zawiadomienie o wydanym postanowieniu ws. nałożenia obowiązku oceny oddziaływania na środowisko


Szubin, 2022-08-11
OŚiR.6220.12.2022
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia
 
      Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr 214/1 i 214/2 obręb Zamość, gmina Szubin, Burmistrz Szubina wydał postanowienie o obowiązku wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji.

      Sprawa została wszczęta na wniosek Pani Doroty Wolniewicz-Juźwiak, ul. Puchalskiego 9, 63-100 Śrem.

      Ponadto informuję, że przed wydaniem postanowienia w sprawie obowiązku oceny oddziaływania na środowisko wypowiedział się: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Zamościu oraz na stronie bip.szubin.pl 
 

metryczka


Wytworzył: Z-ca Burmistrza Szubina (11 sierpnia 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (11 sierpnia 2022, 14:52:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65