Zawiadomienie przed wydaniem decyzji - farma fotolowoltaiczna w Dąbrówce Słupskiej


OŚiR.6220.69.2021
Szubin, 2022-02-22
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zawiadomienie
 
           
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 735 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247), zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:
 
„budowie farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 15 MW na działce o numerze ewidencyjnym 161/5 w obrębie Dąbrówka Słupska  w gminie Szubin”, został zebrany materiał dowodowy pozwalający na wydanie decyzji administracyjnej.
Inwestycja została zaopiniowana przez:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 27.01.2022r. znak: WOO.4220.18.2022.HN.2, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią
w opinii z 17.01.2022r. znak: N.NZ.9022.2.1.1.22, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni
w Inowrocławiu w opinii z 25.01.2022r. znak: BD.ZZŚ.1.435.7.2022.GW
 
Informuję strony tego postępowania, iż istnieje możliwość zapoznania się z całym zebranym materiałem dowodowym, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. Nr 4,
w terminie 7 dni od wywieszenia niniejszego zawiadomienia  oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
 
 
 
Otrzymują:  
 
Strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Dąbrówce Słupskiej, na stronie bip.szubin.pl 

OŚiR aa.     

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (22 lutego 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (25 lutego 2022, 13:29:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 472