zawiadomienie o wydanym postanowieniu ws. obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej w Samoklęskach Dużych


Szubin, 2021-11-17
OŚiR.6220.51.2021
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia
 
Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam, że w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 157/9, 146, 129/11, 122/4, 152, 150, 154, 151/1, 130, 121, 128, 123 w obrębie ewidencyjnym Samoklęski Duże w gminie Szubin, Burmistrz Szubina wydał postanowienia o obowiązku wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji.
Sprawa została wszczęta na wniosek: Elektrownia PV 67 Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2.
Ponadto informuję, że przed wydaniem postanowienia w sprawie obowiązku oceny oddziaływania na środowisko wypowiedział się:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Samoklęskach Dużych i Starym Jarużynie oraz na stronie bip.szubin.pl 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (17 listopada 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (19 listopada 2021, 12:27:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212