Protokół Nr IX/11


Protokół Nr IX/11
z IX sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 czerwca 2011 r.


Dnia 22 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w sali nr 31, przy ulicy Kcyńskiej 12 odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem pracownika Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Protokolantem IX sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:30, a zakończono o godzinie 16.10.

IX sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie - radny Marek Domżała wypowiadając słowa: ”Otwieram IX sesję Rady Miejskiej w Szubinie”.
Oświadczył, że zgodnie z listą obecności na ogólny stan radnych w IX sesji Rady Miejskiej w Szubinie uczestniczy 20 radnych. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, liczba radnych obecnych na sesji stanowi wymagane kworum pozwalające na podejmowanie ważnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Następnie przewodniczący obrad przywitał zaproszonych gości, Burmistrza Szubina, przedstawicieli Policji, sołtysów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie.
Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4, 5 do protokołu.

Przewodniczący obrad zaproponował na sekretarza obrad radnego Remigiusza Kasprzaka, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad IX sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
Przewodniczący obrad zaproponowaną kandydaturę poddał pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
Głosów za oddano – 20 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0.
Sekretarzem obrad IX sesji Rady Miejskiej w Szubinie został radny Kasprzak.

Przystąpiono do punktu trzeciego porządku obrad.

Radni mieli uwagi do zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie porządku obrad. Z wnioskiem formalnym w sprawie zmiany porządku obrad wystąpił radny Stanisław Głowacki. Zaproponował on zamianę punktów 22 i 10 proponowanego porządku obrad. Wniosek uzasadnił tym, że kwestia dotycząca ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową jest zbyt ważna, aby omawiać ją na końcu sesji.
Przewodniczący obrad powiedział, że wszystkie punkty porządku obrad są ważne. Sesja będzie trwała tak długo, dopóki nie zostanie wyczerpany cały, proponowany porządek obrad.
Przewodniczący obrad wniosek radnego Głowackiego poddał pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
Głosów za oddano – 7 Przeciw – 10 Wstrzymało się – 3.
W tej sytuacji Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek formalny radnego Głowackiego został odrzucony.
Więcej uwag radnych do zaproponowanego porządku obrad nie było.

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Szubinie:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 26 maja 2011 r. do 21 czerwca 2011nbsp;r.
 6. Zgłaszanie przez radnych wniosków i interpelacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szubin za 2010 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2010 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szubina.
 10. Podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS w miejscowości Rynarzewo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie za 2010 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie za 2010 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Szubińskiej za 2010 rok.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011 – 2039.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości za 2011 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Szkocja.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz Sądu Rejonowego w Szubinie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego udzielania.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 24. Wolne głosy.
 25. Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

Przystąpiono do punktu czwartego porządku obrad.

Przewodniczący obrad poinformował, że zapoznał się z protokołem z VIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie i zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania, albowiem radni mieli możliwość i obowiązek wcześniejszego zapoznania się z jego treścią.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy są uwagi co do treści protokołu.
Uwag radnych nie było.
Rada Miejska przyjęła protokół z VIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie jednogłośnie.

Przystąpiono do punktu piątego porządku obrad.

Przewodniczący obrad poprosił Burmistrza Szubina o informację z działalności międzysesyjnej w okresie od 26 maja 2011 r. do 21 czerwca 2011r. Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Pytań radnych odnośnie w/w sprawozdania nie było.

Przystąpiono do punktu szóstego porządku obrad.

Radni wnieśli następujące interpelacje:
Radna Teresa Stachowiak interpelowała w sprawie pozostawienia słupa radarowego w Zamościu, który jest przeznaczony do likwidacji. Druga interpelacja radnej dotyczyła braku oznakowania drogi do miejscowości Podlaski i Bielawy.

Radna Elżbieta Dittrich zwróciła uwagę na nieskoszone pobocze chodnika prowadzące z Zalesia do szkoły w Mycielewie.

Radna Maria Pianko zapytała, ile razy jeszcze będzie przekładany remont w świetlicy w Rynarzewie.

