Protokół Nr XLII/09

Protokół Nr XLII/09 (3552kB) pdf z XLII sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009 r.Załącznik Nr 1 (76kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 (48kB) pdf Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 3 Zaświadczenie lekarskie radnego Marka Gajewskiego.
Załącznik Nr 4 (85kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 5 (45kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 6 (18kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 7 (32kB) pdf Wniosek Burmistrza Szubina w sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin na 2009 rok.
Załącznik Nr 8 (368kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od 29 października 2009 roku do dnia 26 listopada 2009 r.
Załącznik Nr 9 (84kB) pdf Informacja uzupełniająca o złożonych Burmistrzowi Szubina oświadczeniach majątkowych za 2008 rok.
Załącznik Nr 10 (122kB) pdf Informacja uzupełniająca o złożonych Przewodniczącemu rady Miejskiej w Szubinie oświadczeniach majątkowych za 2008 rok.
Załącznik Nr 11 Uchwała Nr XLII/314/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok.
Załącznik Nr 12 Uchwała Nr XLII/315/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnych Programów Profilaktyki Zdrowotnej dla Gminy Szubin na rok 2010.
Załącznik Nr 13 (72kB) pdf Wystąpienie Pani Renaty Michalak.
Załącznik Nr 14 Uchwała Nr XLII/316/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2010.
Załącznik Nr 15 Uchwała Nr XLII/317/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
Załącznik Nr 16 Uchwała Nr XLII/318/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie podziału sołectwa Zalesie.
Załącznik Nr 17 Uchwała Nr XLII/319/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.
Załącznik Nr 18 Uchwała Nr XLII/320/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wniesienia składników majątkowych mienia komunalnego w drodze aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie.
Załacznik Nr 19 Uchwała Nr XLII/321/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Szubin.
Załącznik Nr 20 Uchwała Nr XLII/322/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie nadania nazw ulicom i drogom wewnętrznym położonym we wsi Wolwark, Żurczyn i Szkocja gm. Szubin.
Załącznik Nr 21 Uchwała Nr XLII/323/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin na 2009 rok.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (22 grudnia 2009)
Opublikował: Michał Moniak (29 grudnia 2009, 08:40:42)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:11:12)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1316