Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Królikowie do 24 MW


Szubin, 2022-05-26
OŚiR.6220.27.2022
 
 
  
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 
           Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Panią Małgorzatę Gil, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 13, 14/1, 15/5  w obrębie Królikowo, gmina Szubin”.

          Ponadto informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu z zapytaniem czy dla inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.     
  
           Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
Otrzymują:    
 
Strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Królikowie, na tablicy w Urzędzie Miejskim w Szubinie i na stronie bip.szubin.pl 
OŚiR aa.    
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (26 maja 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (27 maja 2022, 13:00:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66