Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzeniu nieważności postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego - chlewnia w Królikowie


OŚiR.6220.28.2021                                                                                                        

Szubin, 2022-04-11
 
Zawiadomienie
          
      Kierując się treścią art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadamiam, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:

„przebudowie budynku inwentarskiego (chlewni), zlokalizowanego na działce nr 491/2                w miejscowości Królikowo, gm. Szubin”

wydane zostało przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy Postanowienie, znak: SKO-4220/16/2022 z 31 marca 2022 r., stwierdzające nieważność Postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy nr SKO – 4220/49/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. uchylającego Postanowienie Burmistrza Szubina z dnia 23 września 2021 r., znak: OSiR.6220.28.2021, w sprawie uznania Stowarzyszenia STOP dla Przemysłowego Tuczu Świń w Królikowie jako stronę postępowania w ww. sprawie (na które zażalenie złożył Inwestor).
 
Informuję strony tego postępowania, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. Postanowienia:
  • osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Szubinie, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, biuro nr 3,
  • za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szubin, zakładka: OCHRONA ŚRODOWISKA - INWESTYCJE WPŁYWAJĄCE NA ŚRODOWISKO – OBWIESZCZENIA.
 
   
Otrzymują: 
1. Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Królikowie oraz na stronie BIP
2. OŚiR aa.    

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (11 kwietnia 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (11 kwietnia 2022, 12:20:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99