zawiadomienie o wykonaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko


Burmistrz Szubina
89-200 Szubin ul. Kcyńska 12
 
OŚiR.6220.53.2021
 
Obwieszczenie  
 
 
Na podstawie art. 33, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 49 i 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że w trakcie postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na

„budowie zakładu mięsnego z ubojnią trzody chlewnej, rozbiorem półtusz wieprzowych, konfekcją, magazynami i ekspedycją na działkach o numerach ewidencyjnych: 27/3 w obrębie wiejskim Kowalewo  i 15/6 w obrębie wiejskim Słupy, w gminie Szubin”, Prezes Zarządu Zakładów Mięsnych SKIBA S.A. Pan Andrzej Skiba, złożył w Urzędzie Miejskim w Szubinie raport o oddziaływaniu na środowisko. 

Jednocześnie informuję strony postępowania, że na podstawie art. 77 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247), wystąpiłem do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, a także Starosty Nakielskiego o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji.       
 
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu. 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenia wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie i miejscowościach Kowalewo i Słupy.

OŚiR aa.     
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (21 grudnia 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (21 grudnia 2021, 13:37:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 340