Radny Zdzisław Pilarski zwrócił uwagę na nieskoszoną trawę na ulicy Sienkiewicza i Konopnickiej w Szubinie. Druga interpelacja radnego dotyczyła torów kolejowych z Szubina do Kcyni. Radny zapytał, czy to prawda, że tory na tej trasie zostaną zdemontowane.

Przystąpiono do punktu siódmego porządku obrad.

Przewodniczący rady poprosił o zabranie głosu Burmistrza Szubina.
Głos zabrał Burmistrz Szubina pan Ignacy Pogodziński i powiedział, że „uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 2009 roku budżet gminy na 2010 wynosił po stronie dochodów 53.833.057 zł, a po stronie wydatków 62.395.896 zł. Po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 3.356.210 zł i na koniec roku wynosił 57.189.267 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 1.771.299 zł i wynosił po zmianie 64.167.195 zł. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonano 9 uchwałami Rady Miejskiej i 10 zarządzeniami Burmistrza Szubina”. Pan Pogodziński dodał, że „rok 2010 jest rokiem trudnym, ale nie tragicznym dla gminy Szubin”.
Następnie burmistrz przedstawił uchwałę nr 19/S/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 roku o przedłożonym przez Burmistrza Szubina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szubin. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Pytań radnych odnośnie powyższego do Burmistrza Szubina nie było.

Po tej wypowiedzi głos zabrała pani Wioletta Martek – Skarbnik Gminy i powiedziała, że „od 2011 roku obowiązują nowe procedury związane z absolutorium dla zarządu, a w naszym przypadku dla burmistrza. Z art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynika, że organy stanowiące jst rozpatrują i zatwierdzają sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz po raz pierwszy od tego roku rozpatrują i zatwierdzają sprawozdanie finansowe, w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Sprawozdanie finansowe gminy Szubin za 2010 rok składa się z:
 1. bilansu z wykonania budżetu,
 2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
 3. łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
 4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.
W gminie Szubin sprawozdania łączne obejmują 13 jednostek budżetowych. Bilans jest elementem analizy finansowej przedsiębiorstwa. Jest to zestawienie aktywów i pasywów, które zgodnie z zasadą równowagi bilansowej muszą się sobie równać i w prezentowanym bilansie suma bilansowa wynosi 116.306.266,63 zł. Zarówno aktywa jak i pasywa mają w bilansie uporządkowaną strukturę. Aktywa ułożone są w kolejności od najtrudniej zbywalnych do najszybciej zbywalnych. Jako pierwsze są aktywa trwałe, a następna pozycja to aktywa obrotowe. Aktywa trwałe to majątek, którego okres użytkowania przekracza 1 rok. Do aktywów trwałych które wynoszą 107.491.243,10 zł zalicza się:
 • grunty
 • maszyny
 • środki transportu
 • środki trwałe w budowie
 • udziały, akcje.
Natomiast aktywa obrotowe które wynoszą 8.815.023,53 zł są to dobra, które w ciągu roku będą zamienione na gotówkę . Należą do nich:
 • gotówka
 • pieniądze na rachunku
 • materiały
 • zapasy
 • należności.
Pasywa bilansu pogrupowane są wg źródeł pochodzenia kapitału, z którego firma finansuje swój majątek. Pasywa ułożone są wg zwiększającego się stopnia wymagalności poszczególnych źródeł kapitału. Zgodnie ze strukturą jako pierwsze w bilansie po stronie pasywów przedstawione są kapitały własne, następnie zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe z terminem płatności krótszym niż jeden rok.
akie dane pozwalają uzyskać informacje w jakim stopniu firma korzysta z kapitału własnego wygospodarowanego przez jednostkę w trakcie jej działalności, a w jakim stopniu stanowi to zadłużenie krótko czy długoterminowe. Kapitał czyli fundusz wynosi 107.221.497,05 zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 5.488.429,92 zł. Wynik finansowy, który jest rezultatem działalności jednostki gospodarczej jest dodatni za 2010 rok wynosi 5.486.496,14 zł. Strata w kwocie 27.591.849,63 zł wynika z zasad ujmowania w księgach rachunkowych przekazywanych kwot dotacji dla jednostek podległych MZOSiR i MGOPS, ponieważ dotacje przekazywane tym jednostkom nie są ujmowane jako przychody tylko jako środki na wydatki do rozliczenia i one są przeksięgowywane na koniec okresu na konto funduszu, co powoduje stratę związaną z systemem przekazywania środków finansowych na działalność tych jednostek. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie porównawczym i odzwierciedla osiągnięte przez jednostki przychody i poniesione koszty. Rachunek zysków i strat przedstawia poszczególne etapy ustalania wyniku finansowego po uwzględnieniu zdarzeń mających istotny wpływ na jego ostateczny wynik i jest rozwinięciem pozycji bilansowej pasywów. Następnym elementem jest zestawienie zmian w funduszu jednostki który pełni rolę porządkową i informacyjną. Jest również rozwinięciem pozycji bilansowej pasywów. Jego podstawowa rola to informowanie o stanie równowartości majątku trwałego i obrotowego”, zakończyła pani Martek.
Przewodniczący rady zarządził dyskusję nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Szubin za 2010 r.
Ponieważ pytań radnych nie było poprosił sekretarza obrad o odczytanie projektu uchwały.
Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szubin za 2010 r. bez uzasadnienia.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
Głosów za oddano – 20
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Przewodniczący obrad stwierdził, że że Rada Miejska w Szubinie w obecności 20 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie, która została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr IX/41/11.
Uchwała i jej uzasadnienie stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

