Protokół Nr X/11


Protokół Nr X/11
z X sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 lipca 2011 r.


Dnia 26 lipca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w sali nr 31, przy ulicy Kcyńskiej 12 odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem pracownika Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Protokolantem X sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Danuta Kamińska – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 12:30.

X sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie - radny Marek Domżała wypowiadając słowa: ”Otwieram X sesję Rady Miejskiej w Szubinie”.
Oświadczył, że zgodnie z listą obecności na ogólny stan radnych w X sesji Rady Miejskiej w Szubinie uczestniczy 19 radnych. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, liczba radnych obecnych na sesji stanowi wymagane kworum pozwalające na podejmowanie ważnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Następnie przewodniczący obrad przywitał zaproszonych gości, Burmistrza Szubina, przedstawicieli Policji na czele z panem komendantem Arkadiuszem Szczechem, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli prasy oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie.
Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4, 5 do protokołu.

Przewodniczący obrad zaproponował na sekretarza obrad radnego Andrzeja Wronę, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad X sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
Po przeprowadzonym głosowaniu radni jednogłośnie przyjęli kandydaturę Andrzeja Wrony na sekretarza obrad.

Przystąpiono do punktu trzeciego porządku obrad.

Radni nie mieli uwag do zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie porządku obrad i został on przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 22 czerwca 2011 r. do 25 lipca 2011 r.
 5. Zgłaszanie przez radnych wniosków i interpelacji.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2011 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie gminy Szubin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Szubin.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 11. Wolne głosy.
 12. Zakończenie X sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

Przystąpiono do punktu czwartego porządku obrad.

Przewodniczący obrad poprosił Burmistrza Szubina o informację z działalności międzysesyjnej w okresie od 22 czerwca 2011 r. do 25 lipca 2011 r. Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Dodatkowo Burmistrz powiedział, że w międzyczasie odbyło się kilka aktów notarialnych m.in. 27 czerwca 2011 r. zawarto akt notarialny dotyczący nabycia do zasobu Gminy Szubin nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 549/36 i 549/69 o łącznej powierzchni 0,0318ha położonej w Rynarzewie za cenę 20228 zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Przylesie” w Rynarzewie gmina Szubin, uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/281/06 Rady Miejskiej w Szubinie, przedmiotowe działki stanowią część terenu oznaczonego jako 27 b.KX – ciąg pieszo-rowerowy, przeznaczony na cel publiczny. Odbył się również przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 28/3 o łącznej powierzchni 1,26000ha, położonej w Mąkoszynie. Wylicytowany czynsz dzierżawny wyniósł 260 zł. W dniu 4 lipca 2011 podpisano akt notarialny dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 251/35 o powierzchni 1286m2, przy ulicy Gen. Józefa Bema w Szubinie za kwotę 19262 zł na rzecz użytkownika wieczystego. W dniu 22 lipca odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1139, położonej przy ulicy Dworcowej w Szubinie o powierzchni 900m2. Wylicytowana cena sprzedaży, łącznie z watem wyniosła 47970 zł. Poza tym Burmistrz poinformował o ogólnych wynikach wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 r. Powiedział, że dochody ogółem na plan wg uchwał Rady na 2011 r. wynoszące prawie 61 mln zł zostały wykonane w wysokości 50,82%, z czego dochody majątkowe w wysokości 20,67%, dochody bieżące 55,56%, a dochody własne gminy 58,56%. Praktycznie wszędzie dochody kwalifikują się powyżej 50%, z wyjątkiem udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, gdzie ten wskaźnik wynosi 44,15%. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w 61,54%, część wyrównawcza oraz część równoważąca subwencji w 50%. Wydatki ogółem stanowią i zostały wykonane w 43,84%, to przy dochodach 50,82% mamy mniejsze wykonanie. Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycji na plan 17.830,076 wynosi 3.026,649,55, co stanowi 16,97%, natomiast wydatki bieżące 52,92%. Wynik finansowy na deficyt zaplanowany w tym roku na 9.532,426.00 zł został wykonany na plus w wysokości 79825,40. Na koniec pierwszego półrocza 2011 r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.537.194,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 214685,88 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 2.833.792,19 zł oraz w BGK Piła na kwotę 200000 zł. Zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym na kwotę 1.500000 zł. Gmina Szubin na koniec pierwszego półrocza 2011r. Nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji. W ogólnej kwocie 415092,04 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń, umorzenia stanowią kwotę 163.991,42 zł, odroczenia stanowią 88492,62 zł, a ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej wynoszą 162608,00 zł.
Zadłużenie gminy wynosi 14.875350,72 zł, z czego kredyty stanowią 10.312129,06 zł i pożyczki szczególnie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 4.563221,66 zł. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że sytuacja finansowa gminy jest w miarę możliwości stabilna, nic nam nie grozi i w dalszym ciągu brakuje nam zwiększonych dochodów”.

