Obwieszczenie o wszczęciu postępowania [OŚiR 6220.2.2013]


OŚiR 6220.2.2013

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji szkła z wanną szklarską o wydajności 160 ton i wydajności 5 ton wraz z infrastrukturą, która będzie realizowana na terenie, gdzie odbywa się produkcja szkła (instalacja istniejąca o wydajności 130 ton), na wniosek Huty Szkła Tur sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Starołęckiej 18. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w miejscowości Tur, na działkach o numerach: 254/5, 254/6, 255, 260/23, 260/24. Jednocześnie wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią z zapytaniem o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji.
Strony, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach 7.30 do 15.30, w dniach pracy i zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
Zgodnie z art. 49 kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (7 lutego 2013)
Opublikował: Michał Moniak (13 lutego 2013, 10:49:34)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 listopada 2017, 08:28:04)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 741