Protokół Nr XXXVII/09

Protokół Nr XXXVII/09 (1124kB) pdf z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009 r.


Załącznik Nr 1 (114kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 (46kB) pdf Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 3 (85kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 4 (45kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 5 (17kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 6 (185kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 4 czerwca 2009 r. do dnia 29 czerwca 2009 r.
Załącznik Nr 7 (540kB) pdf Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli na terenie Gminy i Miasta Szubin pod względem posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych za okres od 1.09.2007 r. do 25.05.2009 r.
Załącznik Nr 8 (725kB) pdf Sprawozdanie z zebrań wiejskich i w osiedlach.
Załącznik Nr 9 Uchwała Nr XXXVII/275/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
Załącznik Nr 10 Uchwała Nr XXXVII/276/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok.
Załącznik Nr 11 Uchwała Nr XXXVII/277/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2009 r.
Załącznik Nr 12 Uchwała Nr XXXVII/278/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Szkocji, stanowiącej własność Krystyny i Zygmunta M., na rzecz Gminy Szubin.
Załącznik Nr 13 Uchwała Nr XXXVII/279/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 43/10 w Żurczynie, gmina Szubin.
Załącznik Nr 14 Uchwała Nr XXXVII/280/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie.
Załącznik Nr 15 Uchwała Nr XXXVII/281/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Szubin projektu "Bliżej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej oraz pełnienie przez Gminę Szubin funkcji koordynatora - Lidera projektu.
Załącznik Nr 16 Uchwała Nr XXXVII/282/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szubin do konkursu na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Załącznik Nr 17 Uchwała Nr XXXVII/283/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Szubin.
Załącznik Nr 18 Uchwała Nr XXXVII/284/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Szubin.
Załącznik Nr 19 Uchwała Nr XXXVII/285/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zbycia udziałów w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
Załącznik Nr 20 Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (30 czerwca 2009)
Opublikował: Michał Moniak (5 sierpnia 2009, 15:08:42)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:10:23)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1211