Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko [OŚiR. 7624-8/10]


OŚiR. 7624-8/10


OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) zawiadamiam o wydaniu dnia 02.08.2010r. znak OŚiR. 7624-8/10 postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie drogi łączącej ul. J. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie oraz budowie miejsc parkingowych i zatoki autobusowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o numerach: 29/2, 31/1, 33, 30/31, 30/42, 30/34, 30/35, 30/38, 30/40, 30/41, 30/43, 30/45, 30/50, 34/2, 1673/1, 2410, 2406 w Szubinie.

Postanowienie wydane zostało w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W toku postępowania zostały również wydane opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak RDOŚ-04.OO.6613-467/10/KŚ z dnia 19.07.2010 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią znak N.NZ-401-34/10 z dnia 07.04.2010r.

Z postanowieniem Burmistrza Szubina, jak również Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią oraz pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie – Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 4, w godzinach od 7:30 do 15:30.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (2 sierpnia 2010)
Opublikował: Michał Moniak (11 sierpnia 2010, 11:34:40)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 listopada 2017, 10:19:30)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1706