Pytań radnych odnośnie w/w sprawozdania nie było.

Przystąpiono do punktu piątego porządku obrad.

Radni wnieśli następujące interpelacje:
 1. radny Zdzisław Pilarski – Interpelacja dotyczyła dopłaty za ciepłą wodę w blokach przy ulicy Broniewskiego. Pan Pilarski zapytał, czy Burmistrz umorzy część lub całość sumy, którą muszą ponieść mieszkańcy. Radny podniósł także sprawę kosztów adaptacji budynku starego „Zenitu” na mieszkania socjalne.
 2. radna Teresa Stachowiak - Interpelacja dotyczyła stanu dróg w Zamościu, które po ostatnich ulewach były w katastrofalnym stanie i w niektórych miejscach nie szło nimi przejechać. Radna wnioskowała o doraźne rozwiązanie, aby pomóc mieszkańcom zalewanych ulic.
 3. radny Tomasz Wachowiak – Interpelacja dotyczyła rozgraniczenia drogi w Żędowie, wytyczenia granic, w związku z coraz większym ruchem na danej drodze.
 4. radny Andrzej Wrona – Interpelacja dotyczyła stworzenia przy szpitalu lądowiska dla helikoptera. Radny powiedział, że „ostatnio ukazały się przepisy, które dotyczą danych technicznych dotyczących lądowisk helikopterów, samolotów itd”. Miejsce w którym lądują helikoptery przy szubińskim szpitalu nie spełnia już żadnej normy. Ostatnio były nawet duże trudności, aby zabrać chorego, czy przetransportować go ze szpitala. Zaznaczył, że jest to zadanie Nowego Szpitala i Starostwa, ale z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców gminy, zapytał Burmistrza „czy nie byłby tak uprzejmy i pomyślał jak wspólnie to zadanie zrealizować, żeby tą sytuację po prostu jakoś na dzień dzisiejszy polepszyć, tak abyśmy mogli spać spokojnie, że jak będzie trzeba, to helikopter bezpiecznie wyląduje i zabierze chorego.”
 5. radna Hanna Adamczewska – Poruszyła kilka kwestii m.in. zapytała, czy w ramach dużego projektu związanego z rewitalizacją rynku, jest przewidziane zamontowanie choćby najtańszego monitoringu, który poprawiłby bezpieczeństwo. Druga kwestia związana była z biało-czerwonymi barierkami znajdującymi się przy rynku, które według radnej nie sprzyjają dobremu wizerunkowi rynku. Kolejna sprawa dotyczyła ustawienia znaków, które ograniczyłyby ruch samochodów ciężarowych na ulicy łączącej ulicę Kochanowskiego z ulicą Nakielską.
 6. radny Tomasz Kaszewski – Odniósł się do sprawy kąpieliska w Wąsoszu, zapytał czy jest to kąpielisko strzeżone, czy tylko i wyłącznie miejsce przeznaczone do kąpieli bez nadzoru ratowników.
  Drugim tematem poruszonym przez radnego była sprawa Białego Orlika. Radny zapytał, czy Gmina przystąpi do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski, gdzie można otrzymać połowę kwoty potrzebną na realizację projektu.
 7. radna Elżbieta Dittrich – Poruszyła kwestię umorzenia podatków. Drugą sprawą poruszoną przez radną był Rynek. Zwróciła uwagę na to, że w budżecie muszą się znaleźć pieniądze, aby Rynek stał się bardziej kolorowy, przyjazny dla otoczenia.
 8. radna Maria Pianko – Poparła wypowiedzi radnych odnośnie umorzenia podatków, zwróciła także uwagę na zły stan dróg, a także przypomniała o kostce brukowej, która czeka na założenie.
 9. radny Roman Danielewski – Podziękował za należyty stan drogi rowerowej Kowalewo-Wąsosz, a także poprosił o odpowiednie zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów czterokołowych. Radny poruszył także kwestię startu Burmistrza w wyborach do Sejmu.
 10. radny Zdzisław Pilarski – Odniósł się do sprawy umorzeń podatków dla dużych przedsiębiorców. Powiedział, że zgadza się z tym, że podatki należy umarzać, ale nie ciągle tym samym osobom.
 11. radna Beata Woźniak – Poruszyła problem odwodnienia ulicy Słonecznej i Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie.

