zawiadomienie przed wydaniem decyzji


OŚiR.6220.74.2021
Szubin, 2022-06-28
 
 
 
Zawiadomienie
 
           
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 735 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247), zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na

budowie nowej hali produkcyjno – magazynowej z infrastrukturą pomocniczą i przeniesieniu instalacji do produkcji maszyn piekarniczych i cukierniczych do nowoprojektowanego budynku na działce o numerze ewidencyjnym 817/15, zlokalizowanej przy ul. Sportowej w Szubinie, gm. Szubin „”, został zebrany materiał dowodowy pozwalający na wydanie decyzji administracyjnej.

Inwestycja została zaopiniowana przez:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 23.06.2022r. znak: WOO.4220.105.2022.JM.3, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w opinii z 11.02.2022r. znak: N.NZ.9022.2.1.5.22, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu w opinii z 04.03.2022r. znak: BD.ZZŚ.1.435.22.2022.DG
 
Informuję strony tego postępowania, iż istnieje możliwość zapoznania się z całym zebranym materiałem dowodowym, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. Nr 4, w terminie 7 dni od otrzymania (wywieszenia) niniejszego zawiadomienia  oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 

Otrzymują:  
 
AKU – TECH Radosław Trzaska 
Ul. Bielicka 3/35
85-135 Bydgoszcz

Strony Postępowania zawiadomione, zgodnie z art. 49 KPA  poprzez obwieszczenia  na tablicach ogłoszeń w Szubinie i stronie bip.szubin.pl  

OŚiR aa.     
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (28 czerwca 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (29 czerwca 2022, 12:39:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166