Głos zabrał Przewodniczący Rady, który poprosił radnego Stanisława Głowackiego o zabranie głosu.
Stanisław Głowacki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie:
Wysoka Rado!
Komisja Rewizyjna w składzie:
 1. Stanisław Głowacki
 2. Hanna Adamczewska
 3. Małgorzata Krall
 4. Danuta Boruch
 5. Tomasz Wachowiak
w celu wydania opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2010 przeprowadziła kontrole w następujących jednostkach podległych gminie Szubin: Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz w instytucjach kultury: Szubiński Dom Kultury, Rejonowa Biblioteka Publiczna i Muzeum Ziemi Szubińskiej.
Na okoliczność przeprowadzonych kontroli zostały sporządzone odrębne protokoły. W żadnej z kontrolowanych jednostek nie stwierdzono nieprawidłowości w wykonaniu budżetu – zachowana została dyscyplina budżetowa.
Komisja na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2011 roku zapoznała się ze sprawozdaniem przedstawionym przez Burmistrza Szubina z realizacji budżetu gminy za 2010 rok.
Komisja stwierdza że:
 1. Uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 2009 roku budżet gminy na 2010 rok wynosił po stronie dochodów 53.833.057,- zł, a po stronie wydatków 62.395.896,- zł. W trakcie roku budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 3.356.210,- zł  i na koniec roku wynosił 57.189.267,- zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 1.771.299,- zł i wynosił 64.167.195,- zł.
  Uchwalony deficyt na początek roku wynosił 8.562.839,- zł i w trakcie roku zmniejszył się do kwoty 6.977.928,- zł.
  Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonano 9 uchwałami Rady Miejskiej i 10 zarządzeniami Burmistrza Szubina. Zarządzenia Burmistrza dotyczyły zwiększenia prognozowanych dochodów i planowanych wydatków z dotacji oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach wydatków. O wydaniu zarządzeń Burmistrz każdorazowo informował radnych na sesjach Rady Miejskiej.
 2. Wykonanie dochodów za 2010 rok wyniosło 97,31% to znaczy, że na planowaną kwotę po zmianach 57.189.267,- zł zrealizowano 55.650.817,77,- zł. Wydatki zrealizowano w 94,90 % tj. w wysokości 60.897.785,02,- zł na planowaną kwotę 64.167.195,- zł.
 3. Wynik finansowy za 2010 rok był ujemny i wyniósł 5.246.967,25,- zł na planowany deficyt 6.977.928,- zł.
Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2010 roku wynoszą 11.878.752,53 zł, jest to 21,35% wykonanych dochodów w tym z tytułu kredytów zobowiązania wynoszą 6.624.466,87,-zł, a z tytułu pożyczek 5.254.285,66 zł.
Budżet gminy w 2010 roku z tytułu rozliczeń środków krajowych posiadał wolne środki pieniężne w wysokości 1.911.536 zł, które zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek. Spłata pożyczek kredytów wraz z odsetkami wyniosła 3.434.519,34,- zł i stanowiła 6,01% planowanych dochodów.
W zrealizowanych dochodach za 2010 rok dochody własne wynoszą 19.812.514,-zł i stanowią 35,60 %. Kwota ta jest niższa o 1.444.149,- zł od zrealizowanej kwoty dochodów własnych w 2009 roku.
Dochody własne to podatki, opłaty od osób prawnych i fizycznych, różne opłaty i należności za mienie komunalne /sprzedaż i dzierżawa/ oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Głównie z powodu wpływu do budżetu niższych dochodów ze sprzedaży mienia, wykonanie dochodów własnych jest niższe.
Nadal na kontach podatników są duże zaległości i wynoszą one 2.393.979,- zł. Zaległości w podatkach i opłatach w stosunku do 2009 roku zwiększyły się o kwotę 204.423,- zł, pomimo, że w 2010 roku wystawiono 2263 upomnień, po których część osób uregulowała swoje zobowiązania, a na pozostałe zaległości wystawiono 738 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Mimo zwiększonej dyscypliny ściągalności zaległości i należności bieżących nadal pozostają one na podobnym poziomie co w roku poprzednim.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 436.743,43 zł i stanowią 0,78% wykonanych dochodów i 2,2% dochodów własnych . Kwota umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń jest wyższa w stosunku do 2009r. o 12.883,59zł. Jednakże należy wziąć pod uwagę fakt podwyżki podatków o 4 %.
Zadania inwestycyjne w 2010 roku zrealizowane były w wysokości 9.340.192,41 zł co stanowi 87,86% zaplanowanej kwoty. Zadania, które nie zrealizowano zostały przeniesione w zakresie finansowym na 2011 rok.
W informacji o stanie mienia komunalnego wyszczególniono dane dotyczące prawa własności ze względu na różne formy władania:
 • prawo własności
 • mienie w zarządzie
 • grunty będące w użytkowaniu wieczystym
 • grunty oddane w dzierżawę
 • nieruchomości oddane w użyczenie
których wartość wynosi 30.420.588,45 zł.
Zaprezentowano również wartość udziałów jakie gmina posiada w obcych podmiotach gospodarczych ,które zostały wniesione aportem. Są to:
 • Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o w Szubinie 12.488.000 zł;
 • Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Bydgoszczy 1.400.000 zł.
 • Ponadto Gmina Szubin posiada udziały pieniężne w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 25.920 zł oraz akcje w Stoczni w Gdyni na kwotę 3.710 zł.
  Komisja Rewizyjna po analizie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy i wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Burmistrza Szubina oraz po zapoznaniu się z uchwałą nr 19/S/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Szubina sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010r., w której Izba pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie, podjęła dwie uchwały. Pierwsza uchwała dotyczy stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie o wykonaniu budżetu Gminy Szubin za 2010 rok. Kolejna uchwała Komisji Rewizyjnej dotyczy wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2010 rok. Treść tej uchwały odczytam.
  Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2010 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
  Stanisław Głowacki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie:
  Tą uchwałę Komisja Rewizyjna podjęła jednomyślnie.
  Po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zabrał głos Przewodniczący Rady Marek Domżała.
  Przewodniczący Rady Marek Domżała:
  Wystąpiłem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2010r. Pozwolicie Państwo, że ją odczytam.
  Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr 24/Kr/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2011 r. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
  Przewodniczący obrad zarządził dyskusję dotyczącą wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Szubina.
  Głos zabrała radna Teresa Stachowiak – Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.
  Teresa Stachowiak: Komisja Budżetu na swoich posiedzeniach oceniła wykonanie budżetu za 2010r. jako zgodne z prawem. Budżet wykonano w sposób gospodarny i celowy. Budżet został wykonany zgodnie z naszymi uchwałami. Szanowni Państwo! Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego wnioskuje także o udzielenie Burmistrzowi Szubina absolutorium za 2010 r.
  Przewodniczący obrad poprosił o dalsze głosy. Ponieważ więcej wystąpień nie było, poprosił sekretarza obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2010 rok.
  Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały.
  Przewodniczący obrad zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania.
  Ponieważ pytań nie było przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
  W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
  Głosów za oddano – 20
  Przeciw – 0
  Wstrzymało się – 0.
  Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 20 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr IX/42/11.
  Uchwała i jej uzasadnienie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