Przystąpiono do punktu szóstego porządku obrad.

W sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2011 r. głos zabrała pani Skarbnik Wioletta Martek. W uzasadnieniu powiedziała, że otrzymaliśmy dwie decyzje od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu zwiększenia dotacji celowych na 2011 rok w dziale pomoc społeczna, na zasiłki okresowe i na usługi opiekuńcze i miejsce zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto przedstawiła zmiany które były ujęte w uzasadnieniu. Powiedziała, że prezes Głównego Urzędu Statystycznego zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. o kwotę 13977 zł. Następnie zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale pozostała działalność w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy z gminą Nakło na realizację projektu „Labirynty wiedzy”. Zwiększono także plan dotacji i wydatków w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3000 zł, w związku ze zmianą finansowania ze środków unijnych inwestycji pn. „Pod dobrą opieką – poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie”. W rozdziale pozostała działalność, w dziale administracja publiczna zwiększono o kwotę 9519 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód i zakup skradzionego wyposażenia w Zespole Szkół w Szubinie. W rozdziale dywidendy zwiększono o kwotę 158059 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność w rozdziałach: remonty dróg gminnych, na usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych, na remonty zasobów komunalnych, a także na usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich. Pani Skarbnik ponadto powiedziała, że dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków, z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 5000 zł do rozdziału 75405 na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i paliwa do radiowozów na potrzeby Komisariatu Policji w Szubinie, do rozdziału 80195 kwotę 1000 zł na stypendium naukowe i do rozdziału 75412 kwotę 2000 zł dla OSP Królikowo na zakup systemu powiadamiania sms-owego i sprzęt pożarniczy. Kolejna zmiana to z rozdziału drogi publiczne gminne przeniesiono kwotę 36010 zł do rozdziału 92109 na inwestycje pn „Bliżej gwiazd” remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia oraz do rozdziału 92601 kwotę 1010 zł w związku ze zmianą stawki vat na zapłatę za dokumentację na basen dla końcowej płatności wynikającej z umowy należnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Ponadto dokonano przeniesień w rozdziale 75023 przeniesiono kwotę 548 zł do rozdziału 90001 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu opłaty za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2011 roku, termin płatności przypada do 31 lipca 2011 roku oraz kwotę 800 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Następnie Pan przewodniczący Marek Domżała zapytał, czy są pytania do Pani Skarbnik do uzasadnienia uchwały.

Radna Elżbieta Dittrich – stwierdziła, że pytań nie ma, że każda komisja rady miała swoje spotkanie i wszystko zostało dokładnie omówione i wyjaśnione.

Ponieważ pytań więcej nie było Marek Domżała poprosił Sekretarza Andrzeja Wronę o przeczytanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
Głosów za oddano – 20
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.

