Protokół Nr 74/10


Protokół Nr 74/10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 13 września 2010 r.


Dnia 13 kwietnia 2010 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 16:00 do 17:50, odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Członkowie Komisji o posiedzeniu zostali poinformowani pisemnym zawiadomieniem.
Tematem posiedzenia było:
 1. Kontrola gospodarki finansowej za I półrocze 2010 r.:
  • gospodarka pieniężna i rozrachunki
  • wykonanie budżetu
  • mienie komunalne
  • wykonanie inwestycji w I półroczu 2010 r.
  • przetargi w I półroczu 2010 r.

Protokolantem na posiedzeniu Komisji była pani Izabela Mężykowska – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Po przywitaniu wszystkich obecnych Przewodnicząca Komisji pani Elżbieta Dittrich odczytała, co będzie tematem posiedzenia tej komisji.
Następnie głos zabrała radna Hanna Adamczewska i zasugerowała, żeby nie omawiać tematów związanych z wykonaniem budżetu, ponieważ były one omawiane szczegółowo na sesji, która odbyła się 26 sierpnia 2010 r.
Pani Dittrich mimo swojej nieobecności na ostatniej sesji Rady Miejskiej zgodziła się i powiedziała, że jeżeli Komisja wyraża taką wolę, to możemy przejść do następnego punktu posiedzenia.
anim jednak to nastąpiło głos zabrała radna Adamczewska i zapytała panią Skarbnik, czy coś się zmieniło w budżecie od ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Pani Skarbnik – Wioletta Martek odpowiedziała, że została sprzedana jedna działka na ul. Sportowej w Szubinie.
Członkowie Komisji nie mieli zastrzeżeń co do wykonania budżetu za I półrocze br., który omawiany był na sesji Rady Miejskiej w Szubinie 26 sierpnia 2010 r.

Następnie głos zabrała radna Dittrich i wyraziła swoje zadowolenie z tytułu nieudanej sprzedaży działki w Wąsoszu. Powiedziała, że miała okazję być w podobnych ośrodkach jak Wąsosz i podała przykład Gminy Suchy Las. Dodała, że jest tam wybudowany nowy kompleks widowiskowo – sportowy z basenem. Wstęp dla dorosłych to koszt 15 zł. Jest też kompleks prywatny tenisowo – sportowy i lodowisko, jednocześnie sugerując co można zrobić, jak się mądrze zarządza.
Więcej pytań do pani Skarbnik nie było. W związku z tym pani Martek za zgodą Komisji opuściła posiedzenie.

Przystąpiono do omówienia tematu związanego z wykonaniem inwestycji w I półroczu 2010 r. Głos zabrał na prośbę pani Dittrich, pan Piotr Kmieć – Kierownik Inwestycji i Programów Europejskich UM w Szubinie.
Sprawozdanie z w/w inwestycji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W punkcie 20 w/w sprawozdania odnośnie rozbudowy oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin, głos zabrał Zastępca Burmistrza pan Mariusz Piotrkowski i dodał, że po korekcie miałoby powstać 336 nowych punktów świetlnych (244 na istniejących słupach i 92 punkty na nowych słupach). Na realizację rozbudowy oświetlenia zostanie zaciągnięte zobowiązanie. Nasze możliwości finansowe oceniamy na ok. 43 – 44.000 zł miesięcznie, co daje kwotę łączną inwestycji 3.173.805,47 zł.
Zastępca Burmistrza odniósł się również do punktu 24 w/w sprawozdania odnośnie budowy basenu krytego w Szubinie i przedstawił planszę z jego koncepcją, którą pokrótce omówił. Mówił o tym, co zawiera projekt w/w basenu. Będzie basen dla dzieci, basen dla dorosłych, ślizgawka, jakuzy (dżakuzji), szatnia, zaplecze kuchenne, bar, bufet.
Więcej pytań do pana Kmiecia odnośnie w/w nie było.
Następnie pan Piotr Kmieć przystąpił do omówienia przetargów w I półroczu 2010 r. Informacja z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego za I półrocze 2010 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
W tym miejscu głos zabrała radna Hanna Adamczewska i wyraziła ubolewanie nad tym, że Gmina Szubin zaciągnie duże zobowiązanie finansowe na usługę oświetleniową w mieście i gminie Szubin i nie uwzględniła jednego z najstarszych miejsc w Szubinie, „osiedla w stronę Leśnictwa”.
Tu radna Dittrich zauważyła, że jest wiele miejsc na terenie gminy, gdzie brakuje oświetlenia.
Zastępca Burmistrza dodał, że na tą chwilę Gminy na więcej nie stać.
Następnie pan Piotrkowski powiedział kilka zdań na temat przetargów na drogi. Wykonana jest droga powiatowa z Kowalewa do Gąbina. Rozstrzygnięte są przetargi na drodze Zalesie – Dąbrówka Słupska. W najbliższym czasie rozstrzygnięte będą przetargi na drogę powiatową w Pińsku i Zalesiu oraz przygotowywany jest przetarg na drogę, gdzie Gmina dofinansowuje remont do 500.000 zł, chodzi o drogę powiatową Zamość – Samoklęski Małe.

