zawiadomienie o zmianie terminu rozpatrzenia zażalenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze


OŚiR.6220.28.2021
Szubin, 2021-12-07
 
 
 
Zawiadomienie
 
           
Na podstawie art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 256 t.j.) zawiadamiam, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
 
„przebudowie budynku inwentarskiego (chlewni), zlokalizowanego na działce nr 491/2 w miejscowości Królikowo, gm. Szubin”, rozpatrywane jest  zażalenie na postanowienie Burmistrza Szubina o przyznaniu statutu strony postępowania Stowarzyszeniu STOP dla Przemysłowego Tuczu Świń w Królikowie.     
 Organ drugiej instancji rozpatrujący tę sprawę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy pismem z dnia 19 listopada 2021r. zawiadomiło o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 21 grudnia 2021r.
 
Informuję strony tego postępowania, iż istnieje możliwość zapoznania się z ww. postanowieniem, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. Nr 4,


 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
 
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Królikowie oraz na stronie BIPOŚiR aa.     

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (9 grudnia 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (10 grudnia 2021, 12:43:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 391