  Przystąpiono do punktu dziewiątego porządku obrad.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie powiedział, że radni otrzymali wcześniej projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szubina. Wobec powyższego zapytał, czy są pytania.
  W tym momencie, aby radni nie czuli się skrępowani, sesję rady opuścił Burmistrz Szubina.
  Jako pierwsza głos zabrała radna Dittrich i zapytała przewodniczącego obrad, czym się kierował wychodząc z propozycją podwyżki wynagrodzenia dla Burmistrza Szubina.
  Pan Domżała odpowiedział, że kierował się całokształtem pracy burmistrza. Dodał, że pan Pogodziński jest dobrym gospodarzem, dobrze pracuje, dobrze pozyskuje środki unijne, realizuje wiele inwestycji. Dobrych pracowników należy doceniać i wynagradzać.
  Radna Katafiasz zgodziła się z tym, że burmistrz dobrze rządzi i jest dobrym człowiekiem, ale zaproponowała, żeby wycofać projekt tej uchwały i powrócić do tematu w nowym roku budżetowym.
  Przewodniczący rady odpowiedział, że porządek obrad został już przyjęty i nie można wycofać projektu uchwały, a środki na podwyżkę wynagrodzenia dla burmistrza zostały zabezpieczone w budżecie.
  W następnej kolejności głos zabrał radny Danielewski, który wyraził sprzeciw wobec wyżej zaproponowanego projektu uchwały. Powiedział, że po zasięgnięciu informacji o zarobkach osób będących na podobnym stanowisku w naszym powiecie Burmistrz Szubina zarabia najwięcej. „Pomimo tego, że dla pana Pogodzińskiego bycie burmistrzem to coś więcej, niż praca, to nie przyczyniajmy się do zwiększenia długu publicznego”, zakończył pan Danielewski.
  Więcej uwag radnych w tym temacie nie było.
  Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały.
  W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
  Głosów za oddano – 15
  Przeciw – 4
  Wstrzymało się – 1.
  Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 20 radnych podjęła uchwałę wg powyższego głosowania. Uchwała została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr IX/43/11.
  Uchwała i jej uzasadnienie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

