zawiadomienie o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej w Samoklęskach Dużych w gminie Szubin


OŚiR.6220.51.2021
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 157/9, 146, 129/11, 122/4, 152, 150, 154, 151/1, 130, 121, 128, 123 w obrębie ewidencyjnym Samoklęski Duże w gminie Szubin, złożony został raport o oddziaływaniu na środowisko.
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został wniesiony do urzędu Miejskiego w Szubinie przez  Elektrownię PV 67 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2.

Jednocześnie informuję, że wystąpiłem z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji ww. inwestycji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu.  
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
Otrzymują:    
Strony postępowania zawiadomione, zgodnie z art. 49 KPA  poprzez obwieszczenia  na tablicach ogłoszeń w Samoklęskach Dużych i stronie bip.szubin.pl

OŚiR aa.    
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (8 marca 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (8 marca 2022, 12:09:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 316