zawiadomienie o wydaniu postanowienia o aktualności warunków realizacji inwestycji

OŚiR.6220.70.2021                                                                           Szubin, 2022-02-22  
 
 
ZAWIADOMIENIE
 O WYDANIU POSTANOWIENIA
 
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) w związku z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 16 lutego 2022r. zostało wydane postanowienie znak:  OŚiR.6220.70.2021, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji Burmistrza Szubina z dnia 5 lutego 2016r. znak: OŚiR. 6220.7.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Regulacji rzeki Biała Struga od km. 1 +700 do km 9 +170 – aktualizacja dokumentacji projektowej” – gm. Szubin, obręby Szubin, Pińsko, Wolwark, Szaradowo, Słonawy, woj. kujawsko –pomorskie.
 
Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości stronom postępowania za pośrednictwem BIP oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, tablicach ogłoszeń w Pińsku, Wolwarku, Szaradowie, Słonawach. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (22 lutego 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (25 lutego 2022, 13:05:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 325