Zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Łachowie


OśiR.6220.52.2021
Szubin, 2021-12-07
 
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. Poz. 247) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 02.12.2021r. na wniosek Karoliny Przygodzińskiej, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej
o mocy do 40 MW na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 36/2 i 37 w obrębie geodezyjnym Łachowo, gm. Szubin.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.  
Jednocześnie informuję, iż:
zgodnie z treścią art. 49 oraz 49 a K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, każda strona ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.        
 
Otrzymują: strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA oraz zainteresowane społeczeństwo,  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie BIP 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (7 grudnia 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (7 grudnia 2021, 14:27:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 578