Przewodniczący obrad stwierdził, że że Rada Miejska w Szubinie w obecności 20 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie, która została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr X/56/11. Uchwała i jej uzasadnienie stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

Przystąpiono do punktu siódmego porządku obrad.

Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039 również przedstawiła pani Wioletta Martek, która powiedziała, że w załączniku nr 1 do projektu uchwały zmieniającą wieloletnią prognozę finansową, która jest konsekwencją zmiany uchwały budżetowej, gdzie kolumna prognoza 2011 została poprawiona o kwoty, które są w obecnie obowiązującej uchwale budżetowej, natomiast pozostałe zmiany, będącej w pierwotnej wersji uzasadnienia pozostały bez zmian. Ponadto w załączniku nr 2 dotyczącej wykazu przedsięwzięć w części 1a dotyczącej programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, dokonano zmiany limitu wydatków, w ramach realizacji zadania pn. „Labirynty wiedzy” - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji podwyższono kwotę limitów o 1100 zł w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy, jak również podwyższono limit na wydatki o kwotę 3000 zł w programie „Pod dobrą opieką” - poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie. W części 1 c dotyczącej programów, projektów na pozostałe zadania w ramach wydatków majątkowych naniesiono zmiany wg załącznika nr 3 uchwały budżetowej wg limitów na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2014. W części 2 dotyczącej umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zwiększono limit o kwotę 491,81 zł w związku ze zmianą stawki podatku Vat w umowie dotyczącej podziału geodezyjnego.

Następnie Sekretarz Andrzej Wrona przeczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
Głosów za oddano – 20
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 20 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie, która została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr X/57/11. Uchwała i jej uzasadnienie stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

Przystąpiono do punktu ósmego porządku obrad.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie gminy Szubin.

Głos zabrał pan Andrzej Wrona, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego, „Zostałem poproszony przez przewodniczącą komisji panią Beatę Woźniak, o wyrażenie opinii Komisji Gospodarki Komunalnej na temat przedstawionego projektu. Pani Beata Woźniak jest pracownikiem KPWiK Sp. z o.o. i nie chciała zabierać głosu w w/w sprawie, ponieważ nie chciała być posądzona o stronniczość. Pan Wrona w kilku słowach powiedział co działo się na komisji, która odbyła się dnia 18.07.2011r. i była komisją bardzo burzliwą. Trwała prawie 3,5 godziny.

Pan Wrona powiedział, że „po szeregu wyjaśnieniach jakie pokazał pan Dyrektor przedsiębiorstwa, który był obecny na posiedzeniu tej komisji i po przeanalizowaniu wszystkich materiałów, jakie zostały nam dostarczone, tak przed komisją, jak i w trakcie jej trwania, trzeba powiedzieć, że ze strony czysto formalnej, czyli wyliczenia, my nie mamy żadnych uwag. Ta zwyżka wody i zwyżka ścieków jest nieuchronna, a wynika z tego że gmina w pewnym momencie wycofała się w ogóle z dotowania jej, zresztą taka była wola Rady i do tego przez lata się dążyło, ażeby każdy płacił, jak to się mówi „za siebie”. No a w tej chwili z uwagi na to, że gmina przekazała dość spory majątek na rzecz tegoż przedsiębiorstwa, wiadomo firma musi od tego płacić podatek, musi odprowadzać amortyzację, no i cyfry, liczby są takie jakie są. My, co do sposobu wyliczenia, jako komisja nie wnosiliśmy żadnych zastrzeżeń. Muszę powiedzieć, że zapoznaliśmy się również z opinią pana Burmistrza, która też była pozytywna. Natomiast w toku tejże komisji, to muszę powiedzieć, że jako radni czujemy się, powiem szczerze, ubezwłasnowolnieni, ponieważ ustawodawca w moim odczuciu, i nie tylko moim, ale koleżanek i kolegów, którzy byli na komisji, tak to fantastycznie skonstruował, tą swoją ustawę, żeby to ludzie mieli pretensje do poszczególnych radnych, czyli do Rady. Rada jako taka, jeżeli nie stwierdzi, że firma posługuje się jakimiś fałszywymi danymi, że popełniła błędy merytoryczne w wyliczeniu,nie może taryfy odrzucić. Rada może tą taryfę zatwierdzić, a jeśli jej nie zatwierdzi to w myśl ustawy ona i tak po 70 dniach zacznie wszystkich obowiązywać i to trzeba jasno i wyraźnie całemu społeczeństwu powiedzieć. Także stanowisko komisji było takie. Każdy ma tutaj dzisiaj prawo głosować jak zechce, będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem. Natomiast jako cała komisja od strony czysto formalnej nie wnosimy do tego żadnej pretensji”.