Kolejny poruszony przez radną Dittrich temat dotyczył braku placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wąsosz. Pani Dittrich dodała, że „to jest nie do pomyślenia, żeby rodzice z dziećmi na plac zabaw z Wąsosza jeździły do Żędowa, bo Burmistrz sprzedał świetlicę, zabrał teren i w konsekwencji nie ma placu zabaw”.
Zastępca Burmistrza odparł, że m. in. zwiększony został i powołany fundusz sołecki z którego można takie właśnie rzeczy zakupić i zainstalować. Natomiast nie można wiązać sprzedaży czegokolwiek z budową czy zakupem konkretnej rzeczy dla danej miejscowości. Budżet jest wspólny dla całej Gminy i przy wydatkowaniu pieniędzy z budżetu trzeba patrzeć przez pryzmat potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy.
Pozostając przy temacie placu zabaw pani Dittrich zapytała co z placem zabaw przy Zespole Szkół w Szubinie – Szkoła Podstawowa nr 2.
Pan Mariusz Piotrkowski odpowiedział, że plac zabaw będzie gotowy do października. Podpisywane są umowy z wykonawcami. Terminy wynikają z faktu, że dopiero za trzecim razem udało się rozstrzygnąć przetarg.

Na zakończenie posiedzenia radna Elżbieta Dittrich zapytała jak się zakończyła sprawa drogi S5.
Zastępca Burmistrza odparł, że odbyło się w tej sprawie spotkanie w Kowalewie. „Droga będzie przebiegać lewą stroną i nikt nie pozostawił złudzeń, że będzie inaczej. Wybrano teoretycznie mniejsze zło dla środowiska. Mieszkańcy są w trakcie rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która jest odpowiedzialna za tą inwestycję. My w tej sprawie nie jesteśmy stroną”.
Przysłuchujący się dyskusji Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej pan Zbigniew Behnke dodał, że „na dzień dzisiejszy mamy potwierdzoną informację na piśmie, że są odwołania od decyzji środowiskowych i ta decyzja, o której tyle szumu było w telewizji jest nieostateczna. Nie ma przepisów blokujących inwestycje na przedmiotowym terenie, a wniosków o wydanie decyzji na budowę nowych budynków jest kilka. Dlatego wysyłamy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pisma o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla nowych budynków mieszkalnych. W przepisach prawa są luki i dlatego dochodzi do konfliktów”.

Po tej wypowiedzi głos zabrała radna Dittrich i powiedziała, że jak nie ma więcej spraw i pytań to proponuje zakończyć posiedzenie komisji. Pytań radnych nie było. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła spotkanie.

Na tym protokół zakończono.Protokolant

Izabela Mężykowska
Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Dittrich


pobierz zeskanowany protokół wraz z załącznikami (638kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Dittrich (13 września 2010)
Opublikował: Michał Moniak (29 listopada 2010, 19:30:14)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (30 listopada 2010, 07:43:58)
Zmieniono: dodanie pliku do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 974