Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko [OŚiR 6220.2.2013]


OŚiR 6220.2.2013

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.)

zawiadamiam

że dnia 05.03.2013r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Szubina o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do produkcji szkła z wanną szklarską o wydajności 160 ton i wydajności 5 ton wraz z infrastrukturą, która będzie realizowana na terenie, gdzie odbywa się produkcja szkła (instalacja istniejąca o wydajności 130 ton), na wniosek spółki SORT z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Starołęckiej 18. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w miejscowości Tur, na terenie Huty Szkła, na działkach o numerach: 254/5, 254/6, 255, 260/23, 260/24.
Jednocześnie zawiadamiam, że w powyższej sprawie wypowiedział się Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w postanowieniu z dnia 18.02.2013r. znak WOO.4240.98.2013.MT.1 , w którym wyraził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Otrzymano również opinię z dnia 15.02.2013r. znak N.NZ-401-15/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, że dla planowanego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko.
Strony postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach 7.30 do 15.30, w dniach pracy i zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
Zgodnie z art. 49 kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (7 marca 2013)
Opublikował: Michał Moniak (11 marca 2013, 07:43:50)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 listopada 2017, 08:28:57)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 904