Protokół Nr IV/10

Protokół Nr IV/10
z IV sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2010 r.


Dnia 30 grudnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w sali nr 31, przy ulicy Kcyńskiej 12 odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 (42kB) pdf do protokołu.

O terminie IV sesji Rady Miejskiej w Szubinie radni zostali zawiadomieni w dniu 22 grudnia 2010 r.

Protokolantem IV sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 13:00.

IV sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie - radny Marek Domżała wypowiadając słowa: ”Otwieram IV sesję Rady Miejskiej w Szubinie”.
Oświadczył, że zgodnie z listą obecności na ogólny stan radnych w IV sesji Rady Miejskiej w Szubinie uczestniczy 21 radnych. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, liczba radnych obecnych na sesji stanowi wymagane kworum pozwalające na podejmowanie ważnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 (49kB) pdf do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad przywitał zaproszonych gości, w szczególności radnego powiatowego pana Leszka Gutkowskiego, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Szubinie, sołtysów z terenu gminy Szubin, przewodniczących zarządów osiedli.
Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4, 5 do protokołu.

Przewodniczący obrad zaproponował na sekretarza obrad radnego Andrzeja Wronę. Radny Andrzej Wrona wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad IV sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
Przewodniczący obrad zaproponowaną kandydaturę poddał pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Sekretarzem obrad IV sesji Rady Miejskiej w Szubinie został radny Andrzej Wrona.

Następnie pan Domżała zwrócił się z pytaniem do radnych, czy mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 22 grudnia 2010 r do 29 grudnia 2010 r.
 6. Zgłaszanie przez radnych wniosków i interpelacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011 – 2039.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 11. Wolne głosy.
 12. Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
Uwag radnych do przedstawionego porządku obrad nie było.:::ciąg dalszy w przygotowaniu:::
pobierz zeskanowany protokół (1522kB) pdf


załącznik nr 1 (42kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
załącznik nr 2 (49kB) pdf Lista obecności Radnych.
załącznik nr 3 (100kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
załącznik nr 4 (45kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
załącznik nr 5 (16kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządów Osiedli.
załącznik nr 6 (70kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 21 grudnia 2010 r. do dnia 30 grudnia 2010 r.
załącznik nr 7 (180kB) pdf Uchwała Nr 16/P/2010 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2010 roku.
załącznik nr 8 (115kB) pdf Uchwała Nr 11/Dpr/2010 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2010 roku.
załącznik nr 9 (146kB) pdf Stanowisko radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie projektu budżetu gminy Szubin na rok 2011 przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2010 r.
załącznik nr 10 (77kB) pdf Opinia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.
załącznik nr 11 Uchwała nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.
załącznik nr 12 (196kB) pdf Uchwała Nr 16/WPF/2010 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2010 roku.
załącznik nr 13 Uchwała nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011–2039.
załącznik nr 14 Uchwała nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szubinie na 2011 rok.
załącznik nr 15 Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Szubin

metryczka


Wytworzył: Marek Domżała (15 lutego 2011)
Opublikował: Michał Moniak (21 lutego 2011, 14:35:19)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (22 lutego 2011, 13:21:34)
Zmieniono: dodano odnośniki do załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 795