  Przystąpiono do punktu dziesiątego porządku obrad.

  Przewodniczący obrad pan Marek Domżała poinformował radnych, że przygotował projekt stanowiska Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS w miejscowości Rynarzewo. Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Następnie zapytał, czy radni mają uwagi w związku z w/w projektem stanowiska.
  Radna Maria Pianko wyraziła swoje niezrozumienie dla zaistniałej sytuacji i ignorancji jaką wykazuje telefonia komórkowa PLUS w stosunku do mieszkańców Rynarzewa i do lokalnej władzy, która popiera sprzeciw mieszkańców Rynarzewa.
  Radnego Stanisława Głowackiego zastanowiło, jakie to inne nie budzące sprzeciwu lokalizacje znajdują się w obrębie Rynarzewa, które pozwalałyby na umiejscowienie stacji bazowej w takiej odległości od domów i miejsc użyteczności publicznej, aby zminimalizować ewentualny negatywny wpływ stacji bazowej na mieszkańców.
  Burmistrz Szubina odpowiedział, że faktycznie są inne miejsca lokalizacji telefonii komórkowej, jednak firma, która realizuje przedmiotową inwestycję jest przekonana, że wybrane przez nią miejsce jest najlepsze, w przeciwieństwie do opinii mieszkańców Rynarzewa.
  Więcej opinii radnych w tym temacie nie było.
  Sekretarz odczytał treść w/w stanowiska.
  Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
  W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
  Głosów za oddano – 15
  Przeciw – 3
  Wstrzymało się – 2.
  Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie zajęła stanowisko w sprawie lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS w miejscowości Rynarzewo.

  Przystąpiono do punktu jedenastego porządku obrad.

