zawiadomienie o złożeniu raportu ooś - farma fotowoltaiczna w Żędowie


Szubin, 2022-07-21
OŚiR.6220.19.2022
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) oraz art. 49, 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 26/2 w obrębie Żędowo, gmina Szubin” przygotowany został raport o oddziaływaniu na środowisko.
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez Prezesa Zarządu SOLEADO Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszyńcu 27, 86-014 Sicienko.

Jednocześnie informuję, że wystąpiłem z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji ww. inwestycji na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
Otrzymują:    
Strony postępowania zawiadomione obwieszczeniem na tablicy ogłoszeń w miejscowości Żędowo, na stronie bip.szubin.pl, zgodnie z art. 49 KPA 

OŚiR aa.    
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (21 lipca 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (22 lipca 2022, 09:47:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126