Protokół Nr VIII/11


Protokół Nr VIII/11
z VIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 maja 2011 r.


Dnia 26 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w sali nr 31, przy ulicy Kcyńskiej 12 odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem pracownika Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Protokolantem VIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 12:47.

VIII sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie - radny Marek Domżała wypowiadając słowa: ”Otwieram VIII sesję Rady Miejskiej w Szubinie”.
Oświadczył, że zgodnie z listą obecności na ogólny stan radnych w VIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie uczestniczy 20 radnych. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, liczba radnych obecnych na sesji stanowi wymagane kworum pozwalające na podejmowanie ważnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Następnie przewodniczący obrad przywitał zaproszonych gości, radnego powiatowego pana Leszka Gutkowskiego, Burmistrza Szubina, przedstawicieli Policji, samorządów lokalnych – sołtysów, jednostek organizacyjnych, prasy oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie.
Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4, 5 do protokołu.

Przewodniczący obrad zaproponował na sekretarza obrad radnego Andrzeja Wronę, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
Przewodniczący obrad zaproponowaną kandydaturę poddał pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
Głosów za oddano – 20 Przeciw – 0 Wstrzymało się – 0.
Sekretarzem obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie został radny Wrona.

Przystąpiono do punktu trzeciego porządku obrad.

Radni nie mieli uwag do zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie porządku obrad i został on przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 18 kwietnia 2011 r. do 25 maja 2011 r.
 6. Zgłaszanie przez radnych wniosków i interpelacji.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2010 rok.
 8. Sprawozdanie z zebrań organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych Gminy Szubin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Szubin wchodzących w skład Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z siedzibą w Nakle nad Notecią.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Szubin będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. z siedzibą w Szubinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia składników majątkowych mienia komunalnego w drodze aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. z siedzibą w Szubinie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szubin.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2011 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 18. Wolne głosy.
 19. Zakończenie VIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

Przystąpiono do punktu czwartego porządku obrad.

Przewodniczący obrad poinformował, że zapoznał się z protokołem z VII sesji Rady Miejskiej w Szubinie i zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania, albowiem radni mieli możliwość i obowiązek wcześniejszego zapoznania się z jego treścią.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy są uwagi co do treści protokołu.
Uwag radnych nie było.
Rada Miejska przyjęła protokół z VII sesji Rady Miejskiej w Szubinie jednogłośnie.

Przystąpiono do punktu piątego porządku obrad.

Przewodniczący obrad poprosił Burmistrza Szubina o informację z działalności międzysesyjnej w okresie od 18 kwietnia 2011r. do 25 maja 2011 r. Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Pytań radnych odnośnie w/w sprawozdania nie było.

Przystąpiono do punktu szóstego porządku obrad.

Radni wnieśli następujące interpelacje:
 1. Radna Hanna Adamczewska – interpelacja dotyczyła prac budowlanych na Rynku w Szubinie. Radna zwróciła uwagę na:
  • brak obniżenia krawężników dla osób niepełnosprawnych;
  • oraz brak oznaczenia miejsc parkingowych dla tych osób.
  Pani Adamczewska zasugerowała również, że przy pasach dla pieszych, powinna być linia ciągła jako oznaczenie pasa dla rowerzystów.
 2. radna Elżbieta Dittrich - interpelacja dotyczyła Osiedla Leśnego. Radna zwróciła uwagę na utrudnienia w ruchu pieszym przez wybudowane na chodniku ulicy Tysiąclecia w Szubinie złącza kablowo – pomiarowego.
  D ruga interpelacja radnej dotyczyła placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie. Radna zwróciła uwagę na prowizoryczny płot jakim został ogrodzony przedmiotowy plac zabaw.
 3. radna Maria Pianko – interpelacja dotyczyła budowy masztu telefonii komórkowej w Rynarzewie. Radna powiedziała, że mieszkańcy nie chcą masztu w centrum wsi. Zwróciła się z prośbą o umiejscowienie masztu w innym miejscu.
 4. radny Maciej Leciejewski – poprosił Burmistrza Szubina o informację dotyczącą dalszego przebiegu utrudnień komunikacyjnych w mieście.
  Druga interpelacja pana Leciejewskiego dotyczyła zarządzenia burmistrza w sprawie wytycznych do sporządzenia arkuszy organizacyjnych szkół w Gminie Szubin. Dla radnego niezrozumiały jest pomysł tworzenia klas pierwszych w szkole podstawowej i gimnazjum w liczbie 30 uczniów.
 5. radny Roman Danielewski – poprosił o uwzględnienie w projekcie rozbudowy oświetlenia na terenie miasta i gminy Szubin wykonania oświetlenia w miejscowości Zielonowo i Nowy Świat, a w przypadku negatywnej odpowiedzi, radny poprosił o uwzględnienie prośby przy tworzeniu budżetu na rok 2012.
  Druga interpelacja pana Danielewskiego dotyczyła prośby o postawienie przy sklepie wiaty przystankowej dla autobusów i busów w miejscowości Dąbrówka Słupska.
 6. radny Zdzisław Pilarski – interpelował w sprawie strefy ekonomicznej w Kowalewie. Radny poprosił o informację w tym temacie.
 7. radny Andrzej Wrona – interpelacja dotyczyła likwidacji poradni specjalistycznych w Szubinie. Radny powiedział, że mieszkańcy obawiają się, że nie będzie żadnych w/w poradni. Zaapelował do Burmistrza Szubina i rady o podjęcie działań w tym zakresie poprzez przywrócenie poradni kardiologicznej i reumatologicznej.
 8. radny Marek Domżała – interpelacja dotyczyła zaniedbanej elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie. Radny zapytał, kiedy będą podjęte działania w sprawie odnowienia tej elewacji, ponieważ Urząd jest wizytówką miasta.

