zawiadomienie o wydanym postanowieniu w. nałożenia obowiązku oceny oddziaływania na środowisko


OŚiR.6220.17.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia
 
Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam, że w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą, tj. budową portierni, pompownią, zbiornikiem p.poż, wewnętrznego układu drogowego (jezdnie, plac manewrowy, mury oporowe, miejsca parkingowe) oraz instalacjami zewnętrznymi (kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, wody p.poż., gazu, energii elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego wraz z towarzyszącymi urządzeniami na działce o nr ewid. 351/8 obręb Rynarzewo, gm. Szubin, Burmistrz Szubina wydał postanowienia o obowiązku wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji.

Sprawa została wszczęta na wniosek Radcy Prawnego Pana Tomasza Gliwy, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 15/5 .

Ponadto informuję, że przed wydaniem postanowienia w sprawie obowiązku oceny oddziaływania na środowisko wypowiedział się:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Rynarzewie i Zamościu oraz na stronie bip.szubin.pl 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (29 czerwca 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (30 czerwca 2022, 12:35:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113