Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ws. budowy farmy fotowoltaicznej w Kowalewie, na części działek nr 110/2, 112/2, 112/6 o mocy do 7 MW


OŚiR.6220.73.2021
Szubin, 2022-04-25
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zawiadomienie

 
           
           Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 110/2, 112/2, 112/6 w obrębie Kowalewo, w gminie Szubin”, został zebrany materiał dowodowy pozwalający na wydanie decyzji administracyjnej.

Inwestycja została zaopiniowana przez:
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 29.04.2022r. znak: WOO.4220.182.2022.AGI.2,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w opinii z 08.03.2022r. znak: NNZ.9022.2.1.13.22,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu w opinii z 09.03.2022r. znak: BD.ZZŚ.1.435.62.2022.GW
 
           Informuję strony tego postępowania, iż istnieje możliwość zapoznania się z całym zebranym materiałem dowodowym, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w terminie 7 dni od wywieszenia niniejszego zawiadomienia  oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń:
  •  w Urzędzie Miejskim w Szubinie
  •  w sołectwie Kowalewo,
  •  na stronie bip.szubin.pl 
OŚiR aa.     
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (25 kwietnia 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (25 kwietnia 2022, 15:06:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99