Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną na działce nr 351/8 w RynarzewieSzubin, 2022-04-22
OŚiR.6220.17.2022
 
    
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 
           Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Kancelarii Radcowskiej z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 15/5, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą, tj. budową portierni, pompownią, zbiornikiem p.poż, wewnętrznego układu drogowego (jezdnie, plac manewrowy, mury oporowe, miejsca parkingowe) oraz instalacjami zewnętrznymi (kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, wody p.poż., gazu, energii elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego wraz z towarzyszącymi urządzeniami:” Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działki nr 351/8 w obrębie ewidencyjnym Rynarzewo, gm. Szubin.

          Ponadto informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu z zapytaniem czy dla inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.         

          Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
Otrzymują:    
 
1. Strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Rynarzewie i w Zamościu, na tablicy w Urzędzie Miejskim w Szubinie i na stronie bip.szubin.pl
2. OŚiR a/a    

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (22 kwietnia 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (22 kwietnia 2022, 12:50:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 402