Pan Przewodniczący Marek Domżała otworzył dyskusję.

Radny Kasprzak powiedział, że trudno mu się ustosunkować do kosztów, gdyż one takie są i będą, zapytał co trzeba by było zrobić, aby ta taryfa obowiązywała od początku kwartału.

Radny Głowacki odniósł się do wniosku radnego Kasprzaka dotyczącego terminu wprowadzenia podwyżki. Dodał, że jeśli tego nie może zrobić przedsiębiorstwo to chociaż niech zajmie się tym spółdzielnia mieszkaniowa np. poprzez spisanie liczników na koniec sierpnia, aby było to rzetelne.

Radna Adamczewska poprosiła, aby w opisach dla radnych znalazły się ze strony wodociągów pokazane oszczędności w kosztach ogólnozakładowych. Radna dodała także, że do 2015 roku wodociągi i wszystkie środowiska powyżej 2000 mieszkańców muszą zostać skanalizowane, czego wymaga od nas Unia, w przeciwnym wypadku brak kanalizacji będzie oznaczał wielkie kary i chcąc tego uniknąć musimy teraz ponosić koszty, ale chcemy mieć pewność, że wodociągi zrobiły wszystko żeby te oszczędności znaleźć.

Pan Przewodniczący Domżała poprosił Sekretarza o przeczytanie projektu uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 20 radnych.
Głosów za oddano – 12.
Przeciw – 8.
Wstrzymało się – 2.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, okazało się, że głosów oddano więcej, niż było radnych obecnych na obradach.

Przewodniczący zarządził ponowne głosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 20 radnych.
Głosów za oddano – 11.
Przeciw – 8.
Wstrzymało się – 2.

Po kolejnym przeliczeniu ponownie nie zgadzała się liczba oddanych głosów, więc przewodniczący poinformował radnych o sposobie głosowania i ponownie zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Ostatecznie wyniki głosowania przedstawiały się następująco:
Głosów za oddano – 11.
Przeciw – 7.
Wstrzymało się – 2.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta.

Uchwała i jej uzasadnienie stanowią załącznik nr 9 do protokołu.

Przystąpiono do punktu dziewiątego porządku obrad.

W sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Szubin.
Pan Przewodniczący Domżała poprosił Sekretarza o przeczytanie projektu uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 20 radnych.
Głosów za oddano – 8.
Przeciw – 10.
Wstrzymało się – 2.

Przewodniczący w wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Przystąpiono do punktu dziesiątego porządku obrad.

Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił Burmistrz Szubina.
Przed przystąpieniem do odpowiedzi na interpelacje pan Burmistrz odniósł się do umorzenia podatków. Powiedział, że ten rok nas nie oszczędzał, mieliśmy katastrofalną pogodę zimową, powodzie i inne kataklizmy, przez co budżet gminy jest bardzo napięty. Poza tym Burmistrz powiedział „że aby wykonać poszczególne zadania, muszę mieć pieniądze na poszczególnych kontach” i zaznaczył, że „dodatkowych dochodów w pierwszym półroczu tego roku z wyjątkiem dodatkowej dywidendy, która wpłynęła teraz, w pierwszym półroczu gmina nie posiadała i nie posiada”. Poza tym Burmistrz powiedział, że „zima kosztowała nas zamiast 100 tys. zł prawie 550 tys. zł, usuwanie szkód w wielu miejscowościach kosztowało nas kolejne 200-250 tys. zł. Na dzień dzisiejszy narzekamy na opady, ale jak pragnę zdrowia, ja na opady wpływu nie mam. W związku z powyższym chciałbym, żebyście Państwo też sobie z tego od czasu do czasu zdali sprawę, że gmina ma takie dochody jak opisane w budżecie. Na zwiększenie podatków Państwo nie wyrażacie zgody. Wołanie o pieniądze na zrobienie dodatkowych zadań, powinno wiązać się ze wskazaniem źródła tzn. skąd zabrać pieniądze, żeby zrobić coś innego”.
Burmistrz dodatkowo powiedział, że „do roku 2015, musimy mieć 85% terenu gminy skanalizowanej. Jeśli nie będziemy mieli, będziemy płacili przeogromne kary. Czy lepiej płacić kary, czy zrobić inwestycje, ale jak się zrobi inwestycje to gmina przekaże je aportem do KPWiK. Musicie mieć Państwo świadomość i obywatele tak samo, że to co jest wybudowane po prostu trzeba później utrzymać. nie ma innego wyjścia i my obywatele tej gminy za to płacimy”. Odnośnie umorzeń Burmistrz powiedział „dzisiaj dostałem pismo od Pana Ministra i Pani Wojewody na temat pomocy rolnikom po tegorocznych kataklizmach, które wystąpiły, a jeszcze mogą być większe. Z pisma tego wynika, że Burmistrz może umorzyć podatki, a wszystko inne czyli odszkodowanie, to będą albo nie będą. Rolnik jeśli dostanie 1000 zł (to tylko ci co mają powyżej 30% straty), to będzie to po prostu wszystko. Jak tak Państwo uważacie, że jest tak pięknie, że ja tak wszystko umarzam, to trzeba było dzisiaj przyjść do mnie do biura i siedzieć z tymi ludźmi, którzy przychodzą dziś od rana i płaczą. Ja chcę zwrócić na jedno uwagę, że ubożejemy wszyscy. Ja mam prawo umarzać podatki i robię to po wielkiej analizie. Państwo mnie tu egzaminujecie, że umorzyłem na 300 tys. zł podatków, ale mnie Państwo nie pytacie na jaką kwotę i ile wniosków złożyli mieszkańcy gminy Szubin. Jest to ponad 700 tys. zł., czyli część jest zadowolona, część społeczeństwa mnie krytykuje. Tym co 400 tys. nie umorzyłem, to przypuszczam, że na mój temat różnie mówią. W związku z tym zdarzają się różne sytuacje. Ja wiem do kogo Państwo piją, w tym wykazie jak się komuś spali stóg siana, a jest poświadczone, że miał straty na 70 tys., a on występuje do mnie o ich umorzenie, ja mu umarzam 8 czy 9 tys., to ja mam nadzieję, że nie robię mu prezentu. Także tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że zawsze się kierowałem względami indywidualnymi do każdego obywatela”.

Następnie Burmistrz przystąpił do odpowiedzi na interpelacje.

Odnośnie interpelacji radnego Pilarskiego dotyczącej dopłat za ciepłą wodę Burmistrz powiedział, że nie ma możliwości umorzenia, istnieje natomiast możliwość rozłożenia na raty. Burmistrz dodał, że za zużytą wodę zapłacić trzeba.
Na drugą interpelację radnego dotyczącą mieszkań po byłym „Zenicie”, pan Pogodziński powiedział, że koszt adaptacji będzie się wahał w granicach 5 tys. zł, jednak po przetargu, który ma być ogłoszony pod koniec przyszłego roku wszystko się wyjaśni. Mieszkania będą miały powierzchnię 30m2.

Radnej Stachowiak odnośnie stanu dróg w miejscowości Zamość Burmistrz odpowiedział, że stan dróg jest mu znany.

