zawiadomienie przed wydaniem decyzji - rozbudowa ulicy Wiejskiej w Szubinie


OŚiR.6220.11.2022
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zawiadomienie
przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 735 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029), zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
 
 „Rozbudowie drogi gminnej nr 090513C – ulicy Wiejskiej w Szubinie, wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą techniczną”, został zebrany materiał dowodowy pozwalający na wydanie decyzji administracyjnej.

Inwestycja została zaopiniowana przez:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 31.05.2022r. znak: WOO.4220.263.2022.DK.7, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w opinii z 25.03.2022r. znak: N.NZ.9022.2.1.22.22, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu w opinii z 12.04.2022r. znak: BD.ZZŚ.1.435.104.2022.GW
 
Informuję strony tego postępowania, iż istnieje możliwość zapoznania się z całym zebranym materiałem dowodowym, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. Nr 4,
w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia  oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Otrzymują:    
 
Strony postępowania zawiadomione, na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Szubinie i na stronie bip.szubin.pl 

OŚiR aa.    

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (6 czerwca 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (7 czerwca 2022, 08:09:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69