Przystąpiono do punktu siódmego porządku obrad.

Przewodniczący obrad powiedział, że sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2010 rok radni otrzymali wcześniej i mieli możliwość zapoznania się z w/w materiałem na posiedzeniach komisji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Następnie pan Domżała zapytał, czy radni mają pytania wobec powyższego.
Pytań radnych w tym temacie nie było.
Po tym, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w sprawozdanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 radnych.
Głosów za oddano - 20
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Rada Miejska w Szubinie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2010 rok.


:::ciąg dalszy w przygotowaniu:::
pobierz zeskanowany protokół (1063kB) pdf

1. Załącznik Nr 1 (104kB) pdf - Zawiadomienie o sesji.
2. Załącznik Nr 2 (59kB) pdf - Lista obecności Radnych.
3. Załącznik Nr 3 (120kB) pdf - Lista obecności zaproszonych gości.
4. Załącznik Nr 4 (57kB) pdf - Lista obecności Sołtysów.
5. Załącznik Nr 5 (21kB) pdf - Lista obecności Przewodniczących Zarządów Osiedli.
6. Załącznik Nr 6 (224kB) pdf - Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej za okres od dnia 18 kwietnia 2011 r. do dnia 25 maja 2011 r.
7. Załącznik Nr 7 (928kB) pdf - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2010 rok.
8. Załącznik Nr 8 (1070kB) pdf - Sprawozdanie z zebrań uchwałodawczych jednostek pomocniczych Gminy Szubin.
9. Załącznik Nr 9 - Uchwała nr VIII/34/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słupy.
10. Załącznik Nr 10 (41kB) pdf - Regulamin głosowania na przedstawicieli Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z siedzibą w Nakle nad Notecią.
11. Załącznik Nr 11 (19kB) pdf - Lista kandydatów Gminy Szubin na przedstawicieli Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z siedzibą w Nakle nad Notecią.
12. Załącznik Nr 12 - Uchwała nr VIII/35/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Szubin wchodzących w skład Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z siedzibą w Nakle nad Notecią.
13. Załącznik Nr 13 - Uchwała nr VIII/36/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Szubin będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie.
14. Załącznik Nr 14 - Uchwała nr VIII/37/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wniesienia składników majątkowych mienia komunalnego w drodze aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie.
15. Załącznik Nr 15 - Uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2011 rok.
16. Załącznik Nr 16 - Uchwała nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
17. Załącznik Nr 17 - Uchwała nr VIII/40/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2011 rok.
18. Załącznik Nr 18 (68kB) pdf - Lista - pomoc finansowa dla stołówki im. Świętej Faustyny w Szubinie..

metryczka


Wytworzył: Marek Domżała (5 lipca 2011)
Opublikował: Michał Moniak (10 sierpnia 2011, 12:12:26)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (12 września 2011, 12:18:51)
Zmieniono: dodano odnośniki do załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1013