zawiadomienie o złożeniu raportu ooś


OŚiR.6220.8.2022
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencyjnym 58/11 w obrębie Mąkoszyn w gminie Szubin, złożony został raport o oddziaływaniu na środowisko.

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w został złożony przez Prezesa Zarządu SOLEADO Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszyńcu 27, 86-014 Sicienko.

Jednocześnie informuję, że wystąpiłem z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji ww. inwestycji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
Otrzymują:    
Strony postępowania zawiadomione, zgodnie z art. 49 KPA  poprzez obwieszczenia  na tablicach ogłoszeń w Mąkoszynie i stronie bip.szubin.pl

OŚiR aa.    

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (30 czerwca 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (30 czerwca 2022, 12:39:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172