy będzie przeprowadzony remont na ul. Kcyńskiej 33 w Szubinie.

Radna Hanna Adamczewska wnioskowała o częstsze kontrole piesze Policji w mieście. Powiedziała, że pamięta taką kadencję, gdzie Policja składała raz w roku radzie sprawozdanie ze swej działalności. Radna zasugerowała, żeby może powrócić do takiej tradycji.

Sołtys sołectwa Małe Rudy pan Mariusz Buczkowski odniósł się do informacji z działalności świetlic wiejskich oraz z realizacji zadań z zakresu utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej. Poinformował, że cmentarz ewangelicki w Małych Rudach w ramach czynu społecznego był odnowiony kilka lat temu i jest do tej pory utrzymywany w należytym stanie. Ponadto przypomniał, że wieniec dożynkowy Małych Rud zdobył I miejsce na dożynkach wojewódzkich.

Radna Teresa Stachowiak odniosła się do interpelacji radnego Kasprzaka w sprawie przeniesienia trasy przejazdu autobusów PKS (dużych) z ul. Dąbrowskiego, Gen. Bema i Ogrodowej w Szubinie i powiedziała, że nie zgadza się z propozycją radnego i przystanek jej zdaniem powinien pozostać.

Radna Elżbieta Dittrich poparła zdanie radnej Stachowiak oraz zaproponowała, żeby przewoźnicy utrzymali kursy autobusów i busów w godz. od 20:00 do 22:30 z Bydgoszczy do Szubina.

Sołtys sołectwa Rynarzewo pan Paweł Wuka wnioskował w imieniu mieszkańców sołectwa o założenie lampy na nowym osiedlu przy lesie na ul. Noteckiej. Druga poruszona sprawa dotyczyła świetlicy w Rynarzewie. Sołtys zapytał, dlaczego zaprzestano tam remontu.

Ponownie głos zabrał sołtys Buczkowski i wnioskował o zwiększenie etatów w Policji, co skutkowałoby podniesieniem liczby patroli na terenie gminy Szubin.

Następnie głos zabrał pan Arkadiusz Szczech - Komendant Komisariatu Policji w Szubinie i powiedział, że Policja na bieżąco prowadzi analizę stanu bezpieczeństwa. Monitorowane są miejsca i obszary, gdzie występują zagrożenia. Spostrzeżenia i uwagi radnych Policja bierze pod uwagę i w toku planowania służb są one uwzględniane. Głównym celem w patrolach są patrole piesze, ale należy wziąć pod uwagę strukturę gminy. Policja podjęła działania i zwiększyła patrole na wylotach z obwodnicy, jak i na samej trasie krajowej.

Sołtys sołectwa Grzeczna Panna pan Przemysław Kozłowski podziękował radnym za wsparcie za zaangażowanie w sprawy sołectwa i wnioskował, aby w roku 2012 wykonać toaletę w świetlicy sołectwa.

Sołtys sołectwa Szkocja pani Ewa Myśliwiec wnioskowała, aby autobus szkolny mógł wjechać na Nowe Osiedle w Szkocji, by bezpiecznie zabrać dzieci do szkoły. Ponadto pani sołtys zwróciła się z prośbą o przyśpieszenie budowy świetlicy wiejskiej w Szkocji.

Sołtys sołectwa Rynarzewo pan Paweł Wuka zwrócił uwagę na brak połączenia komunikacyjnego z miejscowości Rynarzewo z ul. Powstańców Wlkp. do Szkocji i konieczność wykupu gruntów prywatnych, które umożliwią to połączenie.

Następnie głos zabrał pan Leszek Gutkowski – radny powiatu i przekazał krótką informację o realizacji zadań powiatu na terenie gminy Szubin. Poinformował obecnych, że odbył się przetarg na salę gimnastyczną przy Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie i planowane jest na dzień 1 września 2012 roku otwarcie sali. Będzie realizowana inwestycja drogi Małe Rudy – Łabiszyn oraz Samoklęski – Zamość. Został sprzedany budynek przy ul. Ogrodowej w Szubinie, który był własnością starostwa. Na zakończenie dodał, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach w gminie Szubin to niestety zdarzeń jest coraz więcej.

Głos zabrał pan Mariusz Piotrkowski – Zastępca Burmistrza Szubina i odpowiedział na zapytanie mieszkanki Szubina w sprawie remontu na ul. Kcyńskiej 33 w Szubinie. Wiceburmistrz powiedział, że urząd chciał zrobić remont w tym roku, ale pieniądze zostały przeznaczone na remont mieszkania przy ul. Browarnej, ponieważ awaria spowodowała zagrożenie dla bezpieczeństwa lokatorów. Gdy tylko środki finansowe gminy pozwolą remont na ul. Kcyńskiej 33 zostanie wykonany. Jest to dla nas priorytet, zakończył zastępca burmistrza.

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie pan Andrzej Wrona zakończył XII sesję Rady Miejskiej w Szubinie.Protokolant

Izabela Mężykowska
Przewodniczący obrad

Marek Domżałapobierz zeskanowany protokół (959kB) pdf


1. Załączniki Nr 1-5 (338kB) pdf - Zawiadomienie o sesji oraz listy obecności.
2. Załącznik Nr 6 (223kB) pdf - Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od 31 sierpnia 2011 r. do 28 września 2011 r.
3. Załącznik Nr 7 (178kB) pdf - Informacja o wykonanym budżecie Gminy za I półrocze w 2011 r.
4. Załącznik Nr 8 (44kB) pdf - Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie informacji o wykonanym budżecie Gminy za I półrocze w 2011 r.
5. Załącznik Nr 9 (214kB) pdf - Uchwała Nr 16/I/2011 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 września 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Szubina informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku.
6. Załącznik Nr 10 - Uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Brzózki gm. Szubin.
7. Załącznik Nr 11 - Uchwała nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.
8. Załącznik Nr 12 - Uchwała nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039.

metryczka


Wytworzył: Marek Domżała (25 października 2011)
Opublikował: Michał Moniak (25 października 2011, 15:08:09)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (16 listopada 2011, 08:40:57)
Zmieniono: dodano odnośniki do załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1158