  Głos zabrała Skarbnik Gminy i przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie za 2010 rok. Pani Martek powiedziała, że Szubiński Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Gmina Szubin. Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe wyżej wymienionej instytucji podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Z przedstawionych dokumentów wynika, że Szubiński Dom Kultury rok finansowy zakończył zyskiem netto w kwocie 26.908,54 zł.
  W tym miejscu głos zabrał pan Stanisław Głowacki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie i powiedział, że komisja w miesiącu marcu br. przeprowadziła kontrolę w przedmiotowej placówce i w działalności tej instytucji nie wykryto żadnych nieprawidłowości. W związku z powyższym komisja rewizyjna zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały pozytywnie.
  Przewodniczący rady zarządził dyskusję w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie za 2010 rok.
  Pytań radnych nie było.
  Sekretarz obrad odczytał projekt w/w uchwały bez uzasadnienia.
  Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
  W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
  Głosów za oddano – 20
  Przeciw – 0
  Wstrzymało się – 0.
  Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 20 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr IX/44/11.
  Uchwała i jej uzasadnienie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

  Przystąpiono do punktu dwunastego porządku obrad.

  Pozostając przy głosie pani Wioletta Martek przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie za 2010 rok. Powiedziała, że Rejonowa Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Gmina Szubin. Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe wyżej wymienionej instytucji podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Z przedstawionych dokumentów wynika, że Rejonowa Biblioteka Publiczna rok finansowy zakończyła stratą netto w kwocie 4.575,87 zł.
  W tym miejscu również głos zabrał pan Stanisław Głowacki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie i powiedział, że komisja przeprowadziła kontrolę w przedmiotowej placówce dwukrotnie i w działalności tej instytucji nie wykryto żadnych nieprawidłowości. W związku z powyższym komisja rewizyjna zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały pozytywnie.
  Przewodniczący rady zarządził dyskusję w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie za 2010 rok.
  Ponieważ pytań radnych nie było poprosił sekretarza o odczytanie projektu uchwały.
  Sekretarz obrad odczytał projekt w/w uchwały bez uzasadnienia.
  Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
  W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
  Głosów za oddano – 20
  Przeciw – 0
  Wstrzymało się – 0
  Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 20 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr IX/45/11.
  Uchwała i jej uzasadnienie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

  Przystąpiono do punktu trzynastego porządku obrad.

  Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Szubińskiej za 2010 rok przedstawiła również pani Martek. Powiedziała, że Muzeum Ziemi Szubińskiej jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Gmina Szubin. Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe wyżej wymienionej instytucji podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Z przedstawionych dokumentów wynika, że Muzeum Ziemi Szubińskiej rok finansowy zakończyło zyskiem netto w kwocie 10.196,00 zł.
  Tu głos ponownie zabrał pan Głowacki i powiedział, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w przedmiotowej placówce i w działalności tej instytucji również nie wykryto żadnych nieprawidłowości. W związku z powyższym komisja rewizyjna zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały pozytywnie.
  Przewodniczący rady zarządził dyskusję w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Szubińskiej za 2010 rok.
  Tu również pytań radnych nie było więc przewodniczący rady poprosił o odczytanie projektu w/w uchwały.
  Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Szubińskiej za 2010 rok.
  Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
  W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
  Głosów za oddano – 20
  Przeciw – 0
  Wstrzymało się – 0
  Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 20 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr IX/46/11.
  Uchwała i jej uzasadnienie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

  Przewodniczący rady ogłosił 10 minut przerwy.

