zawiadomienie przed wydaniem decyzji - farma fotowoltaiczna w Kowalewie, dz. nr 391/1


OŚiR.6220.28.2022
Szubin, 2022-08-02
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zawiadomienie
 
           
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 735 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029), zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
 
„budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 391/1 w obrębie Kowalewo, gmina Szubin”

 został zebrany materiał dowodowy pozwalający na wydanie decyzji administracyjnej.
Inwestycja została zaopiniowana przez:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 27.07.2022r. znak: WOO.4220.557.2022.PS1.4, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w opinii z 17.06.2022r. znak: N.NZ.9022.2.1.49.2022, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu w opinii z 07.07.2022r. znak: BD.ZZŚ.1.435.216.2022.GW
 
Informuję strony tego postępowania, iż istnieje możliwość zapoznania się z całym zebranym materiałem dowodowym, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. Nr 4,
w terminie 7 dni od wywieszenia niniejszego zawiadomienia  oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
 
 
 
Otrzymują:  
 
Strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Kowalewie, na stronie bip.szubin.pl

 OŚiR aa.     
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (2 sierpnia 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (3 sierpnia 2022, 09:28:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242