zawiadomienie o wydanej decyzji - budowa hali produkcyjno - magazynowej w Szubinie


OŚiR.6220.74.2021
Szubin, 2022-07-14
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 13.07.2022r. na wniosek firmy AKU- TECH Radosław Trzaska,  Pełnomocnika Pana Marka Jeża reprezentującego firmę IBIS Marek Jeż, z siedzibą w Szubinie przy ul. Jana Pawła II 38, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na

„budowie nowej hali produkcyjno – magazynowej z infrastrukturą pomocniczą i przeniesieniu instalacji do produkcji maszyn piekarniczych i cukierniczych do nowoprojektowanego budynku na działce o numerze ewidencyjnym 817/15, zlokalizowanej przy ul. Sportowej w Szubinie, gm. Szubin”.
 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r. poz. 735) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.  

Jednocześnie informuję, iż:
zgodnie z treścią art. 49 oraz 49 a K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, każda strona ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu, a także na stronie bip.szubin.pl.        
 
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenie zawieszone na tablicach ogłoszeń w Szubinie, ul. Kcyńska i ul. E. Orzeszkowej, Urzędzie Miejskim w Szubinie i stronie bip.szubin.pl    

  treśc decyzji (5746kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (14 lipca 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (15 lipca 2022, 13:53:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274