  Po przerwie przystąpiono do punktu czternastego porządku obrad.
  Liczba radnych po przerwie uległa zmianie i wynosiła 19 radnych. Sesję rady opuściła radna Elżbieta Dittrich.
  Głos zabrała pani Wioletta Martek – Skarbnik Gminy i przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok. Pani Martek powiedziała, że zmiany dotyczą zmniejszenia planu dotacji celowej w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w rozdziale 92109 § 6207 o kwotę 60 181 zł w związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr PRW.I.601854227/10 na realizację zadania pn. "Szklany Tur budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze", gdzie koszty kwalifikowane po rozstrzygniętym przetargu nie mogą przekroczyć 75%. Druga zmiana dotyczy zmniejszenia kwoty pomocy finansowej w rozdziale 92601 § 6300 na zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie" o kwotę 3 000 zł. Ponadto Starosta Nakielski przekazał dotację celową w kwocie 10 000 zł w rozdziale promocja 75075 § 2710 celem organizacji wspólnie z Szubińskim Domem Kultury IV Festiwalu Tańca w Szubinie. Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75616 w § 0310 o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale domy pomocy społecznej 85202 w § 0970 o kwotę 4 205 zł z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych w DPSach. Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 2 672 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów wielkogabarytowych. Zwiększono plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w rozdziale 92109 § 6207 o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn. "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze". Wkład własny wynosi 20 000 zł. Planowany koszt zadania 45 000 zł. Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami w ramach wydatków. W przyjętym przez Radę Miejską sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok ustalono, że wolne środki powstałe z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 248 867 zł i przeznaczone są na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. W związku z faktem, że spłata planowanych rat kredytów i pożyczek na 2011 rok wynosi 3 049 388 zł, na różnicę wynikającą z rozliczenia tych wolnych środków planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 800 521 zł.
  Pytań radnych nie było.
  Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały bez uzasadnienia.
  W głosowaniu jawnym wzięło udział 19 radnych.
  Głosów za oddano – 19
  Przeciw – 0
  Wstrzymało się – 0.
  Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 19 radnych podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr IX/47/11.
  Uchwała i jej uzasadnienie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.


  :::ciąg dalszy w przygotowaniu:::  pobierz zeskanowany protokół (2230kB) pdf


  1. Załącznik Nr 1 (103kB) pdf - Zawiadomienie o sesji.
  2. Załącznik Nr 2 (62kB) pdf - Lista obecności Radnych.
  3. Załącznik Nr 3 (119kB) pdf - Lista obecności zaproszonych gości.
  4. Załącznik Nr 4 (58kB) pdf - Lista obecności Sołtysów.
  5. Załącznik Nr 5 (22kB) pdf - Lista obecności Przewodniczących Zarządów Osiedli.
  6. Załącznik Nr 6 (341kB) pdf - Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej za okres od dnia 26 maja 2011 r. do dnia 21 czerwca 2011 r.
  7. Załącznik Nr 7 (292kB) pdf - Uchwała Nr 19/S/2011 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Szubina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
  8. Załącznik Nr 8 - Uchwała nr IX/41/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2010 rok.
  9. Załącznik Nr 9 (103kB) pdf - Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2010 rok.
  10. Załącznik Nr 10 (129kB) pdf - Uchwała nr 24/Kr/2011 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2010 rok.
  11. Załącznik Nr 11 - Uchwała nr IX/42/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2010 rok.
  12. Załącznik Nr 12 - Uchwała nr IX/43/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szubina.
  13. Załącznik Nr 13 (71kB) pdf - Stanowisko dotyczące lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS w miejscowości Rynarzewo.
  14. Załącznik Nr 14 - Uchwała nr IX/44/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie za 2010 rok.
  15. Załącznik Nr 15 - Uchwała nr IX/45/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie za 2010 rok.
  16. Załącznik Nr 16 - Uchwała nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Szubińskiej za 2010 rok.
  17. Załącznik Nr 17 - Uchwała nr IX/47/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.
  18. Załącznik Nr 18 - Uchwała nr IX/48/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039.
  19. Załącznik Nr 19 - Uchwała nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
  20. Załącznik Nr 20 - Uchwała nr IX/50/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
  21. Załącznik Nr 21 - Uchwała nr IX/51/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie podziału sołectwa Szkocja.
  22. Załącznik Nr 22 - Uchwała nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz Sądu Rejonowego w Szubinie.
  23. Załącznik Nr 23 - Uchwała nr IX/53/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego udzielania.
  24. Załącznik Nr 24 - Uchwała nr IX/54/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
  25. Załącznik Nr 25 - Uchwała nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową.
  26. Załącznik Nr 26 (655kB) pdf - Wypowiedź mieszkańca Szubina.

  metryczka


  Wytworzył: Marek Domżała (9 sierpnia 2011)
  Opublikował: Michał Moniak (10 sierpnia 2011, 12:37:28)

  Ostatnia zmiana: Michał Moniak (27 września 2011, 13:44:48)
  Zmieniono: dodano tekst

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 1675