Radnemu Wachowiakowi na temat interpelacji na temat plaży w Żędowie, Burmistrz odpowiedział, że wszystko będzie zależało od środków, które będzie posiadała gmina w drugim półroczu. Droga w Żędowie jest cały czas monitorowana i jest w planach do realizacji na rok 2012.

Na interpelację radnego Wrony odnośnie lądowiska dla helikopterów, pan Pogodziński odpowiedział, że zapoznał się z przepisami. Dodał, że nie jest to zadanie gminy, ale będziemy starać się problem ten rozwiązać. Mam deklarację 2-3 przedsiębiorców, którzy mogli by nam pomóc.

Radnej Adamczewskiej odnośnie rynku, Burmistrz odpowiedział, że rynek nie jest jeszcze odebrany i jest w dalszym ciągu w realizacji. Na temat barierek Pan Pogodziński odpowiedział, że zgodnie z przepisami takie muszą być. Dodał także, że na kolejny rok można zaplanować w budżecie odpowiednią sumę na dokwiecenie rynku.
Na drugą interpelacje radnej odnośnie połączenia ulicy Kochanowskiego z ulicą Nakielską Burmistrz odpowiedział, że w planach jest połączenie ulicy Browarnej z ulicą Nakielską,jednak ona ma łączyć tylko ulicę Glinicę z ulicą Nakielską, nie będzie trasy przelotowej przez ulicę Kochanowskiego. Dodał, że nie będzie możliwości przejazdu samochodów ciężarowych, ze względu na progi zwalniające, które pozostaną. Dodatkowo Burmistrz zapewnił, że powstanie tam odpowiednie oznakowanie.

Radnemu Kaszewskiemu odnośnie kąpieliska w Wąsoszu Burmistrz odpowiedział, że jest to miejsce przeznaczone do kąpieli, nie wymagające zatrudnienia ratownika. Ratowników gmina zatrudniła dodatkowo dla bezpieczeństwa kąpiących się tam ludzi. Woda jest regularnie badana, zgodnie z wymogami jakie powinny być przeprowadzone przy kąpielisku.
Odnośnie drugiej interpelacji radnego Kaszewskiego dotyczącej budowy Orlika Białego Burmistrz odpowiedział, że jest szansa na jego utworzenie, jednak nie w tym roku, z tego względu, iż gminę na to nie stać.

Radnej Dittrich odnośnie umorzenia podatków oraz barierek na rynku Burmistrz powiedział, że już wcześniej udzielił odpowiedzi.

Radnej Pianko odnośnie kostki Burmistrz odpowiedział, że koszt założenia tej kostki wynosi 48 tys. zł. i na tą chwilę gmina nie posiada takich pieniędzy.

Na interpelację radnego Danielewskiego dotyczącą drogi do Wąsosza Burmistrz odpowiedział, że jest szansa, aby ta droga pozostała w nienaruszonym stanie do przyszłego roku, pod warunkiem, że ludzie jej nie zniszczą.

Odnośnie interpelacji radnego Pilarskiego dotyczącej umorzeń Burmistrz powiedział, że stara się także pomagać przedsiębiorcom, z uwagi na to, że oni zatrudniają pracowników, a od ich wynagrodzenia płacony jest podatek. Dodał jeszcze, że na terenie gminy jest kilka przedsiębiorstw zagrożonych upadłością, więc jeśli my im nie pomożemy i nie umorzymy podatku, to one upadną.

Radnej Woźniak odnośnie odwodnienia ulicy Powstańców Wielkopolskich i Słonecznej Burmistrz odpowiedział, że „rozważamy taką możliwość”, ale niestety środków na to brakuje.

Radnemu Danielewskiemu odnośnie startu w wyborach parlamentarnych Burmistrz odpowiedział, że do udziału w wyborach namówili go koledzy z listy SLD, ale jest to „bezpieczna” pozycja. Jednocześnie powiedział, że warto mieć swoich przedstawicieli w Sejmie.

Na tym odpowiedzi na interpelacje radnych Burmistrz Szubina zakończył.

