Protokół Nr XI/11


Protokół Nr XI/11
z XI sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.


Dnia 31 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w sali nr 31, przy ulicy Kcyńskiej 12 odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem pracownika Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Protokolantem XI sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 13:00.

XI sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie - radny Marek Domżała wypowiadając słowa: ”Otwieram XI sesję Rady Miejskiej w Szubinie”.
Oświadczył, że zgodnie z listą obecności na ogólny stan radnych w XI sesji Rady Miejskiej w Szubinie uczestniczy 21 radnych. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, liczba radnych obecnych na sesji stanowi wymagane kworum pozwalające na podejmowanie ważnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Następnie przewodniczący obrad przywitał zaproszonych gości, przedstawicieli jednostek samorządowych, Burmistrza Szubina, przedstawicieli Policji, sołtysów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie.
Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4, 5 do protokołu.

Przewodniczący obrad zaproponował na sekretarza obrad radnego Remigiusza Kasprzaka, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad XI sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
Przewodniczący obrad zaproponowaną kandydaturę poddał pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21    Przeciw – 0    Wstrzymało się – 0.
Sekretarzem obrad XI sesji Rady Miejskiej w Szubinie został radny Kasprzak.

Przystąpiono do punktu trzeciego porządku obrad.

Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem do radnych, czy mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Proponowany porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Szubinie:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z IX i X sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 26 lipca 2011r. do 30 sierpnia 2011r.
 6. Zgłaszanie przez radnych wniosków i interpelacji.
 7. Informacja z przygotowania placówek szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającym w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Szubinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w NZOZ „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” sp. z o.o w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bydgoskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kcyńskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Spółdzielczego.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011 – 2039.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawki opłaty za korzystanie z szaletów publicznych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Kujawsko–Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o wartości przekraczającej 100.000 zł.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 22. Wolne głosy.
 23. Zakończenie XI sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
Uwag radnych do proponowanego porządku obrad nie było.


:::ciąg dalszy w przygotowaniu:::pobierz zeskanowany protokół (1719kB) pdf


1.  Załącznik Nr 1 (93kB) pdf - Zawiadomienie o sesji.
2.  Załącznik Nr 2 (62kB) pdf - Lista obecności Radnych.
3.  Załącznik Nr 3 (112kB) pdf - Lista obecności zaproszonych gości.
4.  Załącznik Nr 4 (59kB) pdf - Lista obecności Sołtysów.
5.  Załącznik Nr 5 (21kB) pdf - Lista obecności Przewodniczących Zarządów Osiedli.
6.  Załącznik Nr 6 (61kB) pdf - Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowego punktu.
7.  Załącznik Nr 7 (224kB) pdf - Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od 26 lipca 2011 r. do 30 sierpnia 2011 r.
8.  Załącznik Nr 8 (432kB) pdf - Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2011/2012 oraz funkcjonowania przedszkoli w gminie Szubin.
9. Załącznik Nr 9 - Uchwała nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającym w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Szubinie
10. Załącznik Nr 10 - Uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia w NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
11. Załącznik Nr 11 - Uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
12. Załącznik Nr 12 - Uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bydgoskiego
13. Załącznik Nr 13 - Uchwała nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kcyńskiego
14. Załącznik Nr 14 - Uchwała nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego
15. Załącznik Nr 15 - Uchwała nr XI/65/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Spółdzielczego
16. Załącznik Nr 16 - Uchwała nr XI/66/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
17. Załącznik Nr 17 - Uchwała nr XI/67/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie gwarancji zapłaty za wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Rynku i przyległych ulic (Św. Marcina, Młyńskiej, Kilińskiego, Wyzwolenia, Szkolnej, Plac Kościelny) wraz z poprawą gospodarki wodnościekowej w Szubinie"
18. Załącznik Nr 18 - Uchwała nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok
19. Załącznik Nr 19 - Uchwała nr XI/69/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039
20. Załącznik Nr 20 - Uchwała nr XI/70/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 w sprawie uchwalenia stawki opłaty za korzystanie z szaletów publicznych
21. Załącznik Nr 21 - Uchwała nr XI/71/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego "Salutaris"
22. Załącznik Nr 22 - Uchwała nr XI/72/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o wartości przekraczającej 100.000,- zł

metryczka


Wytworzył: Marek Domżała (27 września 2011)
Opublikował: Michał Moniak (28 września 2011, 09:04:19)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (24 października 2011, 13:15:30)
Zmieniono: dodano załączniki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1097