zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydanie decyzji administracyjnej - farma fotowoltaiczna w Królikowie


OŚiR.6220.27.2022
Szubin, 2022-07-21
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zawiadomienie
 
           
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 735 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247), zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
 
„budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 13, 14/1, 15/5  w obrębie Królikowo, gmina Szubin” został zebrany materiał dowodowy pozwalający na wydanie decyzji administracyjnej.

Inwestycja została zaopiniowana przez:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 13.07.2022r. znak: WOO.4220.558.2022.HN3, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w opinii z 17.06.2022r. znak: N.NZ.9022.2.1.50.21, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu w opinii z 07.07.2022r. znak: BD.ZZŚ.1.435.217.2022.GW
 
Informuję strony tego postępowania, iż istnieje możliwość zapoznania się z całym zebranym materiałem dowodowym, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. Nr 4, w terminie 7 dni od wywieszenia niniejszego zawiadomienia  oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
 
 
 
Otrzymują:  
 
Strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Królikowie, na stronie bip.szubin.pl 

OŚiR aa.     
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (21 lipca 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (22 lipca 2022, 09:42:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89