Przystąpiono do punktu jedenastego porządku obrad.

W wolnych głosach jako pierwszy wystąpił radny Andrzej Wrona. Zapytał, jakie przepisy wymusiły postawienie czerwono-białych barierek wzdłuż ulicy Paderewskiego i Kościuszki. Zwrócił uwagę, że jest to droga gminna i owe barierki zepsuły cały efekt Rynku.

Radny Danielewski zabrał głos odnośnie startowania Burmistrza w wyborach do Sejmu, a także w sprawie Szubinianki. Wnioskował o to, aby docenić naszych sportowców, którzy odnoszą sukcesy.

Radny Kasprzak poparł wniosek radnego Danielewskiego i dodał, że Szubinianka jest wizytówką miasta.

Radny Kaszewski odniósł się także do Szubinianki, zapytał czy będzie realizowana modernizacja stadionu.

Radna Dittrich stwierdziła, że trzeba się przyjrzeć sytuacji finansowej Szubinianki, bo jednak gmina określoną kwotę przeznaczyła na klub i może należałoby raz a dobrze, jak będzie uchwalony budżet w przyszłym roku zakupić porządne stroje. Radna poparła projekt budowy basenu.

Przewodniczący Osiedla Spółdzielczego Maciej Rejment zwrócił uwagę na zły stan chodników przy ulicy Ogrodowej i J. Dąbrowskiego. Wnioskował, aby przy zjeździe z ulicy Bema na ulicę Ogrodową zamontować lustro drogowe, które poprawiłoby widoczność osobom zjeżdżającym z ulicy Bema. Poprosił także, aby przy POLOmarkecie zostało umiejscowione przejście dla pieszych, które wpłynęłoby na bezpieczeństwo mieszkańców.

W wolnych wnioskach głos zabrał także XXXXX XXXXX, mieszkaniec Szubina, który powiedział, że chciałby pracować, czuć się dowartościowanym, a nie czerpać pomoc z opieki społecznej.

Sołtys Paweł Wuka poprosił, aby Burmistrz pomógł w kwestii umiejscowienia bankomantu w miejscowości Rynarzewo. Zwrócił także uwagę na zły stan dróg lokalnych m.in. na ulicy Krótkiej i ulicy Ogrodowej w Rynarzewie. Dodatkowo powiedział, że „jeśli mieszkańcy Szubina są niezadowoleni z Rynku to proponuję przenieść go do Rynarzewa, tam na pewno będziemy się z niego cieszyć”. Wspomniał także o barierkach, które, jeśli byłyby ustawione na ulicy Noteckiej i Strażackiej, to nie doszłoby do wypadku.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie pan Marek Domżała zakończył X sesję Rady Miejskiej w Szubinie.

Na tym protokół zakończono.Protokolant

Danuta Kamińska
Przewodniczący obrad

Marek Domżałapobierz zeskanowany protokół (1201kB) pdf

1. Załącznik Nr 1 (56kB) pdf - Zawiadomienie o sesji.
2. Załącznik Nr 2 (58kB) pdf - Lista obecności Radnych.
3. Załącznik Nr 3 (116kB) pdf - Lista obecności zaproszonych gości.
4. Załącznik Nr 4 (54kB) pdf - Lista obecności Sołtysów.
5. Załącznik Nr 5 (18kB) pdf - Lista obecności Przewodniczących Zarządów Osiedli.
6. Załącznik Nr 6 (273kB) pdf - Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 22 czerwca 2011 r. do 25 lipca 2011 r.
7. Załącznik Nr 7 - Uchwała nr X/56/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.
8. Załącznik Nr 8 - Uchwała nr X/57/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039.
9. Załącznik Nr 9 - Uchwała nr X/58/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie gminy Szubin.
Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Michał Moniak.

metryczka


Wytworzył: Marek Domżała (23 sierpnia 2011)
Opublikował: Michał Moniak (24 sierpnia 2011, 07:48:22)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (26 września 2011, 10:16:35)
Zmieniono: dodano plik do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1344